Kamerbrief over de voortgang van de aanpak van antibioticaresistentie

0
781

De situatie in Nederland rond antibioticaresistentie is relatief goed. Zo schrijft minister Bruno Bruins in de Kamerbrief over de voortgang van de aanpak van antibioticaresistentie van 26 april 2018. Toch kunnen we niet rustig achterover leunen. De dreiging blijft bestaan, wereldwijd. Daarom zette Nederland de afgelopen jaren – succesvol – in op het internationaal agenderen en prioriteren van antibioticaresistentie. De kamerbrief gaat verder in op voortgang binnen de verschillende domeinen van de ‘One Health’-aanpak: zorg, dierhouderij, innovatie, milieu, voeding en communicatie.

Nederland doet het relatief goed. Nederlandse huisartsen schreven in 2016 ongeveer 2% minder antibioticakuren voor dan in 2015. Vergeleken met andere landen zijn Nederlandse huisartsen zeer terughoudend met het voorschrijven van antibiotica. In Nederlandse ziekenhuizen bleef in 2015 het totale gebruik van antibiotica stabiel, na een stijging in 2014. Sinds 2007 wordt in Nederland de prevalentie van zorggerelateerde infecties gemeten in ongeveer 50% van de ziekenhuizen. Er is sprake van een licht dalende trend.

Europese Centrum voor Infectieziektebestrijding

Een Europese vergelijking laat zien dat Nederland een goede uitgangspositie heeft. Uit onderzoek van het Europese Centrum voor Infectieziektebestrijding (ECDC) blijkt dat de resistentiecijfers voor de belangrijkste resistente bacteriën in Nederland laag zijn in vergelijking met andere Europese landen. Toch blijft waakzaamheid geboden. Het totaalaantal meldingen van uitbraken in zorginstellingen nam bijvoorbeeld tussen 2012 en 2014 toe. Sinds 2015 is het totaalaantal meldingen stabiel: tussen 50 en 60 per jaar. MRSA- en VRE-uitbraken kwamen de afgelopen jaren het meest voor.

In de veterinaire sector daalde het gebruik van antibiotica verder en ook de resistentieniveaus nemen af. Het in 2016 ingezette vervolgbeleid om het antibioticagebruik in de dierhouderij verder te verminderen heeft dus effect.

Antibioticaresistentie

Minister Bruins onderschrijft het belang van de ‘One Health’-aanpak van antibioticaresistentie en gaat door op de door het vorige kabinet ingeslagen weg. Wel zet hij zijn eigen accenten. In vervolg op een onderzoek naar het dragerschap van resistente bacteriën onder reizigers vraagt Bruins het RIVM om advies: volstaat het beleid in zorginstellingen om het risico op verspreiding via reizigers tegen te gaan? Ook baart de toenemende dreiging van CPE, een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) met een groot risico voor de volksgezondheid, Bruins zorgen. Het is mede aanleiding om een meldingsplicht voor CPE in gang te zetten. Binnen het domein innovatie wil Bruins niet alle pijlen richten op de ontwikkeling van nieuwe antibiotica, maar ook op alternatieven. Daarom investeert hij via de vijfjarenopdracht aan Intravacc € 12,2 miljoen in de ontwikkeling van 2 bacteriële vaccins.

Lees de volledige kamerbrief. Lees ook de artikelen verderop in deze nieuwsbrief over de COMBAT-studie naar dragerschap van resistente bacteriën onder reizigers en de ontwikkeling van 2 bacteriële vaccins door Intravacc.

Bron: Rijksoverheid