Kennisgeving strategiebepaling ASz

Albert Schweitzer ziekenhuis gaat belangrijke strategische keuzes maken voor de toekomst
Het Albert Schweitzer ziekenhuis is voornemens om in 2012 belangrijke strategische keuzes door te voeren in de verdeling van de zorg over de ziekenhuislocaties. Doel hiervan is enerzijds de dienstverlening aan de patiënt en de kwaliteit van zorg op een nog hoger peil brengen; anderzijds zo verstandig mogelijk omgaan met geld.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn:

  • het deels verplaatsen van acute zorg van de locatie Zwijndrecht naar Dordwijk
  • het concentreren van acute verloskunde (bevallingen) op de locatie Dordwijk
  • het toekennen van profielen/specialisaties aan elke ziekenhuislocatie
  • het toch langer openhouden van de locatie Amstelwijck
  • het voorlopig niet uitbreiden in de ‘middenzone’ van het Gezondheidspark Dordrecht

Keuzes maken
Tot nog toe hadden de locaties van het Albert Schweitzer ziekenhuis geen uitgesproken profiel of specialisatie. Alle vier de vestigingen herbergen op dit moment nog een breed tot zeer breed scala van onderzoek- en behandelmogelijkheden. Door diverse landelijke ontwikkelingen is het niet verstandig om dit op termijn zo te laten, vindt de Raad van Bestuur. ,,De ziekenhuiszorg verandert snel”, verduidelijkt voorzitter Pier Eringa. ,,De patiënt is kritischer en bereid om te reizen voor goede zorg. Verzekeraars en de overheid dringen aan op meer kwaliteit en doelmatigheid door concentratie en schaalvergroting. De verpleegduur wordt korter, er zijn relatief meer dagopnames. Er is sprake van steeds verdergaande medische specialisatie. Onder deze omstandigheden moeten wij keuzes maken. Welke zorg blijven wij aanbieden en op welke locaties doen we wát? Onze huidige veelheid van activiteiten op alle locaties is op den duur niet verantwoord. Het is te duur. Je kunt bovendien niet op meerdere plekken tegelijk de hoogste kwaliteit bieden, zeker niet in complexe zorg. Terwijl we juist wel de hoogste kwaliteit en deskundigheid willen bieden.”

Onderzoek marktpositie en zorgvraag
In de zomer van 2011 hebben drie onderzoeksbureaus onder meer in kaart gebracht welke marktpositie het Albert Schweitzer ziekenhuis inneemt, hoe de zorgvraag in de regio zich de komende jaren ontwikkelt en hoe het ziekenhuis daarop zou kunnen inspelen. Mede op basis van de onderzoeksgegevens hebben de Raad van Bestuur en het bestuur van de Vereniging Medische Staf keuzes gemaakt, die spoedig nader worden uitgewerkt en doorgevoerd.

Spoedeisende Hulp en Intensive Care Zwijndrecht
De locatie Zwijndrecht blijft een onmisbare pijler van het Albert Schweitzer ziekenhuis, wat ook mag blijken uit de huidige nieuwbouw van operatie- en verpleegkamers. Wel gaat deze locatie zich concentreren op een aantal nog nader te bepalen specialismen, die op deze locatie in omvang kunnen toenemen. Spoedeisende Hulp en Intensive Care zullen daarentegen in Zwijndrecht niet langer in de huidige vorm worden aangeboden.

Bestuurder John Taks: ,,De Spoedeisende Hulp in Zwijndrecht is aan herziening toe, deels onder druk van de overheid, maar ook omdat relatief veel patiënten er zonder tussenkomst van de huisarts naar toe gaan. In veel gevallen blijkt dit achteraf niet per se nodig. Anderzijds

kunnen patiënten die wel door de huisarts naar de Spoedeisende Hulp zijn verwezen, of per ambulance worden gebracht, meestal ook relatief gemakkelijk naar Dordwijk komen. Mede door deze keuze, vervalt in Zwijndrecht de noodzaak tot een volwaardige Intensive Care, die immers grotendeels wordt gevoed vanuit de Spoedeisende Hulp. Daar komt bij dat de Intensive Care in Zwijndrecht eigenlijk te klein is om de 24-uurs beschikbaarheid van een intensivist (IC-arts) te rechtvaardigen.”

Wel blijft een faciliteit voor High Care in Zwijndrecht aanwezig. In overleg met huisartsen in de regio, wil het ziekenhuis zoeken naar een vorm van acute zorg die voor Zwijndrecht beter passend is dan de huidige afdeling Spoedeisende Hulp.

Bevallingen Zwijndrecht naar Dordwijk
Soortgelijke overwegingen gelden voor de acute verloskunde. De landelijke overheid stuurt al langere tijd aan op concentratie van dit type zorg in grote centra, waar ondersteunende specialismen steeds voorhanden zijn om eventuele complicaties te kunnen opvangen. Eringa: ,,Ouders willen voor hun baby het allerbeste en allerveiligste. Op Dordwijk is dat het beste te realiseren, onder meer omdat hier, op alle momenten van elke dag, artsen van diverse specialismen aanwezig zijn. We verplaatsen daarom onze verloskamers van Zwijndrecht naar Dordrecht. Dit betreft dus alleen de bevallingen. Verder blijft de zorg voor moeder en kind, inclusief zwangerschapsconsulten, aanwezig in Zwijndrecht.”

Amstelwijck langer open
Een andere ingrijpende keuze die het ziekenhuisbestuur maakt, betreft het openhouden van de locatie Amstelwijck. Het was steeds de bedoeling om deze volledig over te hevelen naar het Gezondheidspark Dordrecht en het gebouw uiterlijk in 2014 af te stoten.
Taks: ,,Bij de huidige economische situatie en regelgeving is dit onverstandig. Het afstoten zou een zó groot eenmalig verlies opleveren, dat onze winstgevendheid van enkele jaren in één klap teniet zou worden gedaan. Het gezond verstand vraagt van ons om dit – overigens nog uitstekend bruikbare – gebouw open te houden tot zeker 2020. We breiden dus voorlopig niet uit in de ‘middenzone’ van het Gezondheidspark, tussen de ziekenhuiszone en de Sportboulevard.” Het huidige zorgaanbod in Amstelwijck is niet automatisch het toekomstige aanbod: ook deze locatie krijgt haar eigen, nog nader te bepalen profiel.

Transparant communiceren
De komende maanden worden de precieze locatieprofielen, ook voor Sliedrecht en de buitenpoliklinieken Ridderkerk en Strijen, in een hoog tempo nader uitgewerkt. Eind dit jaar presenteert de Raad van Bestuur de definitieve besluitvorming aan patiënten, medewerkers en specialisten, huisartsen en ambulancedienst, media, lokaal openbaar bestuur en tal van andere partijen. Van medewerkers kan worden verwacht dat zij (deels) van standplaats of functie veranderen. Ook dit moet nog nader vorm krijgen.

Eringa en Taks: ,,We zijn ervan overtuigd dat we aan alle betrokkenen kunnen uitleggen dat onze keuzes verantwoord zijn. Dat we over enkele jaren echt de beste zorg op de juiste plekken bij elkaar hebben zitten, wat voor patiënten rechtvaardigt dat ze soms iets verder moeten reizen. Dit stelt ons in staat om binnen de eigen regio tegen acceptabele kosten toch topzorg te blijven leveren op zo veel mogelijk gebieden. Kwaliteit, veiligheid en deskundigheid zijn onze drijfveren, evenals toekomstbestendigheid.”

Ruimte voor creatieve invulling
Het bestuur van de Vereniging Medische Staf is overtuigd van de noodzaak tot concentratie en profilering per locatie, zegt voorzitter Ruud van Leendert. ,,Als het ziekenhuis deze keuzes zelf niet maakt, is de kans groot dat overheid en verzekeraars uiteindelijk hun visie aan ons opleggen. Door nu zelf slagvaardig te zijn, krijgen we de meeste ruimte om een creatieve invulling te geven aan de inrichting van de zorg. Wij begrijpen overigens goed dat niet iedereen direct de positieve kanten zal zien. We halen op sommige plaatsen diensten weg en dat kan een verarming lijken. Ik ben er echter van overtuigd dat op de langere termijn het bewijs wordt geleverd dat de patiëntenzorg gebaat is bij deze keuzes.”

Bron: Albert Schweitzer ziekenhuis

aalstein

Sinds 1982 huisarts in Capelle aan den IJssel
in een duo-praktijk met Jan Hordijk.

Recente artikelen