Hoe gezonder ouder worden?

0
291

Op 22 mei a.s. vindt de conferentie ‘Hoe gezonder ouder worden?’ plaats in Hoeven (West-Brabant). Het lectoraat Gerontologie van Avans Hogeschool heeft in samenwerking met Stichting Groenhuysen, GGZ Westelijk Noord-Brabant en GGD Westelijk Noord-Brabant deze vraag in West-Brabant aan de orde gesteld. Dit betekende de mogelijkheid voor de start van een Consultatiebureau voor Ouderen in Roosendaal en het verkrijgen van raaksubsidie. Met behulp van de subsidie kan er in West-Brabant een virtueel expertisecentrum (EGO: Expertisecentrum Gezondheid Ouderen) worden ingericht voor preventieve activiteiten die gezonder ouder worden bevorderen.

Tijdens de conferentie komt het thema ‘Hoe gezonder ouder worden?’ veelzijdig aan bod in vier lezingen en veertien workshops. Gerenommeerde sprekers gaan dieper in op het actuele onderwerp dat velen bezighoudt. De workshops zijn onderverdeeld in Lichamelijk ouder worden, Psychisch gezonder ouder worden en Sociaal gezonder ouder worden. Tevens wordt de website van EGO officieel gelanceerd die met behulp van raaksubsidie tot stand is gekomen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt deze subsidie beschikbaar om de deskundigheid van professionals te vergroten.

Lezingen
Eén van de gastsprekers is dr. Niek Jaspers die ingaat op hoe ouderen de laatste jaren van hun leven ervaren. Leefstijl bepaalt voor het grootste deel hoe we ons op onze oude dag voelen en hoe we kunnen functioneren. De competenties voor een gezond en evenwichtig leven worden beïnvloed door zowel de maatschappelijke eisen en mogelijkheden als ook door eigen bijdrage en de omstandigheden waarin men leeft. De publieke preventieve gezondheidszorg heeft een belangrijke rol voor de (toekomstige) senioren. Het is een uitdaging voor de publieke gezondheidszorg om de verantwoordelijkheid te nemen in een verbetering van de kwaliteit van de laatste levensjaren. Jaspers is sociaal geriater en heeft een lange staat van dienst. Tot 2004 was hij werkzaam bij het RIAGG in Maastricht.

Prof. dr. Joost Weyler, hoogleraar Epidemiologie en Medische Statistiek
aan de Universitaire Instelling Antwerpen en lid van de Vlaamse Gezondheidsraad, gaat in op enkele typische onderzoeksobjecten. Om aan de gezondheidsnoden van het oudere segment in de bevolking een antwoord te kunnen bieden, is er een dringende behoefte aan goed onderzoek betreffende het ouderwordingsproces.

In de tweede levenshelft kijken ouderen terug en maken een balans op: Wat heb ik bereikt in mijn leven? Wat ging er fout en wat ging goed? Voor wie heb ik iets betekend? Ze kijken ook vooruit: Wat rest mij aan levenskwaliteit? Wat zal ik na
mijn dood achterlaten? Wat is (nog) de zin van mijn leven als aftakeling
en verval zich aandienen? Deze levensvragen vragen om respons en aandacht, onder andere van professionals. Prof. dr. Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Kampen, en auteur van
‘De mythe van het voltooide leven’ geeft zijn visie.

Workshops
Dr. Arno Rademaker, hogeschooldocent Avans Hogeschool, geeft een workshop over ‘Bewegen als positieve beïnvloeder’. Ouder worden betekent het stapsgewijs afscheid nemen van het prestatievermogen. Bewegen heeft echter een positief effect op elk terrein van functioneren. Het is daarom opmerkelijk dat ouderen relatief steeds minder gaan investeren in bewegen. De gezondheidszorg zoekt een antwoord op de vraag hoe ouderen moeten investeren om het gezondheidsideaal wel te kunnen nastreven.

Drs. Lowie van Doninck, projectleider Raak Avans Hogeschool
In 2050 is de helft van de bevolking ouder dan 50 jaar en het aantal 80-plussers verdrievoudigd. Recente extrapolaties van de EU tonen aan dat een betere preventie en gezondheidspromotie de geschatte meerkosten voor gezondheidszorg door vergrijzing met 50% kunnen verminderen. Zowel het RIVM als het NIGZ vermelden dat het aanbod van interventies erg versnipperd is en dat er maar weinig bekend is over het bereik en de effecten van die interventies. Voor een consortium van zorg- en welzijninstellingen was dit de aanleiding om samen te werken aan de oprichting van een Expertisecentrum Gezondheid Ouderen. Het verloop en de methodiek
van dit project worden in deze workshop besproken.

Ir. Marcella Boverhof en ir. Rebecca Bareman, afdeling Gezondheidsbevordering GGD West-Brabant, geven uitleg over de ouderenmonitor waarin gezondheidsgegevens over ouderen zijn opgenomen. Eind 2006 heeft de GGD een enquête afgenomen onder 65-plussers in de regio West-Brabant. Ook de website ‘Regionaal Kompas Volksgezondheid West-Brabant’ (www.rivma.nl/vtv/root/049.html) komt aan bod. Hierop staan onder andere een overzicht van interventies voor ouderen en van regionale gezondheidsinstellingen.

Lector
Deze dag is tevens het afscheid van lector dr. Ria Wijnen-Sponselee. Zij gaat per 1 juli 2008 met vervroegd pensioen. Ter gelegenheid van dit feit komt er een speciale bundel uit.

Locatie en tijdstip
De conferentie vindt plaats op 22 mei van 10.00 – 17.00 uur in Congrescentrum Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven.

Voor meer informatie klik hier.