Alle teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties die door MedicalFacts , dan wel op MEDICALFACTS.nl zijn opgenomen zijn beschermd onder het internationale auteursrecht.
Framing (van onderdelen) van de website is niet toegestaan.

Copyright Statement © MedicalFacts 2013

Any and all material to be found on the pages of MedicalFacts on the Internet is protected by copyright laws. It may not be used for any commercial purpose whatsoever without obtaining the publisher’s explicit written permission in advance.

Framing (of parts) of the site is not permitted.

Woord- en beeldmerken
Op deze site zijn verschillende namen, logos en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier zowel merken van MedicalFacts en met haar in een concern verbonden maatschappijen, als merken van derden die MedicalFacts op grond van een overeenkomst met de rechthebbende partij mag gebruiken. Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken.


Portretrecht & Beeldrecht

Op portretten van natuurlijke personen rusten portretrechten van die personen. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan, om zonder voorafgaande toestemming van deze personen, de fotograaf alsmede van degene die de desbetreffende foto op de site heeft geplaatst te printen, op te slaan, te bewerken, of op welke andere wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken.

Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan afbeeldingen van werken van beeldende kunstenaars te printen, op te slaan, te bewerken of op welke wijze dan ook te gebruiken of door derden doen gebruiken, behalve wanneer de kunstenaar daarmee vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Auteursrechten © MedicalFacts 2010

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze website worden voorbehouden. Deze rechten berusten bij MedicalFacts c.q. de betreffende auteurs. Ook voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in digitale knipseldiensten- of kranten en voor bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken kunt u zich voor informatie en beschikbare regelingen wenden tot Stichting MedicalFacts. Van geschreven auteurswerken, niet zijnde foto’s, mag de gebruiker onder de Creative Commons Naamsvermelding-licentie, gebruik maken van de nieuwsberichten voor niet commeciele activiteiten. Opinie en beschouwende artikelen vormen hierop een uitzondering. De auteurswet kent een uitzondering voor hergebruik van auteursrechtelijk beschermende nieuwsberichten door andere persorganen (artikel 15 auteurswet). Het is aannemelijk dat ook door bloggers gepubliceerd materiaal onder deze uitzondering valt, maar ook artikel 15 stelt als voorwaarde dat de bron, waaronder de naam van de maker, op duidelijke wijze wordt vermeld. Zie ook uitspraken kortgeding Geenstijl : Een, Twee, Drie, Vier, Vijf, Zes.

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
Gelijk delen — Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.
Met inachtneming van:

Afstandname van rechten — De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
Publiek domein — Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.
Overige rechten — Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:
Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
De morele rechten van de auteur
De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.
Let op — Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

Handhaving
MedicalFacts, dan wel de rechthebbende leverancier van de betreffende informatie kan tegen elke inbreuk op diens intellectuele eigendomsrechten overgaan tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging overgaan.

Voorzover het bepaalde betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten van aan MedicalFacts gelieerde ondernemingen dan wel haar leveranciers zijn deze bepalingen en bedingen aan te merken als derdebedingen als bedoeld in artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek, waarop door die partijen rechtstreeks een beroep kan worden gedaan uit hoofde van MedicalFacts en van deze gebruiksvoorwaarden.

Framing (van onderdelen) van de website is niet toegestaan.
2 april 2013