Kabinet-Rutte III geinstalleerd; drie bewindslieden op VWS

0
3218

Gisteren zijn Hugo de Jonge, minister van VWS, belast met langdurige zorg. Bruno Bruins voor Medische Zorg en staatssecretaris Paul Blokhuis geinstalleerd op het departement van VWS.  Bruins is één van de ministers zonder portefeuille. De eindverantwoordelijkheid voor het ministerie komt bij De Jonge te liggen. Het kabinet-Rutte III wordt gevormd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Er komen 6 ministers van VVD-huize,  4 CDA-ministers, 4 D66-ministers en 2 ChristenUnie-ministers. VVD levert 3 staatssecretarissen, CDA en D66 allebei 2 en ChristenUnie 1.

Onder luid applaus werden oud-minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn uitgeleide gedaan op het ministerie van VWS.

De nieuwe bewindslieden beginnen met veel ambitie. “Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Als je een beperking hebt, mag dat geen reden zijn om langs de kant te staan. Ik wil werken aan een zorgzamere samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen. Een samenleving ook waarin we kinderen meer recht doen en helpen om kansrijk en veilig op te groeien. Betere zorg en ondersteuning voor jong en oud, daar ga ik mij samen met de duizenden professionals in de zorg voor inzetten.”, zo verklaart minister Hugo de Jonge.

Bruno Bruins: “Zorg gaat in de eerste plaats over mensen. De zorg raakt iedereen, en vaak op de meest kwetsbare momenten in het leven. Dan is het belangrijk dat de zorg persoonlijk is en zo dichtbij huis als mogelijk. Voor de meer dan een miljoen mensen die met hart en ziel werken in de zorg, wil ik dat zij hun werk met plezier kunnen doen en zich gewaardeerd weten. Ook daar zet ik me voor in.”

Paul Blokhuis: “Mensen die het moeilijk hebben, moeten we helpen en ondersteunen zodat ze zich thuisvoelen in onze samenleving. En weer mee kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat we verbindingen leggen tussen mensen, maar ook tussen zorg, hulp en ondersteuning die te vaak nog los van elkaar werken. Samenwerken om mensen te helpen, dat is mij uit het hart gegrepen.”

 

Portefeuilleverdeling VWS

In het constituerend beraad zijn ook de portefeuilles VWS vastgesteld.Hieronder het overzicht.

Minister Hugo de Jonge van VWS neemt de volgende taken op zich:

Care – – WLZ – – WMO en mantelzorg – – Jeugdbeleid, Jeugdwet en jeugdgezondheidszorg – – Wijkverpleegkundige zorg – – Persoonsgebonden budget – – Kwaliteitsbeleid care – – Arbeidsmarktbeleid care en jeugd – – Toezicht care & jeugd – – Medisch-ethische vraagstukken – – SCP – – NZA

Minister Bruno Bruins voor medische zorg heeft de taken: Cure, Zorgverzekeringswet
Zorgtoeslag en pakketbeheer,  Curatieve Zorg, Drugs, Toezicht voedselkwaliteit en NVWA Genees- en hulpmiddelen,  Beroepen en opleiding, Arbeidsmarktbeleid, Gezondheidsbescherming, Infectieziektebestrijding, Kwaliteitsbeleid, Medische (bio-)technologie, Sportbeleid, Kennis en informatie-infrastructuur en Toezicht, CBG, CIBG, RIVM, IGJ.

Staatsecretaris Paul Blokhuis krijgt de portefeuilles: Oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers – GGZ – Gezondheidsbevordering (leefstijl) – VWS domein voor BES-eilanden – Maatschappelijke diensttijd – Maatschappelijke opvang en bescherm wonen
– Preventie

Alle voornemens van het kabinet-Rutte III zijn terug te lezen in het regeerakkoord.

Budgetten

Voor de budgettaire verwerking van het regeerakkoord  voor VWS zijn alle bedragen in de tabellen uit de financiële bijlage leidend. Mutaties in de financiële bijlage zijn ten opzichte van de stand Miljoenennota 2018. Ombuigingen uit het regeerakkoord zullen direct op de departementale (meerjaren)begrotingen worden verwerkt.

Nieuwe ministersposten

Er komen enkele nieuwe ministersposten in het kabinet:

  • minister voor Rechtsbescherming
  • minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • minister voor Medische Zorg
Nieuw ministerie en naamswijzigingen

Er komt een nieuw ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie van Veiligheid en Justitie draait de naam om: dat wordt Justitie en Veiligheid. En twee ministeries wijzigen hun naam:

  • ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  • ministerie van Economische Zaken wordt ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Regeerakkoord

Het regeerakkoord heeft als titel ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het doel van het nieuwe kabinet is ‘om een sterk land nog beter te maken voor iedereen, nadrukkelijk ook voor mensen die nu het gevoel hebben dat de overheid er niet meer voor hen is. We investeren in ieders kansen en versterken het collectief.’