Europese Commissie wil exotenlijst in juni uitbreiden met twaalf soorten

Binnen de Europese Unie is ambtelijk overeenstemming bereikt over het toevoegen van twaalf  invasieve exoten aan de lijst van 37 schadelijke exotische planten en dieren die vorig jaar is vastgesteld. Deze toevoeging houdt in dat onder meer de reuzenberenklauw, de reuzenbalsemien, de nijlgans en de wasbeerhond actief bestreden en beheerd moeten gaan worden. Ook zal de handel in diverse tuinplanten zoals mammoetblad, zijdeplant, lampenpoetsergras en ongelijkbladig vederkruid moeten worden gestaakt. Doel is om de natuur, het water en de gezondheid te beschermen tegen deze woekerende soorten. In juni zal de Europese Raad van Ministers over deze aanvulling stemmen, tijdens de Week van de Invasieve Exoten.

Medio 2016 stelde de Europese Unie een eerste lijst van 37 exotische planten en dieren vast, die op basis van de Verordening Invasieve Uitheemse Soorten in alle landen aangepakt moeten worden om onder meer de inheemse natuur beschermen. De import en verhandeling van deze soorten is nu verboden, en in alle landen, waaronder ook Nederland,  worden momenteel plannen opgesteld om de soorten uit de natuur te verwijderen, dan wel te zorgen dat ze zich niet verder verspreiden.

Lijst van twaalf soorten

Recent zijn de ambtelijke diensten binnen de Europese Unie het eens geworden over een lijst van twaalf soorten, waarmee de eerdere lijst wordt  uitgebreid.  Het betreft drie dieren (wasbeerhond, muskusrat en nijlgans), zes landplanten (zijdeplant, mammoetblad, reuzenberenklauw, reuzenbalsemien, microstegium en lampenpoetsergras) en drie waterplanten (alligator weed, smalle waterpest en ongelijkbladig vederkruid). De lijst is door de Europese Commissie aan de Wereldhandelsorganisatie WTO toegestuurd. Ervan uitgaande dat vanuit de WTO geen bedenkingen komen, zal in juni in Brussel over de lijst gestemd worden.

Actief bestrijden

Wilfred Reinhold, voorzitter van stichting platform Stop invasieve exoten: “Deze aanvulling is een opsteker voor de natuur, het waterbeheer en de gezondheid. Reuzenberenklauw en reuzenbalsemien komen hier bijvoorbeeld al veel voor en overwoekeren alles. Dat is niet alleen schadelijk voor de inheemse planten, maar ook voor de dieren die daarvan afhankelijk zijn. Dijken, taluds, en oevers worden bovendien gevoeliger voor erosie als ze met deze planten begroeid raken. De reuzenberenklauw kan daarnaast enorme blaren veroorzaken wanneer mensen of dieren ermee in aanraking komen.

Toevoeging van deze soorten aan de Europese lijst betekent dat de overheid deze soorten actief moet gaan bestrijden en beheren. Ook staan er diverse planten en dieren op de lijst die nu nog niet of nauwelijks in de natuur of in het water voorkomen, maar die er wel een bedreiging voor vormen. Het is goed dat de import en handel in die soorten wordt verboden, want dat is een hele effectieve manier om introductie en verspreiding tegen te gaan. Ook bij invasieve exoten geldt: voorkomen is beter dan genezen.”

“Laten we daarom hopen dat de Europese Raad op 19 juni instemt met deze aanvulling. Die dag valt middenin de Week van de Invasieve Exoten, dus dat is al heel een gunstig teken”, aldus Reinhold.

Wilfred Reinhold

platform Stop invasieve exoten

Recente artikelen