Mantelzorg & clientondersteuning

Mantelzorgmakelaars & cliëntondersteuners beschikken over kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en ze weten de weg hiernaartoe. Ze bespreken de wensen van cliënt en/of mantelzorger rond zorg en ondersteuning. En hoe zorg en ondersteuning is aan te vragen. Hier vindt u informatie over cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz) en via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning  in de buurt. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning vragen.Caspar kreeg hulp van een clientondersteuner bij het regelen van de zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis: “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot aanwezig dat Juliëtte niet meer thuis woont.”

Regeling Nza voor zorgaanbieders in geval van corona

Zorgaanbieders die extra zorg moeten leveren of cliënten moeten isoleren vanwege corona, moeten daardoor soms extra kosten maken. Deze zorgaanbieders kunnen aanspraak maken op een speciale regeling van de Nza. Deze regeling geldt voor: zorg aan...

Brede maatschappelijke heroverwegingen: Mantelzorg & inclusiviteit

Kosteneffectief zijn interventies zoals advies en ondersteuning voor mantelzorgers In de toekomst staat het Nederlandse zorgstelsel voor grote uitdagingen, die de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk zetten. De vraag naar zorg zal door de vergrijzing...

Brede maatschappelijke heroverwegingen: Inclusieve samenleving

Inhoud De opdracht voor dit rapport is om ‘in beeld te brengen wat effectief beleid is om groepen die achterblijven in de samenleving (weer) te laten participeren, en opties uit te werken om het beleid omtrent participatie van groepen...

Patiëntenfederatie: Zorgen over gezondheid in verband met corona nemen toe

De aanhoudende maatregelen door de het coronavirus COVID-19 leiden tot grote onrust onder patiënten die nu niet met andere klachten welkom zijn bij ziekenhuis en huisarts. Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie naar de gevolgen van het afzeggen van afspraken.

MantelzorgNL werkt aan oplossing voor mantelzorger die het niet meer redt

MantelzorgNL werkt samen met het ministerie van VWS en de VNG aan een oplossing voor mantelzorgers in de thuissituatie die het door het wegvallen van de thuiszorg, dagbesteding en andere vormen van ondersteuning, niet meer redden. De Zorgladder Mantelzorg brengt de ernst...

Zorgladder gepubliceerd met richtlijnen voor richtlijnen voor mantelzorgondersteuning, huishoudelijke hulp, dagbesteding en -opvang en hulpmiddelen

Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen nader uitgewerkt Mensen die zorg nodig hebben en thuis wonen hebben het momenteel zwaar. Ook mantelzorgers raken door de coronacrises overbelast. Dit komt door het wegvallen van zorg , onvoldoende...

You cannot copy content of this page