Aanbevelingen voor het off label voorschrijven van geneesmiddelen

Array

NHG-Standpunt met betrekking tot het ´off label´ voorschrijven van geneesmiddelen
Utrecht, juni 2005 Het NHG adviseert om terughoudend om te gaan met het ‘off label’ voorschrijven van geneesmiddelen. In de richtlijnen van het NHG wordt zoveel mogelijk expliciet vermeld als een geadviseerd middel niet voor de besproken indicatie is geregistreerd. Het NHG hanteert het standpunt dat off label voorschrijven is toegestaan mits dat voor de patiënt op dat moment de best denkbare behandeling is. Het voorschrijven van een geneesmiddel buiten de goedgekeurde indicatie én zonder een goede wetenschappelijke onderbouwing is af te raden. Het NHG heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd voor het off label voorschrijven van geneesmiddelen.Het ‘off label’ voorschrijven van geneesmiddelen staat de laatste tijd in de belangstelling vanwege discussies over de vergoedingstatus, de juridische aspecten en de mogelijke gezondheidsrisico´s. Omdat niet iedereen op de hoogte is wat het begrip ´off label´ voorschrijven precies inhoudt volgt eerst wat beknopte informatie hierover. Wat is off label voorschrijven?
Off label voorschrijven is het voorschrijven van een geneesmiddel buiten de indicatie(s), waarvoor het middel is geregistreerd, of – anders gezegd – voor een indicatie die niet staat vermeld in de officiële productinformatie (de zgn. IB1-tekst). Dit geldt ook voor voorschriften met een andere dosering, en voor andere patiëntencategorieën zoals genoemd in het registratiedossier (bv. zwangeren of kinderen).
Bij de registratie van een geneesmiddel maken het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) in onderlinge samenwerking een zorgvuldige afweging tussen therapeutisch effect en bijwerkingen in een bepaalde patiëntenpopulatie bij de desbetreffende indicatie. CBG en EMEA maken die afweging op grond van informatie die de farmaceutische industrie aanlevert bij de aanvraag van een handelsvergunning. Voor indicaties waarvoor geen registratie is aangevraagd vindt een dergelijke afweging dus niet plaats. Deze indicaties zijn daarom niet opgenomen in de IB1-tekst, ook al is daarover soms wel deugdelijk onderzoek beschikbaar. Een farmaceutisch bedrijf zal een aanvullende registratie doorgaans alleen aanvragen wanneer dat financieel aantrekkelijk lijkt. Voorbeelden
Off label voorschrijven komt in de dagelijkse praktijk regelmatig voor, maar (huis)artsen zijn zich daarvan niet altijd bewust. Zo werden de nieuwe cox 2-selectieve NSAID’s (de zgn. coxibs, o.a. Vioxx) op ruime schaal voorgeschreven voor klachten van het bewegingsapparaat waarvoor ze niet waren geregistreerd. Dat is ongewenst, omdat er goede en geregistreerde alternatieven beschikbaar zijn. Een ander laakbaar voorbeeld is het voorschrijven van protonpompremmers voor (vage) dyspeptische klachten. Enkele voorbeelden van verantwoord off label gebruik zijn:

 • Het voorschrijven aan zwangeren of kinderen van middelen die niet speciaal bij deze patiënten-categorieën zijn onderzocht, maar toch onvermijdbaar zijn;
 • Amitriptyline, carbamazepine of gabapentine bij postherpetische neuralgie en diabetische polyneuropathie;
 • Bètablokkers bij examen- en podiumvrees;
 • ACE-remmers bij hartfalen (destijds wel voor hypertensie, maar nog niet voor hartfalen geregistreerd; dat is nu wel het geval).

Verantwoord off label gebruik
Off label gebruik van een geneesmiddel is verantwoord indien dat voor de patiënt op dat moment de best denkbare behandeling is. Daarvan is sprake als er geen goed alternatief beschikbaar is en als het middel wordt voorgeschreven op basis van wetenschappelijk bewijs. Dan vloeit off label voorschrijven voort uit de professionele verantwoordelijkheid en de wettelijke verplichting van de arts om de patiënt de meest optimale behandeling te geven. Als off label voorschrijven in die gevallen niet toegestaan zou zijn, kan dat betekenen dat de arts de patiënt een beschikbare behandeling moet onthouden en bijzondere patiënten, zoals zwangeren, kinderen en bejaarden, soms helemaal niet medicamenteus kan behandelen. Af te raden off label gebruik
Als een geneesmiddel wordt gebruikt buiten de goedgekeurde indicatie én zonder dat hier een goede wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag ligt, is dat af te raden. Off label gebruik kan extra risico´s met zich meebrengen, juist omdat voor de betreffende indicatie bij aanvraag van registratie geen zorgvuldige afweging van voor- en nadelen is gemaakt. Dit risico neemt toe als de arts zich niet bewust is van het feit dat een middel wordt voorgeschreven voor een niet-geregistreerde indicatie. Daarom is het goed om enerzijds het off label voorschrijven te beperken, en anderzijds waar dat onvermijdelijk is de bewustwording ervan bij artsen te stimuleren. In NHG-richtlijnen streven we ernaar om expliciet te vermelden als een geadviseerd middel niet voor de besproken indicatie is geregistreerd. Overigens vermelden ook het Farmacotherapeutisch Kompas en het Informatorium Medicamentorum naast de geregistreerde tevens de niet-geregistreerde (maar wel gangbare) indicaties.
Samengevat: off label voorschrijven is toegestaan, mits dat op een verantwoorde wijze gebeurt. Aanbevelingen voor de praktijk

 • Beperk off label voorschrijven zo veel mogelijk;
 • Indien u kiest voor off label voorschrijven: handel extra zorgvuldig, namelijk:
  • Informeer de patiënt over de voor- en nadelen;
  • Vraag ‘informed consent’;
  • Zorg voor een goede registratie in het medisch dossier van de patiënt;
  • Zorg voor een nauwgezette follow-up met betrekking tot het beoogde effect en eventuele ongewenste bijwerkingen;
 • Meldt gesignaleerde bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (http://www.lareb.nl);
 • Maak (bijvoorbeeld in FTO-verband) afspraken over noodzakelijk off label voorschrijven.

Contactpersonen NHG:
Henk Folmer, senior wetenschappelijk medewerker, sectie Farmacotherapie
Lex Goudswaard, hoofd afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap Literatuurverwijzingen
Zie voor uitgebreidere informatie de volgende literatuur.

 • Hekster YA, Lisman JA, Heijmenberg GM, Koopmans PP, Van Loenhout JWA. Het voorschrijven van geneesmiddelen buiten de geregistreerde indicatie. Gebu 2000;34:139-47.
 • Lisman John. Voorbij goed en kwaad. Off label mag, maar niet zomaar. Pharm Weekbl 2004;139:895-9.
 • Van Luijn JCF. Oriënteer u op het Kompas. Informatie over niet-geregistreerde indicaties. Pharm. Weekbl 2004;139:906-9.
 • Kievits F, Adriaanse MT. Voorschrijfregels off label. Ned Tijdschr Geneesk 2005;149:603.
 • Van Loenen AC (red). Farmacotherapeutisch kompas 2005. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen, 2005.

Bron: NHG

Recente artikelen