2 adet ücretsiz Korona ev testini sipari? edin

Sevgili okuyucu,

Yaz tatili neredeyse bitti. Okula ve i?e dönüyoruz. Ve yeni insanlarla tan???yoruz. Bu nedenle temel kurallara uymaya devam etmemiz önemlidir. Kimse bir ba?kas?na Korona virüsü bula?t?rmak istemez. Bunu s?k s?k test yaparak önlemeye yard?mc? oluyoruz.

2 adet ücretsiz ev testini sipari? edin.

Tüm haneler, 16 A?ustos’tan itibaren 2 adet ücretsiz ev testi sipari? edebilir. Böylece bunun nas?l çal??t???n? evde deneyebilirsiniz. Daha fazla ev testi istiyor musunuz? Bunlar süpermarkette, eczanede ve drogist’te sat?lmaktad?r.

Bilmeden, di?er insanlara Korona virüsü bula?t?rabilirsiniz. ?ikayetiniz olmadan da bunun mümkün oldu?unu art?k biliyoruz. Ayr?ca, tamamen a??lanm?? olsan?z da mümkündür. Bu yüzden test önemli olmaya devam ediyor.

Hanem için nas?l 2 adet ücretsiz ev testini sipari? edebilirim?

  • www.zelftestenbestellen.nl adresine gidin. Bu mektuptaki özel kodu girin. Veya bu mektuptaki özel QR kodunu taray?n. O zaman hemen web sitesine girmi? olursunuz.
  • Web sitesindeki ad?mlar? izleyin.
  • Ev testlerini bir hafta içinde posta kutunuzda bulacaks?n?z.
  • ??in içinden ç?kamad?n?z m?? Çevrenizden yard?m isteyin veya 0800-1351’i aray?n.

Arkada sayfada daha fazlas?n? okuyun

Ne zaman ev testi yapar?m?

Emin olmak için ev testi yapars?n. Korona olup olmad???n? test etmek için. Örne?in:

  • arkada?lar?n?z? ziyaret edecekseniz;
  • i?e gidecekseniz;
  • tatilden dönü?te;
  • çok say?da insan?n oldu?u bir yere gidecekseniz;

beklenmedik bir ?ekilde ba?ka birçok insanla birlikte bir yerde bulunduysan?z. ?ikayetiniz yoksa bile kendi kendinize test yapars?n?z. Testi evde kendiniz kolayca yapabilirsiniz. (Ev ) testi hakk?nda sorular?n?z m? var? www.rijksoverheid.nl/testenopcorona adresine bak?n. Ev testiniz pozitif ise, GGD’de her zaman ücretsiz olarak kendinizi test ettirin. www.coronatest.nl adresinden online randevu al?n. Veya 0800-1202’yi ücretsiz aray?n.

Ne zaman ev testi yap?lmay?phemen do?rudan GGD’ye gidilir?

Ate?, nefes darl???, so?uk alg?nl??? ve/veya tat ve koku kayb? gibi Korona ?ikayetleriniz mi var?

Korona olan birinin yan?nda m?yd?n?z?

Evde karantinada m?s?n?z ve 5. günde test olmak istiyor musunuz?

(Yüksek) riskli bir bölgeden tatilden mi dönüyorsunuz? Bu durumda, ev testi yapmay?n. Evde kal?n ve www.coronatest.nl üzerinden GGD’den ücretsiz test için online randevu al?n. Veya 0800-1202’yi ücretsiz aray?n.

Temel kurallar ve a??lama önemini koruyor

Temel kurallara ba?l? kalmaya devam ederek Korona’y? hep birlikte kontrol alt?na alaca??z. Mesafemizi koruyoruz. Ellerimizi s?k s?k y?k?yoruz. ?çeride temiz hava almay? sa?l?yoruz. Ve ?ikayetimiz olursa evde kal?yoruz ve GGD’de kendimizi test ettiriyoruz. A??, bu Korona krizinden ç?kman?n en önemli yolu olmaya devam ediyor. Henüz a?? randevusu almad?n?z m?? Ve bunu istiyor musun? O zaman 0800-7070’i aray?n. Korona a??s? hakk?nda sorular?n?z m? var? Daha sonra daha fazla bilgi için www.coronavaccinatie.nl adresine gidin. Sayg?lar?mla,
Sa?l?k, Refah ve Spor Bakanl???

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel studeer ik toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen