Zamów 2 bezp?atne testy na koronawirusa do samodzielnego wykonania’

zamów 2 bezp?atne testy na koronawirusa do samodzielnego wykonania

Drogi czytelniku,

letnie wakacje dobiegaj? ju? ko?ca. Powoli wracamy do szko?y oraz pracy i spotykamy innych ludzi. Dlatego te? wa?ne jest, aby stosowa? si? do podstawowych zasad. Nikt nie chce przecie? zara?a? koronawirusem. Ale mo?na te? temu zapobiec dzi?ki cz?stym badaniom.

Zamów 2 bezp?atne testy na koronawirusa do samodzielnego wykonania

Od 16 sierpnia wszystkie gospodarstwa domowe mog? zamówi? 2 bezp?atne testy na koronawirusa. Mo?esz wi?c samodzielnie wypróbowa? jego dzia?anie w domu. Chcesz dosta? wi?cej testów do samodzielnego wykonania? S? one dost?pne w supermarketach, drogeriach i aptekach.

Mo?esz nie?wiadomie zara?a? innych koronawirusem. Teraz wiemy, ?e jest to mo?liwe, nawet je?li nie masz ?adnych dolegliwo?ci, a nawet po pe?nym zaszczepieniu. Dlatego te? wa?nym elementem walki z koronawirusem pozostaj? badania.

Jak mog? zamówi? 2 bezp?atne testy dla mojego domu?

  • Wejd? na stron? www.zelftestenbestellen.nl. Wprowad? indywidualny kod podany w tym li?cie, lub zeskanuj indywidualny kod QR znajduj?cy w tym li?cie. Zostaniesz przeniesiony bezpo?rednio na stron? internetow?.
  • Post?puj zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej.
  • W ci?gu tygodnia otrzymasz testy poczt?.
  • Nie radzisz sobie? Zapytaj o pomoc w swojej okolicy lub zadzwo? pod numer 0800-1351.

Dowiedz si? wi?cej na odwrocie

Kiedy nale?y przeprowadzi? test?

Test nale?y przeprowadza? dla pewno?ci, aby sprawdzi? czy jeste? zara?ony. Na przyk?ad gdy:

  • odwiedzasz przyjació? lub znajomych;
  • dziesz do pracy;
  • wracasz z wakacji;
  • idziesz do miejsca, w którym znajduje si? du?o ludzi;

niespodziewanie znalaz?e? si? w miejscu, w którym by?o du?o ludzi. Mo?esz przeprowadzi? test nawet wtedy, gdy nie masz ?adnych dolegliwo?ci. Mo?na go ?atwo przeprowadzi? w domu. Masz pytania dotycz?ce testów? Wejd? na stron? www.rijksoverheid.nl/testenopcorona. Je?li wynik b?dzie pozytywny, udaj si? bezpo?rednio do GGD na bezp?atny test. Umów si? na wizyt? online na stronie www.coronatest.nl, lub zadzwo? pod bezp?atny numer 0800-1202.

Kiedy nie robi? samodzielnie testu, a uda? si? bezpo?rednio do GGD?

Masz dolegliwo?ci zwi?zane z koronawirusem, takie jak gor?czka, duszno?ci, przezi?bienie i/lub utrata smaku i w?chu?

Przebywa?e? w pobli?u osoby zara?onej?

Chcesz si? przebada? 5 dnia kwarantanny?

Wracasz z wakacji w obszarze (wysokiego) ryzyka? W takim razie nie wykonuj samodzielnie testu. Zosta? w domu i umów si? online, na stronie www.coronatest.nl, na bezp?atne badanie w GGD, lub zadzwo? pod bezp?atny numer 0800-1202.

Podstawowe zasady i szczepienia s? wci?? wa?ne

Trzymaj?c si? podstawowych zasad, mo?emy wspólnie zapanowa? nad wirusem. Zachowujmy odleg?o??. Cz?sto myjmy d?onie. Dbajmy o wietrzenie pomieszcze?. W razie dolegliwo?ci zosta?my w domu i umówmy si? na badanie w GGD. Szczepienia wci?? s? jednak najwa?niejszym sposobem wyj?cia z kryzysu. Nie umówi?e? si? jeszcze na szczepienie, a chcesz to zrobi?? Zadzwo? pod numer 0800-7070. Masz pytania odno?nie szczepie?? Wejd? na stron? www.coronavaccinatie.nl, aby uzyska? wi?cej informacji. Z powa?aniem,


Ministerstwo Zdrowia, Opieki Spo?ecznej i Sportu

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg2.0 zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde Fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de medische- , farmaceutische industrie en de gezondheidszorg. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. Ik ga jaarlijk naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Recente artikelen

Vaccin Janssen tijdelijk on hold

Coronavirus - 15 april , 2021 - 07:39

VieCuri start nazorgpoli voor coronapatiënten

Coronavirus - 16 juli , 2020 - 08:27