Inspectie plaatst Osira Amstelring onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld bij de Stichting Osira Amstelring voor de intramurale zorgsector verpleging & verzorging en de zorgsector lichamelijk gehandicapten. De inspectie doet dit vanwege structurele tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Stichting Osira Amstelring biedt verpleging en verzorging aan ouderen en lichamelijk gehandicapten op 27 locaties in en rond Amsterdam. De zorg voor ouderen vindt onder andere plaats in het Willem Dreeshuis, Bernardus, De Bogt/Westerbeer, Groenelaan en Sint Jacob. De zorg voor bewoners met een lichamelijk handicap in zorgsteunpunten zoals Park de Meer, IJburg en Berkenstede. De inspectie heeft de genoemde locaties in februari 2011 bezocht en de kwaliteit en veiligheid van zorg beoordeeld. Aanleiding voor de inspectiebezoeken was een reeks van ernstige meldingen en signalen over de kwaliteit en continuïteit van de zorg binnen Osira Amstelring. Tijdens de bezoeken is niet alleen met de medewerkers gesproken, maar ook met de ondernemingsraad, clientenraad en clienten zelf.

Uit de inspectiebezoeken kwam een zeer zorgelijk beeld naar voren. Bij alle bezochte woonzorgcentra en bij twee van de drie zorgsteunpunten was er sprake van hoge en zeer hoge risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Zorgplannen voor bewoners in de woonzorgcentra waren niet actueel of ontbraken, er was een structureel tekort aan voldoende deskundig personeel, er was sprake van een onveilige woonomgeving door achterstallig onderhoud en er bestond een ernstig gebrek aan vertrouwen van medewerkers en clienten in de Raad van Bestuur. Dit alles tegen de achtergrond van grote financiele problemen en reorganisaties.

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat de Raad van Bestuur nog niet voldoende stuurt op verbeteringen. De inspectie stelt daarom verscherpt toezicht in voor de intramurale zorgsector verpleging & verzorging en de zorgsector lichamelijk gehandicapten van Osira Amstelring, om hiermee te benadrukken dat verbeterplannen in de gehele stichting moeten worden uitgevoerd.

De inspectie gaat de komende periode de uitvoering van de verbetermaatregelen nauwlettend volgen. Daarnaast moet Osira Amstelring voor 15 april 2011 een plan van aanpak opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de inspectie. Osira Amstelring moet maandelijks aan de inspectie rapporteren over de voortgang van het plan van aanpak. De inspectie zal aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen aan de zorglocaties van Osira Amstelring.

Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van zes maanden. Heeft Osira Amstelring na zes maanden nog steeds onvoldoende verbeteringen doorgevoerd, dan zal de inspectie bestuursrechtelijke maatregelen nemen.

Dit is een origineel bericht van Inspectie voor de Gezondheidszorg