Nieuwe Zorgstandaard Chronische Pijn beschikbaar

0
2261

Chronische pijn is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem. Uit een grote Europese studie blijkt dat e?e?n op de vijf volwassen Europeanen lijdt aan chronische pijn. Bij 34% is de pijn zelfs zeer ernstig, zij 5 scoren een 8 of hoger op een 10-puntsschaal (waarbij 1 geen pijn betekent en 10 de ergst denkbare pijn, Breivik 2006). Chronische pijn veroorzaakt een hoge zorgconsumptie en een groot verlies aan arbeidscapaciteit. De totale directe en indirecte kosten voor Nederland worden geschat op €20 miljard per jaar (Boonen 2005) en zijn vele malen hoger dan de kosten voor diabetes, hartziekten en kanker (Gaskin 2012).

Uit verschillende internationale studies blijkt dat de behandeling van chronische pijn door 34-79% van de patie?nten als onvoldoende wordt beschouwd (Breivik 2006, Smalbrugge 2007, Van Herk 2006). Ook bij een recente Nederlandse inventarisatie onder patie?nten met chronische pijn wordt de kwaliteit van de pijnbestrijding als matig ervaren (Voerman 2015). De werkgroep Chronische Pijn van de Regieraad Kwaliteit van Zorg heeft daarom aanbevelingen gedaan om de zorg voor mensen met chronische pijn te verbeteren (Regieraad 2011). Ee?n van die aanbevelingen is het ontwikkelen van een multidisciplinaire zorgstandaard voor evidence-based multidimensionale diagnostiek en behandeling van chronische pijn.

Deze Zorgstandaard Chronische Pijn is conform het algemene model voor zorgstandaarden dat het Coördinatieplatform Zorgstandaarden (CPZ) heeft aangereikt (CPZ 2010). Het doel van de Zorgstandaard Chronische Pijn is om een bijdrage te leveren aan:

  • tijdige herkenning van patiënten met (dreigende) chronische pijn,
  • een gelijkwaardige samenwerking tussen patiëntenzorgprofessional,
  • optimale inrichting en uitvoering van preventie van, en zorg voor, chronische pijn.
Definitie zorgstandaard

Een zorgstandaard geeft vanuit het patiëntenperspectief een op actuele en waar mogelijk wetenschappelijk onderbouwde inzichten gebaseerde functionele beschrijving van de multidisciplinair georganiseerde individuele preventie, zorg, ook inhoudende de ondersteuning bij zelfmanagement voor een bepaalde chronische ziekte binnen het complete zorgcontinuüm, alsmede een beschrijving van de organisatie van de betreffende preventie en zorg en de relevante kwaliteitsindicatoren (Zorgstandaarden in model 2010).

Chronische pijn vraagt om een integrale benadering en dus een multidisciplinaire aanpak. Heldere, niet-vrijblijvende afspraken tussen zorgprofessionals onderling en tussen zorgprofessionals en andere betrokkenen zoals patiënten, zorgverzekeraars, overheid zijn essentieel. Daarbij mag het niet alleen gaan over de inhoud van de zorg voor patiënten met chronische pijn maar moet het ook gaan over de

Zorgstandaard Chronische Pijn – versie 28-03-2017

De Zorgstandaard Chronische Pijn is op 1 april 2017 opgeleverd. De zorgstandaard beschrijft optimale pijnzorg vanuit patiëntperspectief. Het is de eerste zorgstandaard in Nederland die is ontwikkeld met een gelijke inbreng van professionals en patiënten.

Zorgstandaard Chronische Pijn

Bron: Dutch Pain Society (D.P.S.)