AWBZ: levenslang en levensbreed …..

Over tien dagen doen hoge ambtenaren van het  Ministerie van VWS,  Sociale Zaken en het Centraal Planbureau voorstellen om te bezuinigen op de Awbz. Dat gebeurt in het kader van de zogeheten 20% operatie. Het kabinet doet over tien dagen geen uitspraak welk voorstel zij wel of niet volgt. Dat moeten politieke partijen op weg naar de verkiezingen op 9 juni wel doen. Dan speelt de Awbz voor het eerst sinds haar bestaan een rol in de verkiezingstijd.

De ambtelijke voorstellen voor de Awbz bevatten drie scenario’s:
1. de Awbz gaat grotendeels over naar de Zorgverzekeringswet
2. De Awbz gaat grotendeels over naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en 3. De Awbz gaat alleen gelden voor mensen met levenslange en levensbrede beperkingen.

De term levensbrede beperkingen is een nieuwe begrip dat de SER in haar Awbz advies in 2008 introduceerde. Het gaat hierbij om mensen die tegelijkertijd op alle levensterreinen zoals bewegen, werk, huisvesting, onderwijs en zelfzorg beperkingen hebben.

Al deze informatie kwam naar voren tijdens workshops en plenaire debatten op het Julius-congres Recente Ontwikkelingen in indicatiestelling, Awbz en WMO, dat op vrijdag 26  maart 2010 plaatsvond op  de Universiteit Utrecht. Aan het congres namen 400 (!) wetenschappelijk onderzoekers, leidinggevende professionals, managers en beleidsmedewerkers deel.  Leidinggevend Juliusonderzoeker trad op als congresvoorzitter. Hoogtepunt was een geestig en flitsend debat over de toekomst van de Awbz.  Dat vond plaats tussen de zaal en kamerleden van CDA, VVD, PvdA, Christen Unie en SP.

Ondergetekende zat het debat voor. Geen van de kamerleden koos voor genoemd scenario 1 en 2.  Men wilde de Awbz handhaven. Drie van de vijf spraken zich uit voor een Awbz voor patienten/clienten met levenslange en levensbrede beperkingen. In dit derde scenario komen nationale instanties voor.  Zij werken top down voor mensen met
1. permanente, lichamelijke en verstandelijke beperkingen
2. chronisch psychiatrische patienten en
3. kwetsbare ouderen.
Dit derde scenario is gebaseerd op aanbodssturing met vooraf bepaalde budgetten voor de zorgaanbieders.

Tot mijn verrassing vormden de ambtelijke voorstellen onderwerp van openlijke discussie tijdens het plenaire debat, de 22 workshops en de koffiepauzes. Of de voorstellen inderdaad over tien dagen de drie scenario’s bevatten, is niet zeker maar wel waarschijnlijk. Power Point Presentaties van alle inleiders tref je over enkele dagen aan op www.integratedcare.nl doorklikken op archief en op gehouden presentaties.

Op vrijdag 2 juli houdt het Julius Centrum een congres over recente ontwikkelingen in de ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening of handicap. Dan spreken Minister Klink, de directeur zorginnovatie van Kaiser Permanente Paul Wallace en de grondleggers van disease management in Duitsland Evert Jan van Lente en Lutz Altenhoven. Ook komen opnieuw de ambtelijke Awbz voorstellen aan de orde. Wilt u naar dit congres? Klik dan hier, lees de brochure, zie het overzicht van de 24 (!) workshops en schrijf u in.

Guus Schrijvers

Noot redactie:  Guus Schrijvers is
Hoogleraar Public health in het bijzonder Structuur en functioneren van de
Gezondheidszorg
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen
en Eerstelijnsgeneeskunde
Universitair Medisch Centrum Utrecht
email:  a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl