Clientondersteuning

Cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Mantelzorg is niet gratis; waarde van 22 miljard op jaarbasis

De maatschappelijke kosten van mantelzorgers zijn voor het eerst berekend en komt uit op 22 miljard euro. Dat is een netto bijdrage aan onze maatschappij. Dat voordeel is niet gratis. De tijd die mantelzorgers stoppen in het zorgen voor een ander zijn...

Nieuwe aanvraag nodig voor aflopen tijdelijke indicatie rondom Wlz-registratie VV COVID-19

Is er tussen april en juni 2020 bij het CIZ een tijdelijke Wlz–registratie COVID-19 aangevraagd? En heeft uw cliënt na afloop van deze 12 maanden nog steeds de Wlz-indicatie nodig? Vergeet dan niet om een nieuwe aanvraag te doen.

Zorgfocuz: Bekendheid cliëntondersteuning nog steeds laag

De naamsbekendheid van het vak onafhankelijke cliëntondersteuning kan nog steeds een flinke boost gebruiken. ZorgfocuZ voerde in 2020 een landelijke benchmark uit naar de ervaringen van Wmo-gebruikers in Nederlandse gemeenten. Daaruit blijkt dat slechts 34 procent van de...

Gezocht: Volwassen mensen met Downsyndroom die nog niet gevaccineerd zijn voor COVID-19 antistoffenonderzoek

Volwassenen met Down Syndroom hebben een verhoogd risico op besmetting met COVID-19. Na de besmetting is ook de kans op complicaties en zelfs op overlijden groter dan bij mensen zonder Down Syndroom. Nederlandse onderzoekers en de Stichting Down Syndroom doen onderzoek naar...

Kijk terug: ‘Sociale ondersteuning kwetsbare groepen’

Ruim 250 deelnemers uit 120 gemeenten namen 15 december 2020 deel aan een door het ministerie van VWS georganiseerde interactieve livestream over het thema 'Sociale ondersteuning aan kwetsbare doelgroepen'. De bijeenkomst is terug te kijken via de website van VWS.

Christa Klijn volgt Hans op als voorzitter Raad van Bestuur bij het CIZ

Per 1 februari 2021 vertrekt Hans Ouwehand als voorzitter van de Raad van Bestuur bij het CIZ. Hans is per deze datum benoemd tot bestuursvoorzitter bij het CAK, waar hij sinds september op interim basis het voorzitterschap al invulde. Christa Klijn volgt...