De HPV-vaccinatiecampagne, het Indianenverhaal van de overheid

“Wie een auto koopt, maakt eerst een proefrit……………….Wie een vaccin laat inspuiten, leest de bijsluiter niet eens!”
Met de mantra “Vaccinaties zijn veilig en effectief” zijn artsen en ouders generaties lang in slaap gesust. Maar bij het als duveltjes in een doosje verschijnen van de vaccins tegen humane papillomavirussen (HPVs) bleek een deel van Nederland gelukkig klaarwakker. Dat de protesten vanuit de burgerij tegen de invoering van het HPV-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma terecht zijn, kan ik vanuit de intensieve research voor mijn boek Baarmoederhalskanker, de HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’ alleen maar bevestigen. Waarom is de overheid er zo op gebrand om de Nederlandse moeders van de toekomst te injecteren met een genetisch gemanipuleerd vaccin waarvan de werkelijke effectiviteit, maar ook de veiligheid niet is vastgesteld? En waarom hanteert de overheid een oorlogsmodel naar de kritische burgerij?

Lang niet iedereen meer blijkt onder de indruk van de geruststellingen door instituten als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Immers, te vaak al hebben dergelijke overheidsinstanties het vertrouwen van de burger beschaamd in hun beloften van veiligheid: bij de elektromagnetische straling door mobile telefoons en hoogspanningsmasten, bij de genetische manipulaties van voedingsgewassen, bij de chemische toevoegingen in de voeding (E-nummers), bij medicaties als Vioxx, DES, Softenon, het Dakonschildje, alsook bij het jarenlang gespoten heelcel-kinkhoestvaccin, waarvan alle gevaren ineens onverdund naar buiten kwamen bij de invoering van de ‘veiliger’ acellulaire variant. Dus: kunnen we de de officiele geruststellingen geloven rond de plotseling massaal opgedrongen HPV-vaccins?Bloedmoord
Het fenomeen ‘vaccinatie’ berust op de aanname dat men wezenlijke gezondheid kan bewerkstelligen door het inspuiten van de veroorzaker van de ziekte die men wil vermijden. Dat is op zich al wonderlijk genoeg. Wat daarbij meestal niet wordt vermeld, is dat ieder vaccin behalve de desbetreffende ziektekiem ook zeer giftige conserveermiddelen en ‘hulpstoffen’ (zoals aluminium) bevat. Evenmin wordt in de officiele aanprijzingen onthuld dat er in de vaccinspuit altijd ook talloze verontreinigingen meekomen vanuit de cultuurbodem waarop de desbetreffende ziekteverwekker werd gekweekt, waaronder dierlijk en/of menselijk DNA en RNA, en vreemde dierlijke en/of menselijke eiwitten die leiden tot diverse auto-immuunreacties. De Bijbel verbiedt zonder omhaal de vermenging van menselijke en dierlijke elementen in het menselijk bloed. En dat is precies wat vaccins doen: dierlijke elementen introduceren in het menselijk lichaam. De artsen die rond 1900 het begin van (gedwongen) vaccinaties meemaakten en boeken schreven over de desastreuze effecten die zij daarvan waarnamen, noemen vaccinatie niet voor niets ‘bloedmoord’ en ‘bloedvergiftiging’. Eén van hun andere unanieme conclusies is het verband tussen vaccinaties en het vóórkomen van kanker. Ook getuigen zij glashelder hoe zij de gedwongen (pokken) vaccinatiecampagnes telkens weer hebben zien uitmonden in dodelijke epidemieen. Ofwel: vaccins veroorzaken de ingespoten ziekte!

Een wereldexpert in de gevolgen van vaccinaties is de in Australie woonachtige gepensioneerde wetenschappelijk hoofdonderzoeker dr. Viera Scheibner. Zij laat aan de hand van talloze artikelen uit de gerenommeerde mondiale medische literatuur zien hoe vaccins het menselijk organisme inderdaad juist gevoelig maken voor de ingebrachte ziekte (sensitiseren). Dat is recentelijk (per ongeluk?) bevestigd door een uitlating van viroloog prof. Ab ‘vogelgriep’ Osterhaus, die tijdens een EU-beraad in Annecy in september 2008 waarschuwt dat dieren in de EU te weinig tegen ziektes worden ingeent. Hij verwijst daarbij naar inenting met ‘nieuwe generaties vaccins’, omdat: “Probleem met vaccins tot dusver was dat ze mogelijk ook de ziekte juist verspreiden naar andere landen.”

Vaccinatie: een misleid paradigma
In mijn boek Baarmoederhalskanker, de HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’ neem ik de lezer onder meer mee door hoe de vaccinatiegedachte een aanname is die berust op de mythes van Edward Jenner en Louis Pasteur (Ethel Douglas Hume, Pasteur Exposed, the false foundations of modern medicine, 1988, ISBN 978-0852074992). Hun inmiddels uiterst profijtelijk toegepaste theorieen — basis van de huidige Westerse patentgeneeskunde — zijn met de mantra “Vaccinaties zijn veilig en effectief” langzamerhand zodanig ingesleten, dat de meeste daarin opgeleide artsen en wetenschappers daar dan ook geen vraagtekens meer bij zetten. Integendeel: niet alleen gaan zij op deze eenmaal ingeslagen dwaalweg voort tot in toenemend minuscule details, zij ‘weerleggen’ iedere kritiek op de vaccinatiepraktijk met vooral emotionele argumenten en uitspraken — niet met rationele!

Toen het HPV catch-up vaccinatieprogramma voor meisjes van 13 tot 16 jaar al in de eerste week grandioos bleek te mislukken, durfde Marina Conijn van het RIVM, in een poging om daarvan nog iets te redden, in Nova over het in Nederland gespoten HPV-vaccin Cervarix zelfs te zeggen: “Baat het niet, dan schaadt het niet.” Deze emotionele uitbarsting is wetenschappelijk een onhoudbare stelling die alleen nog maar meer vraagtekens plaatst bij de HPV-campagne van de overheid, en bij de agressieve gang van zaken daaromheen. Conijn’s suggestie, waarmee zij tijdens een live televisie-uitzending Anneke Bleeker van www.VerontrusteMoeders.nl monddood trachtte te maken, is al evenzeer ongefundeerd: het aluminium in het HPV-vaccin zou onschuldig zijn omdat het de vorm heeft van een zout (aluminiumhydroxide); In mijn boek ga ik ook dieper in op de andere helft van de geheime adjuvansformule ASO4, een lipide (vet), al evenmin van gevaar ontbloot.

Aluminium wordt al sinds minstens 1934 in vaccins toegepast om een hogere immuunrespons te creeren; deze gifstof, die in geen enkel natuurlijk lichaamsproces thuishoort, maakt de celwand doorlaatbaar. Een arts in Ohio meldt in 2003 zijn waarneming dat mensen die binnen 10 jaar meer dan achtmaal een griepvaccin hebben gehad, 80% meer kans hebben op de ziekte van Alzheimer. Goed om daarbij te weten, is dat aspartaam niet alleen de negatieve effecten van vaccins vergroot, maar ook in hoge mate geheugenverlies oplevert. Aspartaam, E951, is een neurotoxische stof (giftig voor hersenen en zenuwstelsel) die oorspronkelijk als mierengif werd vormgegeven en achteraf werd ontdekt als kunstmatige zoetstof. Aspartaam, door Donald Rumsfeld via omkoperijen door de FDA goedkeuring heen gejast, maakt deel uit van vele ’light’ producten (waaronder sportdranken), maar ook van medicijnen — en zelfs van sommige vaccins!

In de nieuwsbrief nr. 12 van 26 maart 2009 raadt het RIVM de vaccinprikkers aan om bij vragen over dit onderwerp als antwoord te geven dat aluminiumzouten slecht oplosbaar zijn. Langzamerhand bijna overbodig om te zeggen: er is een ruime hoeveelheid wetenschappelijke medische literatuur die het tegendeel aantoont. Dr. David Ayoub is een Amerikaanse radioloog die over aluminium een indrukwekkend wetenschappelijk dossier heeft samengesteld; per e-mail bevestigde hij mij dat aluminiumhydroxide juist gemakkelijk uiteenvalt en dat dit vrijgekomen aluminium snel de bloedstroom ingaat. Hij benadrukt dat dit niet veilig is. Dr. Ayoub gaf op 12 september 2008, tijdens de 65th Annual Meeting of the Association of American Physicians and Surgeons, een uitgebreide presentatie over dit uiterst giftige metaal: http://video.google.com/videoplay?docid=-8119523476709184666

Genetisch gemanipuleerd
Het meest belangrijke aspect aan de novel HPV-vaccins is nog wel dat zij, behalve zeer giftige stoffen, vooral nooit eerder in de natuur voorgekomen, genetisch gemanipuleerde onderdelen bevatten: de zgn. virusgelijkende partikels, gebaseerd op het L-1-manteleiwit van de HPV-virussen 16 en 18 in Cervarix, in Gardasil uitgebreid met die van de genitale wratten veroorzakende HPVs 6 en 11. Niemand kan garanderen dat deze genetisch gemanipuleerde onderdelen in het lichaam niet zullen doorgaan met dezelfde assemblage-activiteiten als die zij voor hun ontstaan spontaan uitoefenden in de cellen van gist (Gardasil), of van het nachtuiltje (Cervarix). En ook niemand kan garanderen dat deze virusgelijkende partikels, wanneer eenmaal ingespoten, zichzelf niet even spontaan zullen samenvoegen met het menselijk genoom. Met als resultaat: genetische gemodificeerde mensen, aldus de waarschuwing door dr. William Deagle.


De Nederlandse HPV-campagne

Zonder vermelding van dergelijke risico’s dringt de Nederlandse overheid plotseling en met grote verbetenheid — tot oneigenlijke praktijken als iPod-verlotingen aan toe! — deze volslagen onbekende HPV-vaccins op aan de moeders van de toekomst: vanaf 2 maart 2009 aan meer dan 360.000 meisjes van 13 tot 16 jaar, en vanaf september 2009 als onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aan alle meisjes van 12 jaar. Let wel: de resultaten van de studies met deze vaccins, voornamelijk uitgevoerd met vrouwen vanaf 16 jaar, worden ‘overbrugd’ naar de groep van 9 tot 16-jarige meisjes. Ofwel: de studieresultaten met vrouwen vanaf 16 jaar worden ‘vertaald’ naar aanzienlijk jongere meisjes, in bovendien een heel andere periode van hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.

Is dat zorgvuldige wetenschap?
De reden die de Nederlandse overheid voor de huidige plotselinge vaccinatie-actie geeft, is dat deze novel (nieuwe) HPV-vaccins baarmoederhalskanker (BMHK) zouden kunnen terugdringen. Of deze aanname inderdaad correct is, kan pas over zo’n 20 jaar blijken, deze ziekte ontwikkelt zich immers over een periode van vele jaren. Deze veronderstelling van gewenste effectiviteit wordt ontleend aan vaccinstudies die zouden hebben laten zien dat deze vaccins de besmetting kunnen voorkomen met HPV 16 en 18. Dit zijn de virussen waarvan men beweert dat zij 70% van het aantal BMHK-gevallen veroorzaken. Dit laatste is opnieuw een veronderstelling. Deze is gebaseerd op het feit dat deze twee HPVs vaak bij BMHK-tumoren worden aangetroffen. Deze aanwezigheid is natuurlijk iets heel anders dan een bewezen oorzakelijk verband. Niet alleen zijn HPVs zeer veel voorkomende virussen, ook worden bij BMHK-tumoren steeds vele andere HPVs gevonden dan die in de vaccins. De aanwezigheid van deze HPV’s is hooguit een aanwijzing omtrent de kwaliteit van de nutrienten-, en immuunstatus van het desbetreffende lichaam. In hetzelfde document uit 2003 (inzake de goedkeuring van een HPV-test) waarin de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) zegt dat in een gezond lichaam een HPV-besmetting na

enige tijd vanzelf verdwijnt, staat vermeld dat het oorzakelijk verband tussen een HPV-besmetting en de ontwikkeling tot BMHK niet vaststaat. Overigens: gebruik van de anticonceptiepil vertraagt niet alleen het vermogen tot het spontaan oplossen van een HPV-besmetting, maar verhoogt het risico van bloedstolsels, één van de gebleken gevaren van de HPV-vaccins.

“Er is een grote toespitsing geweest in onderzoek naar de virussen die kanker kunnen veroorzaken, maar er is geen overtuigend bewijs dat welke menselijke tumor dan ook door virussen wordt geïnduceerd. Gezien de extreme zeldzaamheid van kanker bij wilde dieren, zie ik geen enkele manier waarop het vermogen tot het opwekken van kanker gunstig zou zijn voor de overleving van een virussoort. Evenmin kan ik in de menselijke biologie iets vinden dat de macht heeft om menselijke kankervirussen te laten evolueren… behalve opzettelijk op dat doel gerichte menselijke inspanningen. Ik denk dat we de mogelijkheid kunnen schrappen dat welke gewone vorm van kanker dan ook, viraal van oorsprong is.”

Sir Frank Macfarlane Burnet, (1899–1985),winnaar Nobelprijs geneeskunde 1960

Alle meisjes van Nederland zijn proefkonijn

Alarmbellen

Het vreemde bij zowel de Nederlandse, als de internationale HPV-campagnes is hun plotse verschijning, in combinatie met het feit dat in alle Westerse landen waar deze HPV-vaccins worden gespoten, BMHK een ziekte is die dankzij gestructureerd bevolkingsonderzoek inmiddels minder dan 1% van het aantal gevallen van kanker onder vrouwen uitmaakt.

Wat is de werkelijke reden voor deze vaccinatiegekte? Nederlandse cijfers laten bovendien zien dat 50% van de BMHK-patienten nooit een uitstrijkje liet maken… Wanneer het er werkelijk om gaat dat men het aantal slachtoffers van BMHK wil terugdringen, is verbetering van het bevolkingsonderzoek een maatregel die niet alleen veel logischer, simpeler, goedkoper, maar ook aanzienlijk minder gevaarlijk is. Verontrustend is dat de Gezondheidsraad (GR) aan minister Klink adviseerde de HPV-vaccins op te nemen in het RVP op basis van studies, uitsluitend uitgevoerd door, voor en met de desbetreffende producenten. Toch kunnen we rustig gaan slapen, want de GR-commissie heeft de producenten ‘kritisch bevraagd’, zo meldde de voorzitter, prof. van der Noordaa, in de uitzending van ZEMBLA. De twijfels die het GR-advies vermeldt, onder meer over de veiligheid van de vaccins, zullen nauwkeurig worden gemonitord. Met andere woorden, alle meisjes van Nederland zijn proefkonijn.

Oorlogsmodel

Uit het RIVM-rapport 210021004/2006: Het Rijksvaccinatieprogramma nu en in de toekomst — Ontwikkelingen in 2005, blijkt dat de plannen tot introductie van de HPV-vaccins er al lagen in 2005. Toen door succesvolle burgerinitiatieven al na enkele dagen het opkomstpercentage voor de HPVvaccinatiecampagne onder de maat bleef, noemde RIVM-medewerker prof. dr. R.A. Coutinho de bezwaren van de betrokken ongeruste ouders, journalisten en wetenschappers ‘Indianenverhalen’.

Wat is de wetenschappelijke basis voor deze kwalificering? En waarom zette de overheid direct een oorlogsmodel in? Enig verband met het feit dat minister Van der Hoeven van economische zaken op 29 oktober 2008 in Haarlem een Merck Sharpe & Dohme (MSD) vaccinfabriek opende voor onder meer (Gardasil) vaccins tegen baarmoederhalskanker ?

In het Kamerstuk van 14 augustus 2006 stelde Kadisha Arib (PvdA) volgens een letterlijk gevolgd Merckscenario een serie zeer suggestieve ’vragen’ aan de minister over de HPV-vaccins. In het mondelinge Tweede Kamer vragenuur van 24 maart 2009, getiteld ‘Onjuiste informatie HPVvaccinaties’, uit zij onverbloemd beschuldigingen naar de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP): “Via www.kritischprikken, hyves en youtube wordt bij ouders paniek gezaaid”. Arib vervolgt: “De indianenverhalen die verspreid worden, dreigen over te slaan naar anderevaccinaties. Zijn er al signalen dat de vaccinatiegraad van kinderen en zuigelingen afneemt? Hoe wordt dit voorkomen?”

Klink antwoordt daarop: “Ik heb vanochtend een overzicht gekregen van wat er via internet en anderszins figureert. Daar ben ik niet vrolijk van geworden. Het kan nogal een schrikeffect opleveren voor mensen die overwegen om al dan niet te vaccineren. Vaccinatie zou kanker kunnen veroorzaken, besmette meisjes zouden 50% meer kans op baarmoederhalskanker krijgen, een HPV-infectie zou vanzelf verdwijnen, enz. Het is allemaal baarlijke nonsens, die desalniettemin de keuze van mensen kan beïnvloeden.”

“In religie en politiek zijn het geloof en de overtuigingen van mensen vrijwel altijd tweedehands en zonder onderzoek tot stand gekomen vanuit autoriteiten die zelf de desbetreffende kwestie nooit hebben onderzocht, maar deze tweedehands hebben overgenomen van andere non-onderzoekers, wier mening daarover geen cent waard is.”

Mark Twain

Serieuze antwoorden

Het zijn niet de kritische burgers die de HPV-vaccinatie kwestie polariseren, dat doet de overheid. Kan die een eerlijk antwoord geven op de volgende vragen:

• Is het niet juist de overheid die de angstscenario’s door de vaccinproducenten eerst rustig heeft laten voortgaan, en de bevolking met Indianenverhalen over HPV en kanker de stuipen op het lijf heeft laten jagen?

• Heeft de minister de argumenten ten gunste van de HPV-vaccins, die hij en vele anderen tot vervelens toe ongecontroleerd nabauwen, ooit op waarheid getoetst?

• Hoe kan de minister (jurist/socioloog) zo zeker weten dat de kritiek door verontruste burgers en wetenschappers ‘Indianenverhalen’ en ‘baarlijke nonsens’ zijn?

• Waarom getuigt de houding van onze volksvertegenwoordigers slechts van openlijke vijandigheid naar de burgerij, en ontbreekt steeds ieder spoor van respect voor een andere mening?

• Waaraan ontleent prof. Coutinho het recht om in het NRC van 21 maart 2009 te beweren dat “Onderzoekers zoals prof. dr. F. van Leeuwen van het Nederlands Kankerinstituut doorgaan met kritiek nadat de wetenschappelijke discussie al is beslecht.”? En wat te denken van zijn beschuldiging: “Die wetenschappers legitimeren het optreden van de antiprikbeweging. Zij legitimeren een groep die irrationeel is en aan misleiding doet.”

• Vanwaar de haast en het als vieze vliegen wegslaan door overheidsdienaren van zeer terecht verontruste burgers en wetenschappers — en het onverhuld uitdelen van de Zwarte Piet aan een gerenommeerde wetenschapper als prof. van Leeuwen?

• Wat betekent in hetzelfde vragenuurtje dat de HPV-vaccinaties ‘medisch toereikend en kosteneffectief’ zijn? Dat gaat alwéér NIET over veiligheid!


Balletje-balletje

Er valt rond de HPV-vaccins (evenals rond vaccinaties in het algemeen) wereldwijd een interessante tendens te bespeuren. Allereerst worden de negatieve effecten van vaccinaties altijd systematisch ontkend en gebagatelliseerd. En verder spreken de ministers van volksziekten steeds over kosteneffectiviteit, praten de artsen over effectiviteit, terwijl de ouders bovenal geïnteresseerd zijn in de veiligheid… Als in een ‘balletje-balletje’ worden deze drie compleet verschillende entiteiten voortdurend uitgewisseld — met de onuitgesproken suggestie als zou de een uitsluitsel kunnen geven over (een van) de beide andere. In werkelijkheid zeggen abstracte computermodellen van kostenberekeningen niets over de veiligheid van deze onbekende vaccins. In het eerder genoemde Maartse vragenuurtje komt de heer van Gerven (SP) nog met de meest genuanceerde tekst: “Het standpunt van de SP was uitstel van invoering van de vaccinatie, omdat nog niet wetenschappelijk alles vaststaat. De minister is daar wel stellig in, maar in wetenschappelijke kring is de controverse nog lang niet beslist. Ik herinner de minister aan de uitspraken van het Nederlands Kankerinstituut en ook landen elders hebben het nog niet ingevoerd vanwege de wetenschappelijke vraagtekens die er nog zijn.” Na een adempauze: ”Het moge duidelijk zijn dat wij niet zijn gediend van de indianenverhalen van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. De vraag is of de wetenschappelijke controverse de basis is voor die indianenverhalen. Zou het niet beter zijn geweest als de invoering onbetwist en zorgvuldig zou zijn gebeurd? Dat is kennelijk nu het geval niet geweest.” Dit betoog wordt door Klink afgeserveerd met: “Ik denk dat het punt dat de heer van Gerven aansnijdt niet aan de orde is. Ik mag althans hopen dat de wetenschappelijke inzichten van degenen die met meer nuance naar dit onderwerp kijken, geen voedingsbodem zijn voor alle indianenverhalen die werkelijk kant noch wal raken. Ik gaf zo-even een aantal voorbeelden. Ik zie daar niet direct een verbinding. Wat resteert is — dat heeft de Gezondheidsraad ook aangegeven — dat de bijwerkingen natuurlijk worden gemonitord, gegeven het feit dat het een zeven jaar durende ervaring is. Het gaat niet om geringe getallen.” Meer nuance? Welke? Indianenverhalen die kant noch wal raken? Heeft minster Klink de desbetreffende kritiek genuanceerd bestudeerd? Wat monitoren? De onder de Nederlandse proefkonijnen eenmaal aangerichte schade? Om deze in jarenlange traditie vervolgens systematisch te ontkennen? Niet geringe getallen? Welke? Die van de dode meisjes, in Amerika door Gardasil gemiddeld één per maand, zoals de FDA heeft gemeld?

Tot slot

Waar halen de respectieve medische en politieke dames en heren de gedachte vandaan dat zij de wijsheid in pacht hebben en dat zij hun beperkte gedachtegoed aan alle burgers mogen opleggen? Net als bij het referendum op 1 juni 2005 over de EU-grondwet, heeft Nederland nu over de HPVvaccins een duidelijk NEE uitgesproken. En geen vaccin ter wereld die dat in een ‘ja’ kan veranderen… Of gaat er weer iemand ergens stiekem een handtekening zetten?

• Commentaar van een onbekende Nederlander: http://www.youtube.com/watch?v=atk3L3u8LxE

Bron: Désirée L. Röver,medisch research journalist (het artikel staat in het meinummer van Spiegelbeeld)

Recente artikelen