Niet gecategoriseerd

De Wajong en het nieuwe WAO-stelsel

Array

Deze wet gaat Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) heten. De invoeringswet bij deze wet, die aangeeft wat de gevolgen zijn voor andere wetten, is eind mei bij de Tweede Kamer ingediend. Deze nieuwe wet betekent een ingrijpende verandering van het huidige Wao-stelsel. De huidige Wao blijft bestaan voor mensen die nu een Wao-uitkering hebben.

De FvO was erg verontrust over de gevolgen van het nieuwe stelsel voor mensen met een verstandelijke beperking, die meestal een Wajong-uitkering hebben. Uit de invoeringswet blijkt dat mensen met een Wajong-uitkering niet onder de WIA gaan vallen. Dit is een grote geruststelling. Er verandert wel een aantal zaken. Omdat de bestaande Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) wordt opgeheven, worden de REA-voorzieningen opgenomen in de Wajong. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de bestaande reïntegratie-instrumenten voor Wajongers blijven bestaan.

De Tweede en Eerste Kamer moeten de wet nog goedkeuren, alvorens deze op 1 januari 2006 ingevoerd kan worden