Masterclass Organisatie Geïntegreerde Verloskundige Zorg start 19 april 2012

Array

In voorjaar 2010 bracht de stuurgroep Zwangerschap en Geboorte in verband met de hogere perinatale sterfte in Nederland haar nota ?Een goed begin? uit. Adviezen over onder andere: de goed geïnformeerde zwangere, professionals die samen verantwoordelijk zijn, de bevallende vrouw niet alleen laten, 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid, werden door de politiek omarmd. De uitvoering van deze adviezen vereist een grondige verandering van de verloskunde op logistiek, financieel, organisatorisch en medisch gebied. . De sector schrok van alle publiciteit en ging hard aan de slag. De sector probeert antwoorden te geven op vragen als: hoe combineren we het goede van de thuisbevalling met de expertise van de gynaecoloog, is concentratie van de verloskundige zorg het antwoord op de problemen, hoe gaan we om met spoedverplaatsingen en moet de bekostiging van de verloskundige zorg niet radicaal anders. Al deze vragen leggen veel druk op de professionals in de eerste, tweede en derde lijn. Er is weinig tijd voor reflectie en visie ontwikkeling met elkaar. Toch is daar behoefte aan want veranderen gaat niet zomaar. Daar zijn bepaalde competenties, kennis en vaardigheden voor nodig alsmede inzicht in de wereld van besturen en management. Om dit inzicht te verwerven, de kennis op te doen en de vaardigheden te ontwikkelen organiseert het Julius Centrum samen met de Academie Verloskunde Amsterdam-Groningen een masterclass. Daarmee  wordt gepoogd een bijdrage te leveren aan een goed werkende geïntegreerde verloskundige zorg. De masterclass start 19 april en bestaat uit 8 colleges van 15.00 tot 19.00 uur. De colleges zijn van april tot juni 2012.
De leiding van de masterclass is in handen van  ondergtekende en en drs. Gea Vermeulen, directeur Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. De coördinatie tijdens de colleges; berust bij dr. Janneke Schermers, (gynaecologe n.p.)  en Joyce Kors, verloskundige.
Verder zullen er bij vele onderwerpen gastsprekers een presentatie komen geven. Wil je deelnemen aan deze masterclass? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl klik door op “masterclassen” en meld je aan.

Guus Schrijvers, Oud-Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom

Guus Schrijvers (getrouwd met Els Zwaan, drie kinderen) werd op 24 juni 1949 geboren in Amsterdam als zesde kind in een katholiek onderwijzersgezin. Na het gymnasium B diploma behaald te hebben(1967) ging hij in Amsterdam economie studeren. Hij studeerde cum laude af (1973) bij prof. Wim Duisenberg op de na-oorlogse conjunctuurgolven en bij prof. Joop Hattinga Verschure op zelfzorgafdelingen in ziekenhuizen. In 1980 promoveerde hij in Maastricht op het onderwerp regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse gezondheidszorg. Een stelling uit zijn proefschrift werd zijn levensmotto: wie de kleine structuren niet eert, maakt de grote structuren verkeerd.

Hij promoveerde bij de grondlegger van de Nederlandse gezondheidseconomie prof. Lou Groot en bij genoemde Hattinga Verschure. Van 1974 -1984 was Schrijvers lid van de Gemeenteraad van Utrecht voor de Partij van de Arbeid. Hij ‘deed’ daar portefeuilles zoals Volksgezondheid, Welzijn, Cultuur en Financiën. Op 1 juni 1987 werd Schrijvers samen met prof. Joop van Londen hoogleraar Public Health bij de Medische Faculteit Utrecht. Dat betekende voor hem een switch van macro onderwerpen zoals de inrichting van het verzekeringsstelsel naar kleinschalige projecten zoals educatie van diabetespatiënten.

Uit een interview uit 1987 komt het citaat: ‘als de faculteit mij vraagt voor deze leerstoel, wil ik wat betekenen voor de faculteit. Dan geef ik de macro-onderwerpen op.’ Samen met Van Londen richtte hij zich in 1987 op innovaties in de thuiszorg en op ketenzorg bij chronische zieken. Later zou het die activiteiten onder de vlag disease management bundelen. Tien jaar kwam de belangstelling voor ketens in de spoedzorg erbij. Zijn kennis op dit terrein bundelde hij in het boek Moderne Patiëntenzorg in Nederland, dat hij in 2002 samen met de plaatsvervangend hoofdinspecteur drs. Nico Oudendijk voor de gezondheidszorg schreef.

Vanaf het eerste begin had het bevorderen van het onderwijs in de Sociale Geneeskunde en de Volksgezondheid zijn grote aandacht. Toen Van Londen en hij begonnen was er helemaal niets op dit terrein. Schrijvers: ‘Een grote triomf ervoer ik op 2 april 1994 toen na zeven jaar trekken en duwen de eerste medische studenten bij een GGD en een Arbodienst een verplicht co-schap Sociale Geneeskunde liepen.’

In 1999 kwam een nieuw curriculum voor de medische studenten tot stand. Tropenjaren volgden tot 2006 voor hem en zijn collega dr. Gerdien de Weert om alle uitbreidingen van het sociaal geneeskundige onderwijs bij te benen. Zijn collegestof bundelde hij in 1997 en na verschillende drukken in 2002 in het boek Een kathedraal van Zorg en in de Engelse variant daarvan Health and Health Care in the Netherlands.

Per 1 juli 2007 gaan de onderzoeksactiviteiten van Schrijvers over in de Unit Innovaties in de Zorg binnen het Julius Centrum, dat hij in 1996 met collega prof. Rick Grobbee oprichtte. Zijn aandacht blijft liggen bij Disease Management en Spoedzorg. Schrijvers: ‘Ik begrijp nog steeds niet helemaal hoe die kleine structuren binnen Disease management en spoedzorg precies functioneren. Er is tegenwoordig ook veel uitwisseling met collega’s in Noord Amerika en elders in Europa. Dat verrijkt het inzicht in hoge mate. Elk land is op dit terrein een laboratorium voor een ander land..Voorlopig heb ik mijn handen vol aan de nieuwe Unit. Toch zou ik nog twee boeken willen schrijven.Het ene krijgt als titel, De gemoderniseerde kathedraal van zorg. Het tweede boek moet gaan over ondernemersschap en gelijke toegang tot de zorg. Beide zijn belangrijk maar o zo moeilijk te combineren. Hierbij zou ik de kennis van macro econoom weer kunnen gebruiken.’

Als oud hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom bij het UMC Utrecht. geeft hij met zijn nieuwe boek ‘Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel.’ zijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Het boek is bestemd voor het middenkader van zorgorganisaties. Naast schrijver van boeken en artikelen over de gezondheidszorg is Guus lid van enkele stuurgroepen en begeleidingscommissies en geef ik lezingen en workshops.

Guus Schrijvers is voor voordrachten, dagvoorzitterschappen, interviews en onderzoeksopdrachten te bereiken via [email protected] en telefonische via zijn secretaresse Annet Esser op telefoonnummer 030 250 9359.

Recente artikelen