Pilot LSP informatie-uitwisseling Ketenzorg van start

Array

Belangrijke nieuwe fase in het traject naar betere zorg voor chronische patiënten
De Vereniging Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is eind 2013 met een aantal partijen, waaronder VitalHealth Software, het programma ‘Informatie-uitwisseling Ketenzorg’ gestart. Dit initiatief is een uitbreiding op de bestaande informatie-uitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

In dit project staat de implementatie van een toekomstbestendige koppeling voor de ketenzorg centraal. Het doel is om structurele verbeteringen door te voeren in de gegevensuitwisseling tussen huisartsen en andere zorgverleners bij zorggroepen, evenals met medisch specialisten en patiënten. Het programma is een belangrijke nieuwe fase ingegaan; nu vindt de proof of concept plaats. Zodra die succesvol is kan een start worden gemaakt met pilots in het veld.

Chronische patiënten komen vaak in aanraking met verschillende zorgverleners. Deze zorgverleners zijn veelal aangesloten bij een (huisartsen) zorggroep, een samenwerkingsverband van doorgaans zorgverleners uit de eerstelijn. Binnen de zorggroep worden de patiëntgegevens en -dossiers elektronisch uitgewisseld tussen de verschillende zorgverleners. De bestaande informatiestandaard (OZIS Ketenzorg) is toe aan een structurele en schaalbare verbetering en de LSP-route is de beoogde toekomstbestendige opvolger. Met het LSP is er een robuuste techniek neergezet, met een nieuw flexibel concept van uitwisseling op basis van bouwstenen waarmee voldaan wordt aan hedendaagse beveiligingsnormen.

“Het is goed nieuws dat we in Nederland de beschikking krijgen over een nieuwe open standaard die gegevensuitwisseling in het kader van multidisciplinaire zorg ondersteunt. Als VitalHealth zijn we hierin met plezier koploper, ook al betekent dat een forse investering in tijd en geld. Deze ontwikkeling past echter uitstekend in onze visie op regionale eHealth platformen. We kijken uit naar het moment dat we deze nieuwe integratiemogelijkheden aan onze klanten beschikbaar kunnen stellen”, vertelt Laurens van der Tang, CEO van VitalHealth Software en lid van de project Stuurgroep namens de leveranciers.

“De continue ontwikkelingen in ketenzorg vereisen een flexibele en een eenvoudig te onderhouden standaard voor de uitwisseling van informatie tussen de verschillende zorgverleners in de ketenzorg. Met de uitwisselingsstandaard voor ketenzorg, die de deelnemende leveranciers hebben ontwikkeld en getest, is een belangrijke stap gezet. Hiermee kunnen we sneller tot oplossingen te komen voor informatieoverdracht binnen de ketenzorg voor chronische patiënten”, Alex Beckers, programmamanager bij VZVZ.

Deze nieuw ontwikkelde standaard voor gegevensuitwisseling in de ketenzorg heeft naast de verbeterde flexibiliteit een aantal andere belangrijke voordelen. Zo is het beveiligde netwerk voor digitale gegevensuitwisseling landelijk dekkend en gebaseerd op gestandaardiseerde HL7-berichten die bijdragen aan de schaalbaarheid. De medische gegevens blijven daarbij in het systeem van de behandelend zorgverlener en zijn alleen toegankelijk voor andere zorgverleners, mits deze een behandelrelatie hebben met de ketenzorgpatiënt. Hiervoor is de toestemming van de patiënt nodig. Hoe het proces van opt-in voor ketenzorg uiteindelijk gaat verlopen wordt nu nog onderzocht. De patiënt heeft zelf inzage in de beschikbaarheid en het gebruik van zijn gegevens via het LSP. Zoals dat nu mogelijk is bij de uitwisseling van gegevens door huisartsen, apothekers en bepaalde specialisten.

Nieuw concept
De wijze waarop de ketenzorginformatie via de LSP-infrastructuur wordt uitgewisseld is gebaseerd op een nieuw concept waarmee de implementatie eenduidiger en flexibeler plaats vindt, waardoor een stabielere beschikbaarheid van gegevens voorhanden is dan bij OZIS. Het grootste voordeel voor de patiënt is dat de relevante gegevens beschikbaar zijn voor de verschillende zorgverleners, waardoor deze zich met de juiste en complete gegevens meteen kan richten op een specifiek deel in het zorgtraject van de patiënt. De patiënt hoeft zo ook niet meer steeds dezelfde vragen te beantwoorden bij zijn verschillende zorgverleners. Daarnaast betekent de nieuwe standaard dat er aan hogere beveiligingseisen wordt voldaan dan in de huidige situatie en dat uitbreiding naar ketenpartners eenvoudiger wordt. In de komende pilots bij een aantal zorggroepen wordt dit in de praktijk getest.

Bij de pilots en PoC’s is een aantal belangrijke leveranciers betrokken waaronder een aantal HIS leveranciers en daarnaast Chipsoft en VitalHealth Software. VZVZ is de initiatiefnemer en opdrachtgever in nauwe samenwerking met de convenantpartijen, waaronder ook Zorgverzekeraars Nederland, die het programma financiert. Zorggroepen die samenwerken met VitalHealth zullen bij een positieve evaluatie van de pilot naar verwachting vanaf medio 2017 gebruik kunnen maken van deze nieuwe landelijke vorm van datauitwisseling voor de ketenzorg. VitalHealth loopt als KIS-leverancier voorop met deze vorm van datauitwisseling. De LSP-standaard is opgenomen in het VitalHealth Platform, wat als krachtig ontwikkelplatform onder alle VitalHealth toepassingen wordt gebruikt.

Bron: VitalHealth

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen