Borg de functie van co-piloot voor gezinnen met ZEVMB-kinderen

0
691

Faciliteer Copiloten en werk met hen samen aan de verbetering van kwaliteit van leven van alle gezinsleden. Borg de functie van Copiloot voor ZEVMB-gezinnen in het zorgsysteem door deze door te ontwikkelen en te beleggen. Ruim 60 gezinnen krijgen ondersteuning van een Copiloot die het gezin bijstaat bijvoorbeeld bij het aanvragen van indicaties en voorzieningen, het afstemmen van zorg en het inschakelen van de juiste professionals. De Copiloten geven input aan de andere pilots van de werkgroep “Wij zien je Wel” door knelpunten te signaleren en oplossingsrichtingen te identificeren.

Zorg dat de lopende pilot voortgezet wordt, zodat men kan blijven leren alvorens te implementeren. Geef hierbij in het bijzonder aandacht aan jonge gezinnen. Voor het goed functioneren van Copiloten zijn de volgende randvoorwaarden van belang:

 • onafhankelijkheid van elke systeempartij of aanbieder,
 • financiering via bestaande geldstromen,
 • de inzet van een Copiloot gebeurt direct in de eerste fase en wordt belegd als een recht.
 • Blijf ouders betrekken bij de inrichting van de functie Copiloot.

Copiloot Spin in het zorgweb

Een Copiloot moet de spin in het web worden voor een gezin met een ZEVMB kind. Een landelijk team van zes en Copiloten ondersteunt ongeveer zestig gezinnen met een kind met ZEVMB De pilot Copiloten onderzoekt hoe de Copiloten het beste kunnen worden ingezet voor een goede kwaliteit van leven voor ieder gezinslid en het gezin als geheel En wat dat betekent voor betrokken organisaties, de samenleving en de financiering. De Copiloten werken samen met de regionale Netwerken Integrale Kindzorg (NIK)

Welke knelpunten pakken de Copiloten op?

Met de Copiloot staat het gezin er niet meer alleen voor. De Copiloot wordt aan het gezin gekoppeld. Deze bouwt een band op en blijft proactief en structureel contact houden met
het gezin. Zo kunnen ouders bij nieuwe vraagstukken alijjd snel terecht bij de Copiloot. De Copiloot heeft een luisterend oor voor zorgen, vragen en problemen, maar is soms ook deelgenoot van de mooie ervaringen van het gezin. De Copiloot staat het gezin bij gedurende het leven, soms heel intensief en soms op waakvlam-stand en blijft betrokken ook rondom en na de dood van een kind met ZEVMB.

Administratieve lasten

 • De pilot gebruikt een online platform (Jouw Omgeving) met een persoonlijke omgeving
  met relevante informatie van het gezin. Als ouders hiervoor toestemming geven kunnen zorgorganisaties in dit zorgdossier gegevens raadplegen en kunnen ouders en zorgverleners onderling communiceren. Hierdoor hoeven ouders niet steeds opnieuw dezelfde informatie aan te leveren en als boodschapper te functioneren tussen de verschillende organisaties. Het is de ambitie om dit platform door te ontwikkelen, zodat het beschikbaar kan komen voor een bredere groep ouders;
 • Er is één formulier ontwikkeld waarmee een Copiloot wordt gemachtigd om namens de ouders zaken te regelen met meerdere betrokken organisaties;

Organisatie van zorg

 • Stroomlijnen en coördineren van de zorg: van roosteren van PGB-ers, afstemming van zorgteam en het organiseren van een MDO, tot voorraadbeheer medicatie en het opstellen van zorgplannen;
 • Ondersteunen bij administratieve taken: van aanvragen van indicaties, nabellen (inclusief in de wacht staan) tot verantwoorden;
 • Ondersteunen bij gezinsorganisatiee, het vinden en op- en afschalen van zorg en steun voor alle gezinsleden inclusief regelzaken rond vervoer of een vakan e van het hele gezin;
 • Oplossen van knelpunten en crises: wegwijs maken en opties in beeld brengen voor dagopvang, logeren en (deeltijd)wonen, actieplannen voor als een kind 18 jaar wordt, oog voor de toekomst en dit bespreekbaar maken

Kennis en informatie

• De Copiloten zien van dichtbij welke informatie ouders nodig hebben en niet makkelijk kunnen vinden en bouwen ook als Copilootteam veel kennis op. Dit is input voor een wegwijzer rond zeer ernstig meervoudige beperkingen. De kennis en ervaringen van Copiloten worden ingezet als “Wij zien je Wel” gevraagd wordt om bij te springen in acute situaties.

Toegang tot (maatwerk) zorg

• Copiloten kennen de weg en bouwen met elkaar kennis en ervaring op. Hierdoor lukt het steeds beter om gericht maatwerk te regelen in die specifieke gezinssituaties.

Ondersteund door een Copiloot voelen ouders zich gesterkt om hun gezinsleven beter vorm te geven. Een aantal zorgkantoren werkt nu met verkorte procedures voor een meerzorgaanvraag, die starten met een huisbezoek in plaats van met het invullen van lange formulieren. Het CIZ, zorgkantoren, verzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en een aantal gemeenten hebben contactpersonen ZEVMB aangewezen Deze contactpersonen bespreken regelmatig samen hoe ze kennis kunnen delen, continuïteit van zorg kunnen realiseren en procedures kunnen vereenvoudigen De contactpersonen zijn ook een vast aanspreekpunt voor de Copiloten bij het organiseren van de zorg Copiloten hebben samen met het CIZ het proces van een aanvraag voor een Wlz-indicatie uitgeschreven. Bij de uitvoering hiervan zijn zowel de verschillende stappen als de attitude van belang. Door hier samen aan te werken merken we dat de aanvragen en afhandeling gestroomlijnder verlopen.

Bron: werkgroep “Wij zien je Wel”