‘Anker eHealth’

0
184

 

 

Leiden, 15 mei 2008

Aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Ab Klink

 

‘Anker eHealth’

Manifest voor de structurele verankering van eHealth in de zorg

 

Inleiding

eHealth staat de laatste tijd stevig in de belangstelling. Na decennia lang als ‘veelbelovend’ te zijn bestempeld, staan eHealth en telemedicine nu op veel gebieden op het punt om grootschalig door te breken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat patiënten gebruik willen maken van moderne communicatiemiddelen in contact met hun zorgverlener. Voor veel patiënten is het medisch e-consult een laagdrempelig en gebruiksvriendelijk alternatief. eHealth toepassingen kunnen een belangrijk bijdrage leveren aan meer regie door de patiënt en aan een betere communicatie en interactie met en tussen zorgverleners. eHealth betekent dus vooral empowerment: van de patiënt, burger maar ook van de zorgverleners.

 

De e-Patiënt

Tijdens het symposium van het Nationaal Platform E-Health op 11 maart jl., met als thema ‘De e-Patient’ zijn talloze goede eHealth toepassing vanuit het patiëntenperspectief gepresenteerd. Tijdens dit symposium kwam tevens naar voren dat, ondanks de evidente maatschappelijke meerwaarde van eHealth, een brede toepassing van eHealth in de Nederlandse gezondheidszorg nog moeizaam van de grond komt. De Nederlandse Vereniging voor eHealth (NVEH) vindt het de hoogste tijd voor een doorbraak.

 

Daarom heeft de NVEH, op basis van jarenlang overleg met eHealth-deskundigen, zorgverleners, verzekeraars, industrie en patiënten, dit manifest opgesteld.

De NVEH presenteert in dit manifest een vijftal voorstellen voor een structurele en verantwoorde verankering van eHealth in de zorg. Met dit manifest roept de NVEH andere betrokken partijen (zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, zorgaanbieders, overheden, marktautoriteiten, industrie) op om gezamenlijk een concreet plan van aanpak uit te werken om de brede toepassing van eHealth te versnellen. Ten behoeve van efficiëntere, snellere en betere zorg. En ten behoeve van meer empowerment van patiënt én zorgverlener.

 

Vijf voortstellen voor een structurele en verantwoorde verankering van eHealth in de zorg:

 

1.       Publiciteitscampagne eHealth

eHealth toepassingen worden momenteel te weinig uitgedragen en het nut en de noodzaak ervan vanuit patiëntenperspectief zijn onderbelicht.

Een eHealth publiciteitscampagne kan de koudwatervrees in het veld wegnemen door het belichten van succesvolle eHealth toepassingen. Onbekend maakt immers onbemind. Confrontatie met slimme, elegante en affectieve technologie bevordert immers de acceptatie ervan. Voor de zorgverleners is van belang dat zij inzien dat e-contact geen vervanging is van een fysiek consult, dat privacy gewaarborgd is en dat het e-contact de arts- patiëntverhouding wel verandert, maar niet verarmt. Alleen op basis van transparantie, en dus een goed geïnformeerde vraag- en aanbodzijde, kan een gezonde markt voor eHealth toepassingen zich ontwikkelen.

Daarnaast is het van belang te werken aan een certificeringsysteem voor eHealth aanbieders. De NVEH wil samen met patiëntenverenigingen en de NPCF het initiatief nemen tot brede voorlichting en het ontwikkelen van een systeem voor kwaliteitsborging.

 

 

2.       Bevorderen van eHealth literacy

Zorgprofessionals hebben een gebrek aan eHealth kennis. De curricula van de huidige opleidingen voor zorgprofessionals schieten te kort in het leren omgaan met moderne technologieën. Gestructureerde nascholing over eHealth ontwikkelingen ontbreekt.

Daardoor wordt het beroepsveld afhankelijk van de aanbieders van producten. De NVEH wil de opleidingscentra er toe bewegen de toepassing van eHealth in het curriculum van zorgprofessionals in te voegen en hen begeleiden bij het opstellen van competentieprofielen en e-learning modules voor nascholing.

 

3.       Ontwikkeling van een structurele financieringsmethodiek

eHealth verkeert momenteel in een financiële tangconstructie. De financiële prikkel tot innovatie met eHealth is beperkt door de huidige financieringsmethoden. Voor zorgaanbieders is het momenteel vaak bedrijfsmatig niet verantwoord om te investeren in eHealth omdat de baten elders terecht komen. Bestaande experimenteerruimte wordt nauwelijks benut. De grenzen van bestaande kaders worden enigszins opgerekt maar onvoldoende. Discussies hierover tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de zorgautoriteiten leiden momenteel niet tot daadkracht en slagvaardigheid. De NVEH zou graag zien dat de NZa een methodiek uitwerkt, waarin de inzet van eHealth, wordt gestimuleerd, de obstakels voor substitutie worden weggenomen en substitutie daadwerkelijk wordt bevorderd. 

 

4.       Bredere toepassing van eHealth voor preventie

Ook op het gebied van preventie is met eHealth veel te winnen. eHealth maakt persoonlijke en laagdrempelige voorlichting en interventie mogelijk. De rendementen van investeringen in eHealth preventieactiviteiten door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn echter ongewis, waardoor innovatie uitblijft. Het is nodig om deze de cirkel te doorbreken. eHealth biedt goede mogelijkheden voor digitale triage. Met behulp van digitale triage kan werktijd bespaard worden, de kwaliteit van de zorg verhoogd worden en de zorgvraag door beter sturing vereenvoudigd worden. De NVEH kan op basis van evaluatiestudies aangeven op welke wijze triage de zorg kan innoveren en wil graag meedenken over brede toepassing hiervan. In dit verband moet synergie gezocht worden met de recente ontwikkelingen in de GGZ. Internettherapieën voor de behandeling van psychische problemen blijken zeer succesvol.

 

5.       Het aanbrengen van een internationaal perspectief

Patiëntveiligheid en mobiliteit zijn Europese doelstellingen. Eén van de voorwaarden voor grenzeloze zorg is een adequate eHealth infrastructuur, ter bevordering van patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Ook de World Health Organisation heeft in 2007 hiervoor een signaal afgegeven dat ook in Nederland opgevolgd moet worden. Nederland is klein: internationale samenwerking is noodzakelijk voor de ontwikkeling van eHealth standaarden, richtlijnen en wetgeving. Grootschalige eHealth onderzoeks- en ontwikkeltrajecten kunnen alleen in internationaal verband plaatsvinden.

De NVEH vertegenwoordigt Nederland op internationaal niveau binnen de International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH). In dit verband wil de NVEH de mogelijkheden voor grenzeloze en veilige zorg middels eHealth bespreken.


Ten slotte: Nederland heeft de kennis, de kunde én de infrastructuur om voorop te lopen op het gebied van eHealth innovaties. In het belang van betaalbare kwaliteitszorg nu en in de toekomst. En in het belang van empowerment van patiënten en zorgverleners. De NVEH wil samen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, industrie en overheden optrekken en voor doorbraken zorgen om deze koploper positie te realiseren.

Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor eHealth,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir. Pim Ketelaar, Voorzitter

 

 

 

Nederlandse Vereniging voor eHealth / Dutch Association of eHealth

 

www.vereniging-e-health.nl

 

pim.ketelaar@telecom4care.nl

T          +31247850307

M         +31646168083

 

Hazenkampseweg 85

6531NC Nijmegen

The Netherlands


Nederlandse Vereniging voor e-Health (NVEH)

De Nederlandse Vereniging voor e-Health (NVEH) is dé vereniging voor e-Health en telemedicine in Nederland, waarbij de kwaliteit van de zorgverlening voorop staat.
De NVEH werd in februari 2005 opgericht. De NVEH is een groeiende en bloeiende vereniging. De vereniging vertegenwoordigt Nederland op Europees niveau binnen de “International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH)”, onder de naam "Dutch Association of eHealth".

Doelstellingen

De NVEH stelt zich ten doel:

·         Het verhogen en handhaven van de kwaliteit van het eHealth-product in Nederland.

·         Het behartigen van de belangen van haar leden.

·         Het bijdragen aan de ontwikkeling van beleid en standaarden op het gebied van eHealth ten behoeve van zorgverleners en patiënten.

·         Het fungeren als centraal aanspreekpunt op het gebied van eHealth voor patiëntenverenigingen, overheid, zelfstandige bestuursorganen, zorgverzekeraars, zorgverleners, industrie, onderzoek, onderwijs en brancheorganisaties.

·         Het stimuleren van wetenschap en onderwijs op het gebied van eHealth.

·         Het bieden van een platform voor (overleg over) eHealth innovatie en uitwisseling van kennis, kunde en resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

·         Het participeren in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van eHealth, en het bijdragen aan evidence based praktijkvoorbeelden.

·         Het organiseren van wetenschappelijke bijeenkomsten.

·         Het fungeren als platform voor interactie tussen eHealth-producenten.

·         Samenwerking met strategische partners om de kwaliteit van de eHealth-dienstverlening te borgen en continu te verbeteren.

·         Samenwerking met internationale eHealth- en Telemedicine- belangenorganisaties.