Agenda dinsdag 14 juni omtrent de zorgverzekeringswet

Array

Van 14.45 – 15.00 uur is de hoofdelijke stemmingen rondom de zorgverzekeringswetten.
Hieronder vind u de links naar extra informatie omtrent deze wetten.

stemmingen

15.00 – 16.15 uur volledige behandeling


Zorgverzekeringswet (29.763)
Dit wetsvoorstel realiseert één wettelijk verzekeringsregime voor alle ingezetenen van Nederland. Dit nieuwe verzekeringsstelsel moet leiden tot waarborging van de betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst en dient alle betrokkenen tot een doelmatig gebruik van medische voorzieningen te stimuleren. Het systeem van centrale overheidssturing maakt zoveel mogelijk plaats voor een decentraal georganiseerd stelsel van gereguleerde concurrentie, dat gekenmerkt wordt door risico- en inkomenssolidariteit, marktprikkels, keuzemogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid.

Dit voorstel voorziet in een eenduidig en transparant verzekeringsstelsel, waarin verzekerden en verzekeraars onder gelijke condities participeren. Burgers krijgen zowel meer financiële verantwoordelijkheden als meer invloed en reële keuzevrijheden bij het bepalen van hun zorgverzekering. Door de onderlinge concurrentie zullen zorgverzekeraars voor hun verzekerden een gunstige prijs/prestatieverhouding bij zorgaanbieders trachten te bedingen. Zorgaanbieders dienen meer prestatiegericht te gaan werken, en krijgen meer mogelijkheden om zorg te bieden die aansluit bij de behoeften en wensen van burgers. De Zorgverzekeringswet vervangt de Ziekenfondswet (Zfw), de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (Wtz 1998) en de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden (Wet MOOZ).

Het voorstel is op 21 december 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de Groep Lazrak stemde tegen. De plenaire behandeling vond plaats op 7 juni 2005. Tijdens deze behandeling zijn de Motie-Hamel (PvdA) c.s. inzake uitstel van de invoering van het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet met één jaar (EK 29.623, 29.762 en 29.763, D) en de Motie-Swenker (VVD) c.s. inzake de vloeiende overgang naar het nieuwe orgverzekeringstelsel (EK 29.623, 29.762 en 29.763, E) ingediend. De stemmingen over de moties en de hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel vinden plaats op 14 juni 2005.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de Wet op de zorgtoeslag (29.762) en de Fraudebestrijding zorgverzekeringswetten (29.623) .

Wet op de zorgtoeslag (29.762)

Dit wetsvoorstel geeft samen met het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet (29.763) vorm aan de modernisering van het zorgverzekeringsstelsel. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg wordt gewaarborgd door de acceptatieplicht, het verbod op premiedifferentiatie voor gelijke polissen en door een adequaat risicovereveningssysteem. Dit wetsvoorstel introduceert daarnaast de zorgtoeslag.

De zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming, die dient te voorkomen dat verzekerden een te groot deel van hun inkomen aan ziektekostenpremie betalen. De premielast die uitgaat boven wat volgens de berekening in dit wetsvoorstel aanvaardbaar is, komt in aanmerking voor compensatie via de zorgtoeslag. Om burgers te stimuleren de aangeboden verzekeringspolissen kritisch te beoordelen, zal niet de werkelijke premie, maar het gemiddelde van de premies zoals die zich in de markt voordoen, maatgevend zijn. De uitvoering van de regeling gebeurt door de Belastingsdienst.

Het voorstel is op 21 december 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de Groep Lazrak stemde tegen. De plenaire behandeling vond plaats op 7 juni 2005. Tijdens deze behandeling zijn de Motie-Hamel (PvdA) c.s. inzake uitstel van de invoering van het wetsvoorstel Zorgverzekeringswet met één jaar (EK 29.623, 29.762 en 29.763, D) en de Motie-Swenker (VVD) c.s. inzake de vloeiende overgang naar het nieuwe orgverzekeringstelsel (EK 29.623, 29.762 en 29.763, E) ingediend. De stemmingen over de moties en de hoofdelijke stemming over het wetsvoorstel vinden plaats op 14 juni 2005.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de Zorgverzekeringswet (29.763) en de Fraudebestrijding zorgverzekeringswetten (29.623)

Recente artikelen