One Health

Zoönosen kunnen een gezondheidsrisico vormen voor mensen en dieren. Signalering van een zoönose is dan ook belangrijk om tijdig maatregelen te kunnen nemen in zowel het humane als het veterinaire domein. Uitbraken van aviaire influenza en de Q-koorts hebben laten zien dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de volks- en diergezondheid.
De One Health is de term die is bedoeld voor professionals uit het humane en het veterinaire domein voor humaan-veterinaire informatie-uitwisseling en samenwerking. Doelgroepen zijn dierenartsen, artsen, medewerkers van humane en veterinaire kennisinstituten, public health professionals en ander professionals die werkzaam zijn op het gebied van zoönosen of de risico’s hierop.

Hier vindt je nieuws over infectieziekten en One Health activiteiten in Nederland en buitenland. Naast informatievoorziening zal het in de toekomst ook mogelijk zijn om informatie uit te wisselen of om de portal te gebruiken voor gezamenlijke projecten. Deze beveiligde membersite kan voor verschillende doeleinden door professionals worden gebruikt.

 

Definitie “One Health”

The One Health concept is a worldwide strategy for expanding interdisciplinary collaborations and communications in all aspects of health care for humans, animals and the environment. The synergism achieved will advance health care for the 21st century and beyond by accelerating biomedical research discoveries, enhancing public health efficacy, expeditiously expanding the scientific knowledge base, and improving medical education and clinical care. When properly implemented, it will help protect and save untold millions of lives in our present and future generations.
Bron: Kaplan et al. The brewing storm Monograph about One Medicine – One Healthconcept.

Effectief data uitwisselen over infectieziekten

Het delen van data kan helpen om infectieziekten, zoals COVID-19, beter te kunnen bestrijden of beheersen. Life Sciences wetenschapper Carolina dos Santos Ribeiro onderzocht waarom data over infectieziekten dan nog niet altijd wordt gedeeld. Haar onderzoek laat zien dat er veel behoefte is aan transparantie, duidelijkheid en wederkerigheid in samenwerkin­gen. De ontwikkeling van een wereldwijd […]

Lees Meer

Richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’ gepubliceerd

Richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’ gepubliceerd Op initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Federatie Medisch Specialisten en de Long Alliantie Nederland (LAN) is de multidisciplinaire richtlijn Langdurige klachten na COVID-19 versneld ontwikkeld. De richtlijn geeft antwoord op vragen over diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met langdurige coronaklachten en patiëntenvoorlichting. Minister Kuipers van […]

Lees Meer

Ondanks booster recordaantal coronabesmettingen

Onder bloeddonors meet Sanquin Research recordaantallen doorgemaakte corona-infecties. Toch is het vooruitzicht goed. Mede dankzij hoge hoeveelheden antistoffen die bij donors zijn aangetroffen, mag worden verwacht dat de komende tijd ziekenhuisopnames beperkt blijven.In de meetperiode (half december tot half februari) zag Sanquin Research dat de hoeveelheid antistoffen bij donors enorm is gestegen ten opzichte van […]

Lees Meer

Peiling: meer Nederlanders willen steun voor lage-inkomenslanden in gevecht tegen corona

Uit een recente representatieve peiling , in opdracht van ontwikkelingsorganisaties ONE en Cordaid, blijkt dat 73% van de Nederlanders landen wil helpen die zelf te weinig middelen hebben om het coronavirus te verslaan. Dit is een toename van 10% ten opzichte van begin vorig jaar. Ondanks deze trend doet de regering juist steeds minder om […]

Lees Meer

Longcovidfonds belangrijke eerste start voor langdurig zieke zorgmedewerkers

Minister Helder heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer de toezegging gedaan dat er een Longcovidfonds voor zorgmedewerkers komt. Dit is gekomen na voortdurende druk vanuit de FNV en de inzet van zorgmedewerkers die hun meldingen deden in het FNV Longcovidmeldpunt. Inmiddels zijn hier meer dan 4.100 meldingen op binnengekomen. De minister heeft […]

Lees Meer