Samenwerkende inspecties presenteren Meerjarenvisie Toezicht Sociaal Domein

0
827
In de Meerjarenvisie presenteren de vijf samenwerkende rijksinspecties hun gezamenlijke voornemens voor het integraal toezicht in de jaren 2016-2019. Al geruime tijd werken deze rijksinspecties binnen het Samenwerkend Toezicht Jeugd nauw samen op het jeugddomein. Vanaf 2016 intensiveren zij deze samenwerking en verbreden deze van jeugd naar het sociaal domein.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn taken op het gebied van jeugdzorg, participatie, maatschappelijke ondersteuning en werk en inkomen overgeheveld naar gemeenten. Daarnaast hebben gemeenten sinds 1 augustus 2014 te maken met de invoering van passend onderwijs. Deze decentralisaties bieden gemeenten de mogelijkheid om binnen het sociaal domein een meer samenhangend en integraal beleid te voeren bij de zorg en ondersteuning voor kwetsbare groepen.

Toezicht Sociaal Domein
De decentralisaties in het sociaal domein vragen van de betrokken rijksinspecties een meer sectoroverstijgende (integrale) aanpak die zo goed mogelijk aansluit op de uitvoeringspraktijk en de wijze waarop resultaten voor burgers worden gerealiseerd.
De inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid en Justitie hebben de afgelopen jaren binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd nauw samengewerkt bij het toezicht op het jeugddomein. Vanaf 2016 intensiveren zij deze samenwerking en verbreden deze naar het sociaal domein.

Vanuit een integrale visie willen de vijf samenwerkende rijksinspecties bijdragen aan maximale resultaten voor kwetsbare burgers in het sociale domein. Naast nauwe onderlinge samenwerking vergt dit ook goede afstemming met lokale toezichthouders in hetzelfde domein. Hierover worden momenteel afspraken gemaakt met gemeentelijke toezichthouders.

De Meerjarenvisie mondt uit in een werkprogramma dat voor de jaren 2016-2017 aandacht besteedt aan thema’s als de toegang tot zorg en ondersteuning, het vroegtijdig signaleren van onveiligheid, gezinnen met geringe sociale redzaamheid en perspectief en participatie na residentieel verblijf. Naast deze (en meer) geprogrammeerde thema’s zullen de samenwerkende inspecties in deze jaren ook onderzoek blijven doen naar calamiteiten.