Persoonsgebonden Budget bespaart 1,6 miljard euro

Invoering van een Persoonlijk Zorgbudget als alternatief voor zorg-in-natura bij alle AWBZ-voorzieningen bespaart 1,6 miljard euro. Vereenvoudigingen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, de zorgkantoren en het Centraal Administratiekantoor levert ook nog eens 100 miljoen euro op. Door alle vergoedingen voor wonen uit de AWBZ te schrappen en sommige taken over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet gaan de kosten van de AWBZ nog eens omlaag met 400 miljoen euro. Bij dit alles is integrale indicatiestelling voor AWBZ, Wmo  en Werk en Inkomen vereist. In totaal kan de AWBZ hierdoor 2,1 miljaard euro goedkoper worden. Bij dit alles staat eigen regie voor clienten centraal.

Al deze informatie ontleen ik aan een verklaring van zeven clientenorganisaties, te weten de NPCF,  de CG Raad, Per Saldo, de koepel van ouderenorganisatie CSO, het Landelijk Platform GGz, het Landelijk overleg van Clientenraden en Mezzo, de vereniging van mantelzorgers en vrijwilligers.  Zij boden dit stuk op 15 juni aan de kabinetsformateur aan. Ik ontving het deze week tijdens een gesprek met twee vertegenwoordigers van de CSO. Het stuk vormt de basis van waaruit de  genoemde organisaties in de komende weken reageren op regeringsstukken over de AWBZ. De eigen regie voor clienten via PGB’s is geen gelopen race. Zo willen Hazenkamp en Veldhuijzen van Zanten af van de PGB regeling. De eerste genoemde is de directeur van Zorgverzekeraars Nederland en de laatst genoemde Staatssecretaris van VWS.

Op 7 april vindt ons jaarlijkse congres plaats over de toekomst van de AWBZ, Wmo, de Wet op de Jeugdzorg en de indicatiestelling. Daarin krijgen voor- en nadelen van het persoonsgebonden budget ruime aandacht. Per Saldo directeur Arline Saers gaat hierop in. Een beleidsdebat met parlementsleden, zorgaanbieders en wetenschappers brengt alle voor- en nadelen van diverse opties over het voetlicht. Wilt u naar dit congres? Wilt u in één dag op de hoogte raken van zorginhoudelijke en financiele innovaties op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau in de indicatiestelling,de AWBZ, de Wmo en de Wet op de Jeugdzorg? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op ‘Aankomende congressen’, lees de uitvoerige brochure, meld u aan en doe nieuwe kennis(sen) op. De genoemde verklaring van de zeven clientorganisaties vindt u op google door in te typen de woorden: “Eigen regie maakt de zorg beter voor minder geld”.

Guus Schrijvers