Voortgangsrapportage Agenda Wmo/Welzijn: op alle tien actiepunten is vooruitgang geboekt

0
634

Op 16 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de ‘Agenda Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) welzijn in de wijk’ vastgesteld. De looptijd is tot eind 2021. Afgesproken is dat het college van B en W de gemeenteraad periodiek informeert over de voortgang. Dat is vandaag gedaan met de Voortgangsrapportage Agenda Wmo/Welzijn in de wijk. De collegebrief ‘Tussenrapportage Begeleiding in de wijk’ wordt binnenkort in een aparte informatiebrief aan het college voorgelegd. 

Inwoners met een ondersteuningsvraag eerder, beter en sneller ondersteunen

Wmo Welzijn in de wijk 2019-2021 heeft als doel (raadbesluit van 16 oktober 2019) om de zelfredzaamheid van inwoners in hun dagelijkse leven te verbeteren, door laagdrempelige hulp en ondersteuning (dichtbij) in wijken en buurten aan te bieden en daar zo nodig specialistische hulp bij te halen. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen deze op een laagdrempelige wijze en met gebruikmaking van de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van de sociale basis -infrastructuur. Het is de bedoeling om zo inwoners met een ondersteuningsvraag eerder, beter en sneller te ondersteunen.

Op alle actiepunten is vooruitgang geboekt

Karin Walters, wethouder Welzijn en Zorg: “De resultaten van de actiepunten uit de Agenda WMO Welzijn in de wijk laten zien dat de beweging van zorg naar welzijn steeds beter zichtbaar is. De inwoners die ondersteuning nodig hebben, worden met steeds minder bureaucratie en met steeds meer gebruikmaking van de potentie van de samenleving geholpen. In de afgelopen periode is dan ook op alle actiepunten uit de Agenda WMO welzijn in de wijk vooruitgang geboekt.”

Resultaten en nieuwe acties

In overleg met de gemeenteraad zijn prioriteiten gesteld in het concretiseren van de verschillende actiepunten uit de agenda WMO/Welzijn in de wijk. De agenda bestaat uit tien actiepunten. In de collegebrief is per actiepunt aangegeven wat de resultaten zijn in de periode oktober 2019 tot september 2020 en welke nieuwe acties in gang worden gezet. De stand van zaken met betrekking tot het actiepunt ‘Begeleiding in de wijk’ wordt in een aparte informatiebrief aan het college voorgelegd.

Tien actiepunten en hun resultaat

De tien actiepunten zijn:

  1. Inrichten van de nieuwe algemene voorziening Begeleiding met als resultaat ‘Begeleiding in de wijk’. Resultaat: er is gestart eind 2019 in twee wijken en nu draait Begeleiding in de Wijk in vier wijken: Noordoost, Oost, Zuidoost en Zuidwest.
  2. Per wijk en buurt de wijkpunten en ontmoetingsplekken in beeld brengen: voor zeven van de acht wijken is de ‘Inventarisatie Sociale Basisinfrastructuur’ gereed. Het geheel wordt in november aan de raad gestuurd.
  3. De (digitale) informatievoorziening voor inwoners verbeteren: de digitale toegankelijkheid van de website van Hilversum is verbeterd en de sociale kaart wordt ondergebracht in de G!DS applicatie van de Bibliotheek.
  4. Per wijk een inventarisatie van partijen die deel uitmaken van de sociale basis: dit is opgenomen in de ‘Inventarisatie Sociale Basisinfrastructuur’, zie punt 2.
  5. Ontwikkelen van groepsgerichte werkwijzen voor begeleiding: Er draaien nu twee buurtcirkels en een derde wordt volgend jaar opgestart.
  6. Doorontwikkelen van de samenwerking tussen opbouwwerkers en buurtcoördinatoren: er zijn afstemmingsafspraken gemaakt en er wordt nauw samengewerkt.
  7. Het aanpakken van Eenzaamheid: recent is het Lokaal actieplan Eenzaamheid’ uitgekomen.
  8. 24 uurs-begeleiding beschikbaar (Bescherming en Opvang): Ambulante begeleiding is nu ook buiten kantoortijden en in crisissituaties beschikbaar.
  9. GGZ-Verbinding in de wijk: het Herstelnetwerk draait volop.
  10. Vrijwilligers: er wordt steeds meer aansluiting gevonden met vrijwilligersactiviteiten in de wijk, o.a. door de Vrijwilligerscentrale en Stiching Present.

Bron: Hilversum

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.