Beantwoording Kamervragen over het bericht dat het kabinet lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg

van rijn VWSStaatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het bericht dat het kabinet lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg.

Antwoorden op vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over het bericht dat het kabinet lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg (2015Z14161)(ingezonden 16 juli 2015).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘kabinet heeft lak aan medisch beroepsgeheim jeugdzorg’ en ‘zorgen over medisch beroepsgeheim jeugdzorg’? 1) 2)

Antwoord 1 Ja.

Vraag 2
Kunt u aangeven in hoeverre het correct is dat u en uw collega staatssecretaris van Veiligheid en Justitie voornemens zijn om hulverleners in de jeugdzorg zo snel mogelijk te verplichten medische gegevens van de patie?nten op de factuur voor de gemeente te laten zetten? Indien dit waar is, kunt u aangeven waarom u voornemens bent dit buiten de Kamer om te doen? 3)

Antwoord 2
Graag verwijs ik voor het antwoord op deze vraag naar de reactie van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en van mijzelf op het verzoek van uw vaste commissie om te reageren op het bericht “Kabinet komt met tussentijdse regeling jeugdzorg zonder goedkeuring Tweede Kamer”. De tijdelijke regeling is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Veegwet en de definitieve ministerie?le regeling. De concept-Veegwet ligt thans in uw Kamer en zal uiteraard het reguliere wetgevingsproces doorlopen. De in die brief bedoelde tijdelijke ministerie?le regeling behoeft geen voorhang. Directe inwerkingtreding van de tijdelijke regeling is noodzakelijk, om te voorkomen dat jeugdhulpaanbieders in betalingsonmacht komen te verkeren.

Voorts hebben wij, zoals ook aangegeven in voornoemde reactie, uw Kamer op 6 juli 2015 (kenmerk: 788330-138573-J) over deze kwestie gei?nformeerd.
De tijdelijke ministeriele regeling is ter advies aan het Cbp voorgelegd. Het Cbp heeft inmiddels aangegeven, onder voorwaarden, geen bezwaar te hebben tegen deze regeling.

Vraag 3
Wat is uw reactie op het feit dat dit voornemen niet op bestaande wetgeving berust, er een wetswijziging voor nodig zou zijn en dit plan dus eigenlijk onwettig zou zijn?

Antwoord 3
Graag verwijs ik u naar voornoemde reactie, waarin is aangegeven dat de grondslag voor de regeling onder meer artikel 7.3.11, vijfde lid, van de Jeugdwet is.

Vraag 4
Is het waar dat u van plan bent een beroep op artikel 7.3.11, vijfde lid van de Jeugdwet te doen? Zo ja, wat is uw reactie op het feit dat dit artikel niet over medische gegevens op de factuur gaat maar over gegevensbeveiliging?

Antwoord 4
Graag verwijs ik u naar voornoemde reactie. Voorts wijs ik erop dat het betrokken artikellid niet uitsluitend betrekking heeft op gegevensbeveiliging. Zo is in de memorie van toelichting bij de Jeugdwet (Kamerstukken 33 684, nr. 3) aangegeven dat het artikellid er onder meer toe dient om te voorkomen dat er een diversiteit aan facturerings- en verantwoordingsinformatie ontstaat.4)

Vraag 5
Kunt u uitleggen waarom u, onder andere na een zeer nadrukkelijke waarschuwing van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in april 2015, ruim twee maanden geleden, toch van plan bent het medisch beroepsgeheim onder druk te zetten? 5)

Antwoord 5
Graag verwijs ik u naar voornoemde reactie, waarin is aangegeven dat het Cbp bij brief van 10 juli heeft aangegeven dat het, onder voorwaarden, kan instemmen met de thans gekozen lijn. Aan deze voorwaarden van het Cbp zal voldaan worden.

Vraag 6
In hoeverre is de optie, zoals genoemd in het concept voorstel tussentijdse aanpassing, meegenomen in de eerder uitgevoerde privacy impact assessment?

Antwoord 6
Paragraaf 10.4 in de “Privacy Impact Assessment in verband met gegevensverwerking voor de uitvoering van de Jeugdwet” behandelt de gegevensuitwisseling voor financiering. Hierin wordt gesteld dat de gemeente haar verantwoordelijkheid voor het jeugdbeleid moet kunnen waarmaken en dus op de hoogte zijn van wat er met jongeren en gezinnen gebeurt, niet in de laatste plaats omdat de gemeente ook de financie?le verantwoordelijkheid draagt. De uitgevoerde jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering wordt bij de gemeente in rekening gebracht. Daarvoor zijn beperkte gegevens noodzakelijk, aldus de PIA.

Vraag 7
Kunt u aangeven waarom u het noodzakelijk acht dat gemeenten medische gegevens van patie?nten in de jeugdzorg nodig hebben, voordat zij kunnen overgaan tot betaling van de zorg?

Antwoord 7
Publieke middelen dienen door de gemeente rechtmatig te worden uitgegeven en hiervoor controleert de accountant onder meer de uitgaven en de jaarrekening. Hiervoor moet een gemeente weten voor wie en waarvoor publieke middelen worden ingezet. Wanneer aanbieders facturen zonder BSN en zonder aanduiding van hulpvorm aan de gemeenten versturen, kunnen en mogen gemeenten deze rekeningen niet betalen. Voor een nadere duiding van deze gegevens verwijs ik graag naar voornoemde reactie.

Vraag 8
Bent u bereid opnieuw met het College Bescherming Persoonsgegevens en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in gesprek te gaan om te kijken of er niet een andere oplossing mogelijk is waarin gemeenten wel overgaan tot betaling zonder de verstrekking van medische gegevens? Zo ja, op welke termijn denkt u dit te kunnen realiseren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8
Graag verwijs ik voor het antwoord op deze vraag naar voornoemde reactie. Met het Cbp en de VNG zijn verschillende opties besproken. In het bestuurlijk overleg van 25 juni zijn hierover afspraken gemaakt. De voorgestelde oplossing is de uitwerking van deze afspraken. Inmiddels hebben zowel het Cbp als de VNG en de aanbieders aangegeven akkoord te zijn met de gemaakte uitwerking.

Vraag 9
In hoeverre deelt u de mening dat het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg gewaarborgd dient te worden en dat onnodige verspreiding van (kwetsbare) gegevens tegen gegaan dient te worden?

Antwoord 9
Graag verwijs ik voor het antwoord op deze vraag naar voornoemde reactie.

1) https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3868/Kabinet_heeft_lak_aan_medisch_b eroepsgeheim_jeugdzorg
2) http://nos.nl/artikel/2031352-zorgen-over-medisch-beroepsgeheim- jeugdzorg.html
3) https://www.privacybarometer.nl/bijlage/voorstel_tussentijdse_aanpassing_regeli ng_jeugdwet.pdf
4) https://cbpweb.nl/nl/nieuws/cbp-adviseert-over-regeling- geheimhoudingsplicht-jeugdwet
5) https://cbpweb.nl/nl/nieuws/cbp-doorbreking-geheimhoudingsplicht-jeugdwet- niet-goed-geregeld