Meerderheid Nederlanders: ‘Zorg beter om patiënt heen organiseren’

Nationale Zorgbarometer op hoogste punt ooit
Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is positiever dan ooit over de kwaliteit van de Nederlandse zorg: de Nationale Zorgbarometer staat op het hoogste punt sinds de invoering twee jaar geleden. Tegelijkertijd vinden zes op de tien Nederlanders de zorg een (zeer) belangrijk onderwerp voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Daar komt bij dat ruim één derde (37%) van mening is dat de samenwerking in de zorg nog niet voldoende is.

Bovendien heeft ruim twee derde van de Nederlanders (69%) de indruk dat de zorg niet goed om de patient heen is georganiseerd. Vier op de tien Nederlanders vindt het belangrijk om een wijkverpleegkundige in de buurt te hebben. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van VGZ.

De helft van de Nederlanders (52%) denkt dat een wijkverpleegkundige een belangrijke rol zou kunnen spelen in de coördinatie van hulpverlening. Nog eens een derde (32%) denkt dat de wijkverpleegkundige hier misschien een rol in zou kunnen spelen.

Martin Duvivier, voorzitter Raad van Bestuur van Coöperatie VGZ: ‘De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is gemiddeld genomen prima. Als je kijkt naar de uitkomsten van de Nationale Zorgbarometer, dan zie je dat de Nederlanders dit ook steeds meer waarderen. Maar tegelijkertijd zien ze ook dat de zorg in de eigen buurt efficienter georganiseerd zou kunnen worden.  Wij zijn ervan overtuigd dat kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing hand in hand gaan. Reden voor VGZ om een proef met zogenaamde wijkteams en wijknetwerken te starten om te onderzoeken hoe zorg in de buurt beter georganiseerd kan worden.’

Coördinatie zorg in de wijk door wijkverpleegkundige
Als men zelf terecht zou komen in een situatie waar zorg van meerdere partijen zou moeten komen, zegt tweederde (64%) van de Nederlanders het prettig te vinden als er een wijkverpleegkundige thuis zou komen om de communicatie met de verschillende zorgverleners te organiseren, zodat zij goed zijn geïnformeerd en op elkaar zijn afgestemd. Vooral vijftigplussers hebben hier behoefte aan (75%), jongeren vinden dit duidelijk minder belangrijk (37%). Als Nederlanders gevraagd wordt naar de rol van wijkverpleegkundigen, denkt  men vooral aan het signaleren of de situatie naar wens verloopt qua gezondheid (60%), het inschakelen van andere instellingen (59%), medicijnen toedienen (58%) en verbanden aanleggen (52%). De coördinatie van de hulpverlening tussen diverse instanties ziet 43% van de Nederlanders als taak van de wijkverpleegkundige.

Nederlanders zijn betrokken bij hun wijk
Ruim driekwart van de Nederlanders zegt zich thuis te voelen in de wijk waar zij wonen. De helft voelt zich ook echt betrokken bij zijn of haar wijk. Vier op de tien Nederlanders ervaren in de wijk waar zij wonen een sterke onderlinge saamhorigheid en 44% draagt hier graag zelf aan bij. Vooral vijftigplussers dragen graag zelf een steentje bij als het gaat om de onderlinge saamhorigheid in de wijk (54%). Toch geeft slechts 12% aan ook echt een actieve rol in het verbeteren van de saamhorigheid te hebben.

Voorzieningen in de wijk
Wat betreft de voorzieningen in de wijk vindt men het belangrijk dat er in ieder geval een huisarts (79%) en wijkagent (62%) aanwezig zijn. Die zijn er in de praktijk vaak ook (huisarts 76%, wijkagent 60%). Voor vier op de tien Nederlanders is de wijkverpleegkundige een belangrijke persoon in de wijk. Een vrijwel even groot aandeel geeft aan ook over een wijkverpleegkundige te beschikken. De meeste Nederlanders geven aan in hun wijk ook een tandarts, kinderdagverblijf en sport-fitnesscentrum te hebben.

Pilot Wijknetwerken
In 25 Nederlandse steden zet Coöperatie VGZ samen met de gemeente de komende jaren ‘wijkteams’ op. In zo’n multidisciplinair wijkteam werken dienstverleners als huisartsen, wijkverpleegkundigen en ouderenwerkers samen om de wijkbewoners dichtbij huis een betere kwaliteit van leven en betere kwaliteit zorg te bieden. De deelnemers uit het wijkteam vormen een laagdrempelig aanspreekpunt in de wijk, kunnen hulpbehoevende burgers op weg helpen, op tijd signaleren als er problemen zijn en doorverwijzen. Een soort wijkagent, maar dan voor de zorg. In onder meer Nijmegen, Dordrecht, Venlo, Oss en Peel en Maas zijn al wijkteams en/of wijknetwerken opgezet en ook in andere plaatsen zijn de eerste stappen gezet. Coöperatie VGZ kijkt samen met de gemeente naar de meest geschikte samenstelling van een wijkteam. De wijkteams worden per wijk op maat samengesteld.

De Nationale Zorgbarometer
De Nationale Zorgbarometer is een initiatief van VGZ en laat zien hoe Nederlanders denken over de zorg in Nederland. De Nationale Zorgbarometer meet het oordeel van de Nederlanders over de zorg en zorgverleners op basis van een aantal vaste thema’s. Ieder kwartaal brengt de Nationale Zorgbarometer een themaonderzoek naar buiten. De resultaten van het themaonderzoek naar preventie in de zorg in Nederland staan op de website van de barometer. Daarnaast worden actuele vraagstukken aan de respondenten voorgelegd. Iedere Nederlander kan zijn of haar zorgwensen uiten en bijdragen aan de barometer op www.nationalezorgbarometer.nl. Dit kan het hele jaar door. VGZ gebruikt deze zorgwensen om te kijken hoe ze de zorg in Nederland kan verbeteren.