Op termijn meer dan 500 extra borstkanker sterfgevallen door impact Corona

Analyse Alexander Monro Ziekenhuis naar gevolgen Corona in 2020 voor borstkanker

Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft de impact van Covid-19 op borstkanker in grote lijnen in kaart gebracht met de tot nu toe beschikbare informatie. Hierbij is gekeken naar het aantal extra sterfgevallen aan borstkanker dat op termijn te verwachten is ten gevolge van de Coronacrisis in 2020. De borstkankerzorg heeft flink te lijden gehad onder deze crisis. Zo is het bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stopgezet en gingen mensen minder snel naar de huisarts met een klacht. Ook werd de zorg voor bestaande patiënten uitgesteld of aangepast.

Tot wel 50% minder diagnoses

Tijdens het dieptepunt van de Coronacrisis was er op een bepaald moment sprake van tot wel 50% minder diagnoses. Daarbij komt dat er bij de borstkankerscreening al vóór de Coronacrisis een achterstand in bepaalde regio’s was. Zolang er achterstand blijft bestaan, zal dit, afhankelijk van de mate van achterstand, jaarlijks effect hebben op de sterfte op langere termijn. Alleen al de achterstand in de screening zorgt naar verwachting op termijn voor meer dan 500 extra borstkanker sterfgevallen.

Normaal gesproken wordt de helft van alle borstkanker patiënten in Nederland in de leeftijdsgroep 50-74 jaar via het bevolkingsonderzoek ontdekt. De inschatting is dat hierdoor jaarlijks 850 tot 1075 borstkankersterfgevallen voorkomen worden. Door Corona heeft het bevolkingsonderzoek 3 maanden stilgelegen. Ongeveer 250.000 vrouwen zijn niet opgeroepen in deze periode waardoor naar schatting 5.575 vrouwen niet zijn doorverwezen. Dit is exclusief de achterstand in bepaalde regio’s die er al was.

Uitnodigingen screening


Medio juni zullen de uitnodigingen voor de screening naar verwachting weer starten. Daarbij wordt rekening gehouden met een mogelijk gebrek aan ziekenhuiscapaciteit en worden uiteraard alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen. De inschatting is dat daardoor de rest van het jaar de capaciteit met 50% gereduceerd zal zijn en de achterstand niet zomaar ingehaald kan worden.

Stuwmeer aan zorg

Ondertussen vult het stuwmeer aan zorg zich en is het einde van deze achterstand in de screening nog niet in zicht. Hierdoor zullen extra levens verloren blijven gaan als gevolg van een latere ontdekking van borstkanker. Vrouwen en mannen die vaak nog vol in het leven staan. De volgende acties zijn wat betreft het Alexander Monro Ziekenhuis noodzakelijk om het probleem het hoofd te bieden: Ten eerste roept het ziekenhuis iedereen op om zelf goed de borsten te blijven checken (waarbij kijken belangrijker is dan voelen) en bij een verandering of twijfel naar de huisarts te gaan voor een verwijzing. Ten tweede moet het RIVM zo spoedig mogelijk de borstkankerscreening hervatten en uitbreiden waar mogelijk. Ten derde moeten ziekenhuizen extra capaciteit creëren om het stuwmeer het hoofd te kunnen bieden en dat moet worden gefaciliteerd door zorgverzekeraars.

Over borstkanker

Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd meer dan 3.000 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 8 a 9 per dag. Naast vroegdetectie door zelfonderzoek (zie campagne KEN JE BORSTEN) zorgt het bevolkingsonderzoek ervoor dat borstkanker in een vroeger stadium ontdekt wordt en is hiermee een belangrijke pijler van de Nederlandse borstkankerzorg.

Het Alexander Monro Ziekenhuis

Het Alexander Monro Ziekenhuis te Bilthoven is het eerste landelijke gespecialiseerde ziekenhuis voor borstkanker, borstaandoeningen en erfelijke aanleg en is opgericht om kwaliteitswinst te bereiken door specialisatie en concentratie van de borst(kanker)zorg. Focus en specialisatie leidt tot de beste kans op overleven.

Bron: Alexander Monro Ziekenhuis