Welzijn op Recept infographic over aanpak van deze interventie in tijden van toename psychosociale problematiek

0
1124

Infographic en Q&A pagina over de inzicht in werkwijzen zorg en welzijn

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de daarop volgende lockdown hebben invloed gehad op onze mentale gezondheid. Verschillende onderzoeken laten zien dat er een toename te zien is van psychosociale en psychische klachten bij mensen. Dit leidt tot een toename van hiermee gerelateerde consulten in de huisartsen praktijk.

Niet alle psychosociale problematiek behoeft medische ondersteuning. Eerdere studies hebben al aangetoond dat psychosociale problematiek niet altijd medische of psychologische ondersteuning nodig heeft en dat doorverwijzing naar het welzijn het welbevinden van mensen verhoogt. Welzijn op Recept is een interventie waarbij huisartsen en andere eerstelijnszorgverleners mensen met psychosociale problematiek doorverwijzen naar het welzijn.

De infographic en Q&A willen zorgprofessionals, sociaal werkers en beleidsmedewerkers werkzaam bij gemeentes stimuleren om juist in deze tijd extra in te zetten op het welzijn van inwoners en daarbij gebruik te maken van Welzijn op Recept. Welzijn op Recept is en blijft ook nu een eenvoudig concept met krachtige gevolgen. Belangrijk is het besef dat in coronatijd Welzijn op Recept, met een paar kleine aanpassingen, een zinvolle en goede verwijzing blijft.

Psychosociale problematiek nam al voor de crisis een behoorlijk deel van het spreekuur van de huisarts in beslag. Niet zelden is de huisarts de helft van zijn tijd bezig om mensen gerust te stellen en persoonlijke gesprekken te voeren. De huisarts voelt zich daarin – vanwege consulten die maximaal 10 minuten mogen duren – tekortschieten. En de patiënt voelt zich tekortgedaan.

Welzijn op Recept bestaat dit jaar acht jaar. Momenteel hebben zo’n honderd gemeenten deze interventie omarmd en heeft het een plek in diverse nationale projecten. Maar deze interventie gaat niet vanzelf. Samenwerken blijkt in de praktijk ingewikkeld. Het betekent nieuwe routines aanleren en andere afleren. Het vraagt van professionals nieuwe samenwerkingsrelaties, medische oplossingen voor maatschappelijke vragen achterwege te laten en in nieuwe vormen van ondersteuning te investeren.

Samenwerkingspartners moeten vaak ook aan elkaar wennen. Niet in de laatste plaats omdat er tussen zorg en welzijn grote verschillen zijn in werkwijze en communicatiestijl bestaan. Door de coronacrises en de maatregelen voor de anderhalve meter samenleving zijn de werkwijzen in zorg en welzijn verandert. Dit kan de samenwerking bemoeilijken.

Inzicht in de aanpassingen in elkaars werkwijze zijn nodig om de juiste zorg op de juiste plek te leveren: dus voor de zorgprofessionals is het goed om te weten wat er bij de sociaal werkers en het activiteiten aanbod nu anders en mogelijk is, en dit geldt ook visa versa. Deze infographic en de daarbij horende Q&A wil daarbij ondersteunend zijn.

De infographic en de Q&A is een gezamenlijk product van VWS, Sociaal Werk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgbelang Gelderland en het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept.

Voor wie?

De infographic is bedoeld voor degenen die al werken met Welzijn op Recept of die ermee aan de slag willen. Ook partijen als regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en), gemeenten en zorgverzekeraars krijgen via de infographic inzicht in de manier van werken binnen het medisch en sociaal domein en hoe zij samenwerking kunnen stimuleren.

Link naar Infographic Welzijn op Recept: https://welzijnoprecept.nl/welzijn-op-recept-in-coronatijd/