Zwangerschap vergroot niet de kans op terugkeer borstkanker #ASCO17

Zwangerschap vergroot niet de kans op terugkeer borstkanker, dat blijkt uit onderzoek gepresenteerd op ASCO jaarvergadering 2017 #ASCO17 (AMERICAN SOCIETY OF CLINICAL ONCOLOGY ANNUAL MEETING) Deze data laat zien dat het hebben van een baby, na de diagnose van borstkanker, er niet voor zorgt dat de kans dat de kanker terugkomt wordt vergroot.  Een geruststelling voor de overlevenden van borstkanker. Voor veel jonge vrouwen met de wens op gezinsuitbreiding, is dit heel troostend nieuws, “zei Erica L. Mayer, MD, MPH, ASCO-deskundige.

De bevindingen uit een retrospectieve studie van 1.200 vrouwen geven geruststelling aan overlevenden van borstkanker die een zwangerschap overwegen. In deze studie hadden vrouwen met een vroege diagnose van borstkanker die zwanger zijn geworden, met inbegrip van vrouwen met oestrogeen receptor (ER)-positieve tumoren, geen verhoogde kans op terugkeer van de kanker en dood dan degenen die niet zwanger werden.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in de reproductieve leeftijd. Rekeninghoudend met de huidige trend van op later leeftijd zwanger worden, treedt borstkanker bij jonge vrouwen op vóór de voltooiing van hun reproductieve plannen. Hoewel de helft van de jonge vrouwen met nieuw gediagnosticeerde borstkanker aangeeft kinderen te willen hebben, wordt slechts 10% zwanger na behandeling [1]. Het feit is dat van alle kankeroverlevenden, borstkankeroverlevenden aannemelijk dat ze een baby krijgen na de diagnose.
Artsen en patiënten hebben zich lang zorgen gemaakt over het feit dat zwangerschap de kans op terugkeer van borstkanker zou kunnen vergroten, met name voor vrouwen met de ER-positieve vorm. Omdat ER-positieve borstkanker wordt gestimuleerd door oestrogeen, is de angst dat hormoonniveaus tijdens de zwangerschap mogelijk achtergebleven kankercellen – die na behandeling in het lichaam achterblijven – aanzetten om te groeien.

Een andere zorg met betrekking tot zwangerschap bij vrouwen met ER-positieve kanker is de noodzaak om de hormoontherapie adjuvans (na chirurgie) te onderbreken voordat je probeert zwanger te worden. Dergelijke hormoontherapie helpt terugkeer van kanker te voorkomen, en het wordt aanbevolen dat vrouwen de therapie ten minste 5 jaar en in enkele gevallen tot 10 jaar volgen .

“Onze bevindingen bevestigen dat zwangerschap na borstkanker niet moet worden ontmoedigd, zelfs voor vrouwen met ER-positieve kanker,” zei studie hoofdauteur Matteo Lambertini, MD, een medisch oncoloog en ESMO fellow aan het Institut Jules Bordet in Brussel, België. “Patiënten en artsen moeten, bij de beslissing hoe lang er moet worden gewacht voor zwanger te worden, rekening houden met het persoonlijke borstkankerrisico van iedere vrouw, vooral bij vrouwen die adjuvante hormoontherapie hebben gehad.”

Over de studie

Met 1.207 geincludeerde patiënten is dit de grootste studie die onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van zwangerschap na borstkanker en de enige die specifiek naar de veiligheid van vrouwen met ER-positieve borstkanker heeft gekeken (de meest voorkomende vorm van borstkanker), volgens de auteurs.

Deze studie is gedaan bij vrouwen die werden gediagnosticeerd met niet-metastatische borstkanker vóór 2008, onder de leeftijd van 50 jaar. De meerderheid (57%) had ER-positieve kanker en meer dan 40% had slechte prognostische factoren, zoals een grote tumor en kanker dat zich uitbreidde naar de oksellymfeklieren. Onder de 1.207 patiënten die zijn opgenomen in deze studie, werden er 333 zwanger en 874 werden niet zwanger.

De gemiddelde tijd tussen diagnose en conceptie was 2,4 jaar. Vrouwen met ER-positieve borstkanker hadden de neiging om later zwanger te worden dan vrouwen met ER-negatieve ziekte; 23% van de patiënten met ER-positieve borstkanker werden 5 jaar na de diagnose zwanger, in vergelijking, bij vrouwen met ER-negatieve tumoren was dit 7%.

Belangrijkste bevindingen

Na een follow-up met een gemiddelde van ongeveer tien jaar na de diagnose kanker was er geen verschil in ziektevrije overleving tussen vrouwen die zwanger werden en degenen die niet zwanger werden, ongeacht ER status. De secundaire analyse wees uit dat er geen verschil in ziektevrije overleving was in vergelijking tot vrouwen die niet zwanger waren geworden. Ongeacht of de vrouwen de zwangerschap voltooide of een abortus hadden, werden in minder dan twee jaar of meer dan twee jaar zwanger na de diagnose borstkanker, en/of patiënten borstvoeding gaven.

Onder de overlevenden van ER-positieve kanker was er ook geen verschil in de totale overleving tussen vrouwen die zwanger werden en degenen die dat niet werden. Overlevenden van ER-negatieve borstkanker die zwanger werden, had 42% lagere kans op sterven dan degenen die niet zwanger werden.

“Het is mogelijk dat zwangerschap een beschermende factor is voor patiënten met ER-negatieve borstkanker, via het immuunsysteem of hormonale mechanismen, maar hiervoor is meer onderzoek nodig,” zei Dr. Lambertini.

Hoewel er weinig gegevens over borstvoeding in deze studie zijn (64 patiënten, waarvan 25 vrouwen hebben gemeld hun pasgeboren borstvoeding te geven), suggereren de resultaten dat borstvoeding haalbaar is, zelfs na borstoperatie.

Volgende stappen

Hoewel het een grote studie is, bevat het maar beperkte informatie over het gebruik van geassisteerde voortplanting technologieën (zoals in vitro bevruchting) in overlevenden van borstkanker en de HER2-status was onbekend bij ongeveer 80% van de vrouwen. Verder onderzoek is ook nodig om het effect van de zwangerschap op de gezondheidsresultaten van vrouwen met BRCA mutaties te bestuderen, een groep die over het algemeen op jonge leeftijd borstkanker ontwikkelt.

Op dit moment loopt er een groot klinische onderzoek (de positieve studie) naar de gevolgen van het onderbreken van de adjuvante hormoontherapie met het oog op zwangerschap bij vrouwen met ER-positieve borstkanker. Deze studie zal verder inzicht geven op de impact van reproductieve technologieën en borstvoeding.

Deze studie werd mede ondersteund door subsidies van Les Amis de l’Institut Bordet (subsidie nummer 2012-09) en de Europese School van oncologie (ESO). De studie International Breast Cancer Study Group (IBCSG), die patiëntengegevens voor deze studie leverde, werd gedeeltelijk gefinancierd door de National Institutes of Health (verlenen aantal CA-753562).

 

Pregnancy After Breast Cancer Does Not Increase Chance of Recurrence
“These data provide reassurance to breast cancer survivors that having a baby after a breast cancer diagnosis may not increase the chance of their cancer coming back. For many young women around the world who want to grow and expand their families, it’s very comforting news,” said Erica L. Mayer, MD, MPH, ASCO Expert.

CHICAGO – Findings from a retrospective study of 1,200 women provide reassurance to breast cancer survivors who are contemplating pregnancy. In the study, women who became pregnant after an early breast cancer diagnosis, including those with estrogen receptor (ER)-positive tumors, did not have a higher chance of cancer recurrence and death than those who did not become pregnant.

The study will be featured in a press briefing today and presented at the 2017 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting.

Breast cancer is the most common cancer in women of reproductive age. Taking into account current trends toward delaying childbearing, breast cancer in young women may occur before the completion of reproductive plans. Although half of young women with newly diagnosed breast cancer report interest in having children, less than 10% become pregnant after treatment.1 In fact, of all cancer survivors, breast cancer survivors are the least likely to have a baby after diagnosis.

Doctors and patients have long been concerned that pregnancy could increase the chance of breast cancer recurrence, particularly for women with ER-positive disease. Because ER-positive breast cancer is fueled by estrogen, the fear is that hormone levels during pregnancy could coax any occult cancer cells – those that may remain in the body after treatment – to grow.

Another concern regarding pregnancy in women with ER-positive cancer is the need to interrupt adjuvant (post-surgery) hormone therapy before trying to achieve a pregnancy. Such hormone therapy helps prevent cancer recurrence, and it is recommended that women receive it for at least 5 years and in some cases up to 10 years.

“Our findings confirm that pregnancy after breast cancer should not be discouraged, even for women with ER-positive cancer,” said lead study author Matteo Lambertini, MD, a medical oncologist and ESMO fellow at the Institut Jules Bordet in Brussels, Belgium. “However, when deciding how long to wait before becoming pregnant, patients and doctors should consider each woman’s personal risk for recurrence, particularly for women who need adjuvant hormone therapy.”

About the Study
With 1,207 patients, this is the largest study to investigate the safety of pregnancy after breast cancer and the only to address this question specifically in women with ER-positive breast cancer (the most common type of breast cancer), according to the authors.

This study included women who were diagnosed with non-metastatic breast cancer before 2008, under the age of 50. The majority (57%) had ER-positive cancer, and more than 40% had poor prognostic factors, such as large tumor size and cancer spread to the axillary lymph nodes. Among the 1,207 patients included in the study, 333 of the women became pregnant, and 874 did not (as per the case-control study design, researchers matched each patient who became pregnant with three patients who had similar cancer characteristics but did not become pregnant).

The median time from diagnosis to conception was 2.4 years. Women with ER-positive breast cancer tended to achieve pregnancy later than those with ER-negative disease; 23% of patients with ER-positive disease had a pregnancy beyond 5 years from diagnosis as compared to 7% in those with ER-negative tumors.

Key Findings
After a median follow-up of about 10 years from cancer diagnosis, there was no difference in disease-free survival between women who became pregnant and those who did not, irrespective of ER status. Secondary analyses showed that there was no difference in disease-free survival compared to women who did not become pregnant, irrespective of whether women completed the pregnancy or had an abortion, became pregnant less than two years or more than two years from breast cancer diagnosis, and whether patients had breastfed.

Among survivors of ER-positive cancer, there was also no difference in overall survival between women who became pregnant and those who did not. Survivors of ER-negative breast cancer who became pregnant had a 42% lower chance of dying than those who did not become pregnant.

“It’s possible that pregnancy could be a protective factor for patients with ER-negative breast cancer, through either immune system mechanisms or hormonal mechanisms, but we need more research into this,” said Dr. Lambertini.

Although there was limited data on breastfeeding in this study (64 patients, with 25 women who reported having breastfed their newborn), the results suggest that breastfeeding is feasible, even after breast surgery.

Next Steps
Although large, this study had limited information on the use of assisted reproductive technologies (such as in vitro fertilization) in breast cancer survivors, and HER2 status was unknown for about 80% of the women. Further research is also needed to study the effect of pregnancy on health outcomes of women with BRCA mutations, a group that generally develops breast cancer at a younger age.

A large clinical trial (the POSITIVE study) is under way investigating the impact of interrupting adjuvant hormone therapy to allow for pregnancy in women with ER-positive breast cancer. This study will also provide further insight on the impact of reproductive technologies and breastfeeding.

This study was partly supported by grants from Les Amis de l’Institut Bordet (grant number 2012-09) and the European School of Oncology (ESO). The International Breast Cancer Study Group (IBCSG) study, which provided patient information for this study, was partially funded by the National Institutes of Health (grant number CA-753562).

View the full abstract

1Letourneau JM, et al. Pretreatment fertility counseling and fertility preservation improve quality of life in reproductive age women with cancer. Cancer. 2012 Mar 15;118(6):1710-7

About ASCO:

Founded in 1964, the American Society of Clinical Oncology, Inc. (ASCO®) is committed to making a world of difference in cancer care. As the world’s leading organization of its kind, ASCO represents more than 40,000 oncology professionals who care for people living with cancer. Through research, education, and promotion of the highest-quality patient care, ASCO works to conquer cancer and create a world where cancer is prevented or cured, and every survivor is healthy. ASCO is supported by its affiliate organization, the Conquer Cancer Foundation. Learn more at www.ASCO.org, explore patient education resources at www.Cancer.Net, and follow us on Facebook, Twitter, LinkedIn, and YouTube.

Redactie Medicalfacts / Alida Budding - Hennink

Samen met mijn dochter Janine Budding verzorg ik dagelijks het online medisch nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant is. De rol en beleving van patiënt & Healthy Ageing, zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik heb jarenlang ervaring in diverse functies in thuiszorg.

Recente artikelen