Nog verbeterpunten voor De Nieuwe Weg

0
532
Logeerhuis Vedan en Driestroomhuis Nistelrode voldoen aan basiseisen verantwoorde jeugdhulp, nog verbeterpunten voor De Nieuwe Weg

De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben een toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij drie nieuwe aanbieders van jeugdhulp. Twee aanbieders voldoen inmiddels aan alle verwachtingen uit het toetsingskader. Een derde aanbieder moet drie onderdelen verbeteren.

Sinds de decentralisatie van de jeugdhulp toetsen de inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg of vanaf 2015 gestarte aanbieders van jeugdhulp voldoen aan de basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp.

Nieuwe toetreders

De inspecties hebben de toets Nieuwe toetreders jeugdhulp uitgevoerd bij Logeerhuis Vedan, Driestroomhuis Nistelrode en De Nieuwe Weg.

Ten tijde van het onderzoek voldeed Logeerhuis Vedan direct aan alle verwachtingen uit het toetsingskader Nieuwe toetreders jeugdhulp. Driestroomhuis Nistelrode werkt inmiddels met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld zodat ook deze aanbieder nu voldoet aan alle beoordeelde verwachtingen. Dit betekent dat de inspecties deze twee aanbieders van jeugdhulp niet meer beschouwen als nieuwe toetreders. Vanaf heden vallen de aanbieders onder het reguliere toezicht.

Verbeterpunten

De Nieuwe Weg voldoet op dit moment aan elf van de veertien basiseisen voor verantwoorde jeugdhulp. Verbeteringen zijn nog nodig wat betreft aansluiting van de hulp bij de relevante problematiek, het inschatten van de veiligheid en het werken met richtlijnen. De inspecties verwachten van De Nieuwe Weg dat maatregelen worden genomen zodat binnen zes weken aan alle verwachtingen wordt voldaan.

Bron: Inspectie