Huisartsenzorg: Ander vaarwater, zelfde koers

0
498

Terwijl de uitkomsten van het Zomerakkoord op het gebied van Samenwerking & Gelijkwaardigheid en Bureaucratie al volop worden uitgewerkt, eist het deelgebied Kwaliteit momenteel alle aandacht op van het actiecomité.

Aanschuiven als aanjager
Zoals jullie weten kende de Zomerakkoord-werkgroep Kwaliteit een moeizaam traject, met dito resultaat. Om te zorgen dat er snel een zinvol heringericht kwaliteitssysteem staat, gaan er nu vier werkgroepen aan de slag. Die splitsen het containerbegrip ‘kwaliteit’ op in de onderwerpen Basiskwaliteitseisen professional, Indicatoren, Basiskwaliteitseisen praktijkorganisatie en Patiëntervaringen. In de werkgroepen neemt, naast de beroepsorganisaties, de verzekeraars, NPCF en VWS, ook Het Roer Moet Om zitting.

Deelnemen aan zo’n bestuurlijk proces is nieuw voor ons. Toch denken wij dat onze actieve betrokkenheid noodzakelijk is om dit proces vlot getrokken te krijgen. We hebben sterk het gevoel dat nu het moment is om op het dossier Kwaliteit een doorbraak te bewerkstelligen. Een soort nu-of-nooit-gevoel. Dat momentum willen we niet zomaar voorbij laten gaan.

Onze rol in dit proces zal echter blijven zoals die de afgelopen zeven maanden was: die van aanjager en vertolker van het praktijkgeluid. Als kompas hanteren we de uitgangspunten – zie vorige nieuwsbrief – waaraan een vernieuwd kwaliteitssysteem wat ons betreft moet voldoen. Uitgangspunten die rechtstreeks voortkomen uit ons Manifest. Uiteindelijk is alles er op gericht om maart volgend jaar een nieuw kwaliteitssysteem uitgewerkt te hebben.

Chronische zorg over stag

In het verlengde van de visie op kwaliteit van Het Roer Moet Om ligt ook de visie op de chronische zorg. Die is rijp voor vernieuwing, vindt het actiecomité. Chronische zorg moet niet in ziektegerichte ketens worden georganiseerd, maar in brede programma’s, zoals voor ouderenzorg. Inmiddels ontstaan hier op verschillende plaatsten in het land goede voorbeelden van. Het zou goed zijn als die via beroepsorganisaties breder gedeeld worden, zodat we ons voordeel met elkaars kennis kunnen doen.

Ander vaarwater, zelfde koers

Al met al vraagt deze periode andere activiteiten van ons, in ander vaarwater. Wellicht minder actiegericht, maar voor de laatste duw in de goede richting wel cruciaal. Velen van jullie hebben ons werk de afgelopen maanden ondersteund, met aanmoedigingen en steunbetuigingen, maar ook met donaties. Ook voor de komende periode zullen we die morele én financiële steun hard nodig hebben. Allereerst voor kosten die we maken aan acties, website en communicatie. Maar waar tot nu toe geen van de comitéleden compensatie wenste voor zijn inzet, willen we nu de leden die deelnemen aan de  werkgroepen via een vacatievergoeding in staat stellen hier aan deel te nemen.

Actiecomité Het Roer Moet Om