Allochtonen voelen zich minder gezond, gaan ze dus ook vaker naar de huisarts?

In de Huisarts & Wetenschap (pdf) staat een onderzoek beschreven naar het gebruik van de gezondheidszorg door allochtone groepen.Mensen uit de vier grootste allochtone groepen (Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen) beoordelen hun gezondheid als slechter dan autochtonen. Hoewel mensen met een slechte gezondheid in het algemeen vaker naar de huisarts gaan, zijn er opvallend veel verschillen in het aantal huisartsconsulten tussen bevolkingsgroepen.

Conclusie
Uit eerdere onderzoeken komt naar voren dat allochtonen meer contact met de huisarts hebben dan de autochtone bevolking. Dit blijkt echter niet te gelden voor volwassenen die hun gezondheid als matig tot slecht ervaren: als groep wijken allochtonen in het algemeen niet af van autochtonen wat betreft het huisartsbezoek. Wel beoordelen meer allochtonen hun gezondheid als matig tot slecht. Turken beoordelen hun gezondheid het minst positief en een relatief groot deel van deze groep heeft contact met de huisarts. Relatief veel Surinamers met een matig tot slechte gezondheid hebben geen contact met de huisarts. Maar degenen die wél gaan, gaan vaker dan alle anderen met een slechte gezondheid. Interessant blijft de vraag in hoeverre de beoordeling van de gezondheid en het bezoeken van de huisarts cultureel bepaald zijn en wat dit betekent voor de individuele huisarts.

Recente artikelen