Diabetesvereniging Nederland onderzoekt diabeteszorg

Hoe ervaren mensen met diabetes de zorgstandaard? Diabetesvereniging Nederland (DVN) is gestart met het Diabeteszorgonderzoek. Het doel is inzicht te krijgen hoe mensen met diabetes de ontvangen zorg ervaren. Het onderzoek is medio oktober gestart via de website www.diabeteszorgonderzoek.nl. Dit landelijke onderzoek wordt uitgevoerd vanuit het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD).

In de Zorgstandaard Diabetes staan richtlijnen die de zorgverleners en patienten samen hebben afgesproken, maar krijgen de mensen met diabetes de zorg die is vastgesteld in de praktijk? Die uitkomsten komen uit het diabeteszorgonderzoek. De resultaten van het onderzoek worden begin 2013 gepresenteerd door DVN.

Vergelijking
Het Diabeteszorgonderzoek is al twee keer eerder uitgevoerd, respectievelijk in 2008 en 2010. Uit die eerdere onderzoeken bleek onder meer dat nog weinig mensen gebruik maken van een Zorgwijzer of een Zorgplan. DVN vindt dit belangrijke hulpmiddelen omdat ze mensen met diabetes ondersteunen bij zelf kunnen managen van hun diabetes. Ook werden bepaalde controles niet bij alle mensen met diabetes uitgevoerd, wat het risico op complicaties vergrootte.

Via de vragenlijst, die bereikbaar is via www.diabeteszorgonderzoek.nl, kan iedereen met diabetes aangeven hoe de zorg in zijn of haar situatie is
geregeld.

Implementatie van de zorgstandaard nog niet volledig geslaagd
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateerde in september van dit jaar dat de keten van zorgverleners rond de diabetespatient op veel plaatsen nog niet volgens de zorgstandaard werkt. De IGZ acht verdere implementatie van de zorgstandaard noodzakelijk zodat de kwaliteit van de diabeteszorg nog verder verbetert. DVN neemt haar verantwoordelijkheid als patientenvereniging hierin serieus en reikt andere betrokkenen in de zorg graag de hand:op naar een nog betere samenwerking en verbetering van de zorg voor mensen met diabetes!

DVN gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek in overleg met zorgverleners en zorgverzekeraars om gezamenlijk tot verbetering van de diabeteszorg te komen. Tegelijkertijd motiveert DVN de mensen met diabetes met de uitkomsten van het onderzoek om mondig te zijn en te vragen om de zorg die daadwerkelijk nodig is.
Bron: NPCF