Zorginstituut publiceert nieuw overzicht met verwachte markttoetreding innovatieve geneesmiddelen

0
832

De website www.Horizonscangeneesmiddelen.nl laat vanaf 1 september in e?e?n overzicht zien welke innovatieve geneesmiddelen binnen nu en twee jaar op de markt komen of bij welke bestaande geneesmiddelen indicatie- uitbreidingen worden verwacht. Het overzicht biedt naast een overzicht van de geneesmiddelen, ook een indruk van het verwachte gebruik (volume en aantal patiënten) en de geraamde kosten. De ‘scan’ is samengesteld met input van onder andere medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars.

Horizonscan Geneesmiddelen
De Horizonscan Geneesmiddelen biedt een integraal, openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van welke geneesmiddelen op de markt verwacht worden, met als doelen:
  • kennis over het op de markt komen van (innovatieve) geneesmiddelen bundelen en de toegang tot deze informatie optimaliseren;
  • patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte brengen van welke ontwikkelingen spelen op het gebied van geneesmiddelen en wat de mogelijke effecten hiervan zijn;
  • zorgverzekeraars en ziekenhuizen hun inkoop beter laten organiseren op basis van deze informatie en hun onderhandelingspositie als inkoper van geneesmiddelen versterken;
  • behandelaren beter laten bepalen wat deze ontwikkelingen betekenen voor het behandelaanbod;
  • het Zorginstituut beoordelingen van geneesmiddelen tijdig laten agenderen en voorbereiden.
Vroegtijdig op de hoogte met Horizonscan Geneesmiddelen

De Horizonscan Geneesmiddelen is een hulpmiddel in het betaalbaar en toegankelijk houden van geneesmiddelen: de website biedt vroegtijdig inzicht in de markttoetreding van innovatieve geneesmiddelen tot de Nederlandse markt, e?n de mogelijke gevolgen hiervan. Hiervoor wordt op basis van beschikbare nationale en internationale bronnen gescand welke nieuwe indicaties e?n uitbreidingen van indicaties van geneesmiddelen eraan komen. Met de nu gepubliceerde scan bieden het Zorginstituut en andere partijen in de zorg een integraal en openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De informatie wordt aangepast en aangevuld voor de Nederlandse situatie door zeven werkgroepen met deskundigen op het betreffende gebied. Eerder dit jaar nam het Zorginstituut de regiefunctie over van het ministerie van VWS. Dit is de eerste keer dat het overzicht wordt gepubliceerd vanuit het Zorginstituut.

Samenwerkingsverband met brede deskundigheid

Het Zorginstituut ondersteunt de totstandkoming van de Horizonscan, beheert de website en database e?n zorgt ervoor dat er minimaal halfjaarlijks een ‘marktscan’ wordt gepubliceerd. De Horizonscan Geneesmiddelen komt tot stand in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Patiëntenfederatie Nederland (PN), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN),  ministerie van VWS, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZa), Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK), VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).
De Horizonscan kent een zorgvuldig proces en een brede betrokkenheid van deskundigen om de inschattingen van de ontwikkelingen zo goed mogelijk te laten zijn. De komende jaren werkt het Zorginstituut samen met alle werkgroepen en betrokken organisaties aan het steeds verder verbeteren van de informatie. Hiervoor heeft het Zorginstituut een speciaal Horizonscanteam aangesteld.

Nieuwe website en database

In de komende maanden wordt gewerkt aan een interactieve database en een nieuwe website. De volgende publicatie van de Horizonscan zal begin 2018 plaatsvinden in deze nieuwe omgeving en dus niet meer in de vorm van een separaat overzicht. De database bevat tegen die tijd ook meer informatie en de nieuwe navigatiestructuur van de website zal de toegang tot deze informatie vergemakkelijken.

Samenwerkingsverband
De NVZ en de andere partijen betrokken bij het bestuurlijk akkoord medisch specialistische zorg, hebben met VWS afgesproken om samen 1 integrale horizonscan te maken die voor alle betrokkenen bruikbaar is en in diverse behoeften voorziet. Deze horizonscan is tot stand gekomen onder regie van het Zorginstituut en in samenwerking met werkgroepen met deskundigen op het betreffende gebied.
Zorginstituut
Zorginstituut Nederland ondersteunt de totstandkoming van de Horizonscan zodat betrokken partijen zich primair kunnen richten op het signaleren en analyseren van de ontwikkelingen op het betreffende deelgebied. Het Zorginstituut beheert de website en zorgt er voor dat er minimaal halfjaarlijks een ‘marktscan’ wordt gemaakt.

Bron: NVZ & Zorginstituut