Niet gecategoriseerd

Nieuwe tijden, nieuwe risicos voor onze kinderen

Array

Remy Hirasing pleit voor aandacht voor de gezondheid van de jeugd In Medisch Contact van 29 april 2005 houdt prof. Remy Hirasing een hartstochtelijke pleidooi voor hernieuwde aandacht voor de gezondheid van onze jeugd. Terecht geeft Hirasing aan dat de jeugdgezondheidszorg in de vorige eeuw zeer goede resultaten heeft bereikt door het aanbieden van vaccinatieprogramma’s en screening op een aantal aangeboren aandoeningen. Die winst ligt inmiddels achter ons en gewoon doorgaan is hier het devies. Maar de tijden zijn veranderd en de samenleving stelt onze kinderen bloot aan andere risico’s. Zij hebben te kampen met overgewicht, astma en allergieen en zijn slachtoffer van kindermishandeling en sexueel misbruik. Dat vraagt bijstelling van het beleid. Daarom moeten er maatregelen genomen worden
In haar advies in maart 2005 geeft de Commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking handvatten voor nieuw beleid aan de minister van VWS. De commissie adviseert de minister om de jeugdgezondheidszorg intensiever in te zetten voor het verbeteren van de zorg voor alle kinderen in Nederland. Niet alleen de gezondheid van meisjes uit de risicogroepen voor meisjesbesnijdenis moet beter bewaakt worden. Alle kinderen, allochtoon én autochtoon, hebben recht op goede preventieve zorg.

Om dit doel te bereiken vindt de commissie dat de terugkeer van gedegen lichamelijk onderzoek bij de controles van de JGZ noodzakelijk is. Dit geeft tevens een duidelijk signaal aan de ouders dat er op hun kinderen gelet wordt. Met Hirasing pleit de commissie ervoor om in twee pilotregio’s na te gaan wat het rendement van deze maatregelen is. Uiteraard moet er in de gezondheidszorg zo veel mogelijk evidence based worden gewerkt. Die `evidence’ ontbreekt echter nogal eens. Dat is geen reden om een maatregel dan maar achterwege te laten. In dat geval is het juist van belang van te kijken wat de maatregel oplevert en of er meer inzicht in de aard en omvang van het probleem kan worden verkregen. Dat kan alleen in de praktijk gerealiseerd worden. Proberen dus!

Daarvoor zijn structurele investeringen noodzakelijk Dat kan echter niet zonder voldoende en structurele investeringen. De commissie heeft begroot dat voor landelijke implementatie van haar advies op jaarbasis 10 tot 14 miljoen euro nodig is. Door in twee pilots te starten kan goed worden bekeken of deze investering zal renderen. De overheid heeft Publieke Gezondheid als een nieuw speerpunt gekozen. De jeugd heeft daarbinnen speciaal de aandacht. Hopelijk zal de minister deze keer het geld bij zijn woorden voegen.
Bron: Raad voor de Volksgezondheid & Zorg