Eerste Kamer geeft, op hoofdlijnen, akkoord op het nieuwe zorgstelsel

Array

De Eerste Kamer heeft even voor middennacht een akkoord gegeven, op hoofdlijnen, aan het nieuwe zorgstelsel. Dat bleek dinsdag na afloop van het debat met minister Hoogervorst (Volksgezondheid) over de nieuwe zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag. Hoogervorst wist de grootste bezwaren bij de senaat weg te nemen. Op 14 juni volgt nog een hoofdelijke stemming over de twee wetten, die nodig zijn om het nieuwe zorgstelsel volgend jaar in te laten gaan. Overigens moet er nog een wet worden goedgekeurd door zowel de Eerste als Tweede Kamer. Die zogenoemde invoeringswet ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. De minister houdt er rekening mee dat er problemen ontstaan bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel, maar hij verwacht geen grote chaos. Het is Hoogervorst er alles aangelegen dat het goed gaat: ,,Als het niet goed gaat heb ik niet alleen politiek maar ook persoonlijk een probleem.”Het CDA dat aanvankelijk kritisch was, ontpopte zich als de beste verdediger van de plannen van de minister.Naast minister Hoogervorst verkeerden ook de ambtenaren die het debat bijwoonden in een jubelstemming. Al dertig jaar wordt er gesproken over één basisverzekering. Het nieuwe zorgstelsel, dat op 1 januari 2006 moet ingaan, maakt een einde aan het verschil tussen de ziekenfondswet en particuliere verzekeringen. Iedereen moet verplicht een basisverzekering afsluiten. De vergoedingen in die verzekering zullen vergelijkbaar zijn met het basispakket van de huidige ziekenfondsverzekering. De nominale premie bedraagt naar verwachting 1100 euro. Daarnaast is er een inkomensafhankelijke bijdrage die verplicht betaald wordt door de werkgever of de uitkeringsinstantie.
Mensen met lagere inkomens komen in aanmerking voor een zorgtoeslag die net als de huursubsidie maandelijks wordt uitgekeerd. De toeslag kan oplopen tot maximaal 425 euro voor een alleenstaande en 1200 euro voor een stel. Daarnaast is het de bedoeling dat zorgverzekeraars meer gaan onderhandelen met artsen en ziekenhuizen over de prijs van behandelingen. Door marktwerking hoopt de minister de zorg betaalbaarder en efficiënter te krijgen.
Lees hieronder verder het verslag van de zittingHamel:
Motie: uitstel voor een jaar. Als dit gehonoreerd wordt, wil PvdA evt. wet steunen.
Slagter:

  • tijd noodzakelijk, vrije artsenkeuze is onvoldoende duidelijk. Goede informatie vooraf is noodzakelijk. Garantie voor koopkrachtverlies? Hoogervorst beschermt zorgverzekeraars.
  • Privacy: Medisch beroepsgeheim is voldoende garantie voor handhaven privacy.
  • Hoe gaat het met de 90 miljoen van de huisartsen
  • Hoe zit het nu met de onverzekerde. Is er een garantie dat het aantal onverzekerde niet stijgt?
  • We moeten voorkomen dat het een rotzooi wordt, stel mij gerust.

Schouw: Goede balans tussen verzekeraars zorgaanbieders en patiënten is gewenst.
De minister verbindt zijn positie aan een geslaagde invoering van de zorgwet.
Er moet nu een standpunt worden ingenomen over al dan niet invoeren van de wet en niet per 1/10/05.
Wat is er per 1/1/6 concreet geregeld op het gebied van toezicht.
Er moet 1 klachtenloket komen voor patiënten.
Aantal polissen kan door de minister politiek beinvloedt worden.
Voor niet verzekerden, overleg VNG en MKB.
Mbt risicoselectie & collectieve contracten: minister zal inzicht geven.
T.a.v. privacy, zal minister goed samenwerken met Kohnstam.
Waarderende woorden voor de minister. Van den Berg:
Machtsbalans: moet terug naar de driehoek aanbieders, verzekeraars, patiënten.
Keuzevrijheid: Ondersteunen visie minister.
Informatiekloof: vertrouwen in minister
Poortwachter: huisartsen belangrijk, extra middelen noodzakelijk.
Medische technologie: wat is de te verwachten budgettaire ontwikkeling tav deze kwestie.
Gemoed bezwaarde: Onze juridische onderbouwing is de juiste.
Palliatieve zorg: vanuit academische ziekenhuizen en integrale kankercentra moet gestimuleerd worden. Dit is nu een stukje niemandsland. Mw. Schwenker:
VVD fractie is content over minister. Wet wordt aangepast tbv keuzevrijheid verzekerde.
Privacy is goed gewaarborgd.
Content met laagdrempelig klachtenbureau.
Probleem flexzorg is niet opgelost, biedt mogelijkheden voor verkeerde substitutie.
Motie CDA D66 VVD OSF SGP CU: 3 punten waar men zich zorgen over maakt
1 vrije artsenkeuze 2 gelijk speelveld verzekeraars 3 stapeling no-claim/eigen risico. Schuurman:
We zijn diep op de wet ingegaan om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen.
Vraagt of PvdA als er uitstel komt van een jaar wet wil ondersteunen.
Nieuwe systeem bevordert > van consulten.
Besluit over invoering wet dient nu genomen te worden en niet pas in oktober. Dupuis:
Openeinde karakter zorgtoeslag: de huisarts moet poortwachter zijn, op welke wijze worden de huisartsen hiertoe door de minister gestimuleerd.
Poortwachterfunctie blijft in alle opzichten bestaan.
Onderhandelen met meerdere ziektenkostenverzekeraars blijft een heikel punt. Van Leeuwen:
Excuseert zich voor de haar geuite term “rotzooi”, opmerkingen Slagter doen haar geen recht.
Huidige wetsvoorstel gaat veel < ver dan oorspronkelijke voorstel van Kok-2.
Evenwicht tussen zorgverzekeraars en aanbieders is zoek.
Minister moet investeren in herstel van vertrouwen.
De zorgaanbieders hebben er geen vertrouwen in dat zij in hun professionele autonomie overeind blijven staan.
Waarde van de huisarts, …
Vindt het geweldig wat de minister en zijn ambtenaren hebben gepresteerd.
Vrije artsenkeuze: is gewenst, staat in motie.
Studie naar invloeden no-claim/teruggave via fiscus voor 2007.
Invloed patiënten/verzekerden: ondersteunt de 5 miljoen uit andere motie.
Geschillencie loopt nog niet rond. Welke onderwerpen naar geschillencie en welke naar civiele rechter.
Eigenlijk zou alle belangrijke zorg in het basispakket moeten zitten.
Er moet een grotere doelmatigheid uit het nieuwe systeem voortkomen.
Open eind zorgtoeslag: 2e kamer heeft primaat. Als koopkrachtbeeld beinvloedt wordt door dit systeem zijn de rapen gaar. Hoogervorst:
Dankt Mw. van Leeuwen voor dank aan ambtenaren. > Werk verzet.
Mbt Hamel patiënt heeft nu weinig inzicht in verzekerde kwaliteit, daar verandert weinig aan. Minister zet alles op alles om kwaliteit te verbeteren.
Ik praat met de diverse beroepsgroepen in goede samenwerking met elkaar.
Mbt verevening: vereveningsbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Zorgverzekeraar wordt elk jaar gecompenseerd voor zijn ongezonde verzekerden.
Als verzekerden bijzondere hulp nodig heeft die niet gecontracteerd is, dan is zorgverzekeraar verplicht deze zorg te contracteren.
Zorgverleners moeten aan bepaalde minimumeisen voldoen.
Huisartsen worden in Nederland zonder enige vorm van selectie gecontracteerd.
Minister van VWS houdt in de toekomst belangrijke regiefunctie voor de zorg.
Solidariteit wordt in dit stelsel versterkt.
Mbt privacy: ik heb aangetoond dat het duidelijker en beter is geregeld dan in de huidige ziekenfonds wet. Mbt eventueel uit de hand lopende kosten: olv paars gingen kosten scherp omhoog, laatste begroting is 80% van de bezuinigingen ingeleverd door de zorgaanbieders en niet door de patiënten. Als de kosten toch toenemen, ondanks de stijging TGV medische technologie, brabbel brabbel… het gaat de laatste jaren al beter… Motie Hamel: in principe steun voor invoering, echter een jaar uitstel is een onverantwoord risico, tot dusver zijn alle termijnen gehaald, Hoogervorst neemt persoonlijk de verantwoordelijkheid(…) dat er geen chaos ontstaat. Een jaar uitstel, creëert onzekerheid, heeft geen zin. Dit is het moment om na goedkeuring van de 1e kamer volle kracht vooruit te gaan. Er is een goed voorlichtingsplan, de kamer krijgt dit. Een onafhankelijke commissie die het proces bewaakt en de tijd, is niet zinvol. Verzekeraars hakken doorlopend met het voorlichtingsbijltje, onafhankelijke audit heeft geen zin. Een en ander ondanks het advies van de consumentenbond. Misschien komt er nog een consultant van buiten om eens mee te denken. Mw. Van Leeuwen vindt dat er gezien het feit dat er in 2006 niet geselecteerd wordt en het aantal polissen beperkt is, de voorlichting van de verzekeraars op 1 A-4-tje kan. In feite wordt er een polis aangeboden die exact het zelfde is. In veel gezinnen zal een hoera klinken als de zorgtoeslag binnen komt. Reactie Hoogervorst: voor Ziekenfondsverzekerden zit de grote verandering niet in het pakket maar in de zorgtoeslag. De zorgverzekeraars zijn bekend met grote drukte aan het eind van het jaar. Intentie is om inspraak verzekerden te bevorderen. Geen garanties voor koopkrachtverlies. Er is een lastenverlichting van 900 miljoen. Over 90 miljoen voor huisartsen, donderdag meer. Toezicht op 1 januari of: door zorgautoriteit, of een sluitend systeem er zullen geen lacunes in het toezicht ontstaan. Verwachting is dat polisaantal wordt uitgedund. Graag bereid nog eens met MKB te praten over kleine zelfstandigen, laat er naar kijken. Studie no-claim/eigen risico: volgt. Poortwachter: Dol op poortwachters, we gaan dit succes uit het verleden continueren(…). Gemoedsbezwaarde: Als dit speelt zowel voor ZVW als voor AWBZ. Dankt Mw. Schwenker: er komt een laagdrempelig klachtenbureau. Er loopt nog een onderzoek naar de grote steden, volgt een bla bla verhaal. Mbt motie: korting op premie bij restitutiesysteem ligt in de lijn der verwachtingen. Bij eventuele tweedeling in rijke en armeluispolissen: artikel 12. Huisartsen ontvangen in nieuwe systeem geen prikkels die zouden kunnen leiden tot versneld terug bestellen van patiënten. Poortwachter wordt waarschijnlijk via AMvB geregeld. Natuurlijk ook een adequaat beloningssysteem. We moeten wat doen aan de grote aantalen verzekeraars waarmee huisartsen te maken hebben. Verzekerde kan elk geschil of voorleggen aan geschillencie, of aan burgerlijke rechter. Risicosolidariteit blijft gehandhaafd in nieuwe stelsel. Hoofdelijke stemming vindt plaats volgende week dinsdag.

Recente artikelen