Inspectie waarschuwt huisartsen

Array

De Inspectie waarschuwt huisartsen ivm de acties, huisartsen worden bij onverantwoorde zorg persoonlijk aangesproken, antwoordapparaat met verwijzing naar SEH en 112 is onvoldoende. Daarom is naar de huisartsen de volgende brief geschrevenBrief IGZ: Nu de acties een feit zijn, wil de inspectie zich tot de individuele huisartsen richten. Vorige week is de voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging door een brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewezen op de risico’s van mogelijke acties met betrekking tot het leveren van verantwoorde zorg. De huisartsen hebben kenbaar gemaakt te willen overgaan tot stakingen die een publieksonvriendelijk’ karakter zullen hebben. De inspectie is geen partij in het conflict dat aan de voorgenomen acties ten grondslag ligt. De inspectie toetst ten behoeve van de burger wel of eventuele acties gevaar kunnen opleveren voor de volksgezondheid. Als huisarts bent u krachtens de Wet BIG gehouden om verantwoorde zorg te leveren. Het waarborgen van de kwaliteit van de continuïteit van zorg is daar nadrukkelijk onderdeel van. Conform artikel 40 lid 1 van de Wet BIG dient u als beroepsbeoefenaar uw beroeps-uitoefening op zodanige wijze te organiseren, dat een en ander leidt of rederlijkerwijze moet leiden tot verantwoorde zorg. Dit houdt in dat de continuïteit van huisartsenzOrg aan uw patiënten gewaarborgd moet zijn. U kunt daarbij niet volstaan met het sluiten van de praktijk zonder nadere maatregelen of onder verwijzing naar het telefoonnummer 112 of de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis. De ambulancediensten en de SEH-afdelingen kunnen de gevolgen van extra druk tijdens de acties aan de inspectie kenbaar maken op telefoonnummer 070-3407080. Ook door huisartsen kunnen problemen ten gevolge van de acties gemeld worden op dit telefoonnummer. De inspectie zal daarbij oog hebben voor consequenties voor patiënten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg beschermt en bevordert de gezondheid van burgers door toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg. De inspectie wijst u er met klem op dat indien zij constateert dat in uw praktijk sprake is van onverantwoorde zorg als gevolg van de acties, u hierop als individuele beroepsbeoefenaar zult worden aangesproken. De inspectie verzoekt u hiervan goede nota te nemen. Hoogachtend,
De Inspecteur-Generaal voor de Gezondheidszorg

Recente artikelen