Het roer gaat om: 11 nieuwe afspraken met zorgverzekeraars over contractering

0
979

Huisartsen- en eerstelijnsorganisaties en zorgverzekeraars hebben daarover 11 nieuwe afspraken gemaakt in het kader van Het Roer Gaat Om. De afspraken hebben als doelhet jaarlijks terugkerend proces van contractering soepeler te laten verlopen. Deze afspraken gaan direct in, zodat de contracteringsperiode al vanaf 2016 gelijkwaardiger en soepeler kan verlopen.

Onderling vertrouwen, zo min mogelijk administratieve lasten en gelijkwaardigheid vormen de uitgangspunten voor deze afspraken. De basis voor de nieuwe afspraken is dat alle partijen voldoende tijd en ruimte hebben voor evaluatie, overleg, afwegingen, eventuele aanpassingen en administratieve verwerking. Er is ook een vaste tijdslijn voor de contractering afgesproken.

Het Roer Gaat Om
In het traject van Het Roer Gaat Om (externe link) is uitwerking en verbetering van zogeheten good contracting practices als een belangrijke aanbeveling genoemd om de contractering tussen huisartsen(organisaties) en zorgverzekeraars beter te laten verlopen. De zorgverzekeraars (met uitzondering van DSW Zorgverzekeraar), de LHV, VPHuisartsen en InEen hebben daarom deze set van nieuwe afspraken met elkaar gemaakt.

Deze nieuwe afspraken zijn deels gebaseerd op de richtlijnen die de NZa heeft gegeven in de ‘Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw’ voor een goed verlopend contracteerproces.

Voor de toekomst
Alle partijen vinden het wenselijk om meer tijd te hebben voor zorgvuldige consultatie en besluitvorming en eerder duidelijkheid te kunnen verschaffen aan contractanten over de inhoud van de contracten. Meerjarige contracten maken dit mogelijk, zeker wanneer niet jaarlijks grote wettelijke of beleidsaanpassingen plaatshebben. Het streven is daarom om vanaf 2017 uiterlijk op 1 april de gehele cyclus van beleidsvorming voor het daaropvolgende contractjaar te hebben doorlopen.

Het ministerie van VWS onderzoekt momenteel wat de meerwaarde is van meerjarige contractering en of, en hoe, VWS het afsluiten van meerjarige contracten kan stimuleren. Hierbij is er aandacht voor het effect van tijdige publicatie van wijzigingen in wet- en regelgeving (NZa-beleidsregels). Nu is 1 juli de uiterste datum hiervoor, wat veel druk geeft op de tijdige afronding van het overleg in de zomer.

Meer informatie: