Publiekscampagne nieuwe zorgverzekering vanaf 4 juli

Array

Alle Nederlandse huishoudens ontvangen in juli een brief van minister Hoogervorst. Daarin wordt uitleg gegeven over de nieuwe zorgverzekering.De brief maakt deel uit van de grote voorlichtingscampagne, die op 4 juli van start gaat. Hiermee wordt het publiek uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe zorgstelsel. Half augustus start een campagne van de Belastingdienst over het recht op zorgtoeslag. Vanaf juli worden massamedia als radio en televisie ingezet om het publiek er op te wijzen dat per 1 januari 2006 het nieuwe zorgstelsel ingaat, waarmee het onderscheid tussen ziekenfonds en particuliere verzekering vervalt. Daarnaast komt er binnenkort een speciale campagnewebsite (denieuwezorgverzekering.nl) en verschijnen er advertenties in huis-aan-huisbladen. In september zal aan ongeveer zes miljoen huishoudens een aanvraagformulier voor de zorgtoeslag worden toegestuurd. De Eerste Kamer stemt morgen over het nieuwe zorgstelsel.
UPDATE: 
Er komt een speciale campagnewebsite (www.denieuwezorgverzekering.nl) en verschijnen er advertenties in huis-aan-huisbladen. Aansluitend hierop zal vanaf medio augustus tot eind oktober de massamediale campagne van de Belastingdienst plaatsvinden. Daarin wordt de burger geattendeerd op de mogelijkheid om geld terug te ontvangen van de Belastingdienst in de vorm van een Zorgtoeslag. De campagne van de Belastingdienst is er op gericht om zoveel mogelijk potentiële toeslaggerechtigden te bereiken. In september zal aan circa 6 miljoen huishoudens een aanvraagformulier voor de zorgtoeslag worden verzonden. Dit aanvraagformulier zal in ruim de helft van de gevallen al vooringevuld worden door de Belastingdienst. Parallel hieraan wordt de burger in de massamedia er op gewezen dat men mogelijk recht heeft op zorgtoeslag en zo men geen aanvraagformulier heeft ontvangen, men alsnog een formulier kan aanvragen. Vervolgens zal worden uitgedragen dat men 1 november het ingevulde formulier dient terug te sturen naar de Belastingdienst, opdat de Belastingdienst tijdig (in december) het geld kan uitbetalen. Tijdens de campagne van de Belastingdienst krijgt de communicatie over de nieuwe zorgverzekering een verdiepingsslag in huis-aan-huisbladen en dagbladen en op internet. Ook zal op basis van resultaten uit onderzoek, actuele ontwikkelingen in de media en de informatiebehoefte van de burger worden bepaald of er in de periode vanaf half augustus behoefte is aan een verdere segmentatie met gerichte boodschappen voor diverse doelgroepen. Vervolgens zal er van eind 2005 tot begin 2006 een brede campagne plaatsvinden gericht op bewustwording van de individuele consequenties van de nieuwe zorgverzekering en de eigen keuzes die daarbij een rol kunnen spelen. Deze campagne haakt in op het aanbod van de zorgverzekeraars dat voor 16 december wordt uitgebracht aan de huidige verzekerden. De zorgverzekeraars zullen in deze periode uiteraard zelf ook uitgebreid voorlichting geven. Tot slot zal worden bezien of een aanvullende campagne na maart 2006 gewenst is. Dit is afhankelijk van de vraag of uit onderzoek of actuele ontwikkelingen in de markt blijkt dat behoefte is aan een reminderfase waarin nogmaals gewezen wordt op de plicht om zich uiterlijk 1 mei te verzekeren. Er wordt verwacht dat hier minder noodzaak toe zal zijn, gelet op de waarborgen die ik rondom een soepele overgang van verzekerden voornemens ben te treffen (zie hieronder bij “overgang van verzekerden”. Achtergronden bij campagne De afhandeling van burgervragen die per telefoon, email of brief worden gesteld is belegd bij Postbus 51. Daarnaast wordt bij de Belastingdienst extra capaciteit vrijgemaakt voor het afhandelen van vragen over de zorgtoeslag. Zowel in de campagne als bij de vraagafhandeling wordt voortdurend gemeten welke burgervragen worden gesteld, hoeveel burgers goed geïnformeerd zijn etc. Op basis van die metingen kan waar nodig op korte termijn worden bijgestuurd. Overigens zal naast de overheid een groot aantal andere organisaties richting het publiek communiceren over de nieuwe zorgverzekering en de zorgtoeslag. Patiënten- en consumentenorganisaties, werkgevers- en werknemersorganisaties en sociale diensten van gemeenten leveren vanuit hun verantwoordelijkheid voor specifieke groepen een belangrijke bijdrage aan de communicatie. Het departement van VWS heeft veelvuldig overleg met deze organisaties en ondersteunt hen waar mogelijk met communicatiemiddelen en kennis. Daarnaast spelen zorgverzekeraars vanzelfsprekend een belangrijke rol. Met Zorgverzekeraars Nederland wordt zowel op bestuurlijk als op operationeel niveau samengewerkt om campagne- en voorlichtingsactiviteiten af te stemmen, onverlet latend de eigen verantwoordelijkheid van individuele verzekeraars op dit punt. Overgang van verzekerden
Personen die op dit moment gedekt zijn tegen ziektekosten, zullen uiterlijk 16 december 2005 van hun huidige verzekeraar een aanbod ontvangen voor een zorgverzekering plus, indien zij in hun huidige verzekering(en) ten opzichte van het ziekenfondspakket een aanvullend deel hebben, een aanvullende verzekering. Voor de aanvullende verzekering zal niet geselecteerd worden (voor de zorgverzekering is dit uiteraard op grond van de acceptatieplicht al niet toegestaan). De totaal aangeboden dekking zal zoveel mogelijk lijken op de totale huidige dekking. Het aanbod van de verzekeraars geldt tot 1 maart 2006. Zoals tijdens de plenaire behandeling van de Zorgverzekeringswet werd toegezegd, zal worden voorgesteld door middel van een nota van wijziging in de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet te regelen dat personen die niet voor 1 januari 2006 op het aanbod hebben gereageerd, met ingang van die datum een zorgverzekering volgens dat aanbod en bij de in het aanbod aangewezen zorgverzekeraar krijgen. Deze zorgverzekering kan tot 1 maart 2006 met terugwerkende kracht door de verzekerde worden opgezegd, waarna men op grond van artikel 5 van de Zorgverzekeringswet tot 1 mei 2006 de tijd heeft om (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006) een zorgverzekering bij een andere zorgverzekeraar te sluiten. Deze opzegmogelijkheid zal de verzekeraar in het aanbod moeten noemen. Door middel van deze regeling wordt enerzijds voorkomen dat de overgang op het nieuwe zorgverzekeringsstelsel tot een groei van het aantal onverzekerden leidt, terwijl aan de andere kant verzekeringsplichtigen die niet aan (de opvolger van) hun huidige verzekeraar gebonden willen blijven, voldoende tijd krijgen om alsnog weloverwogen voor een andere zorgverzekeraar te kiezen. BIJLAGE: Voorlichtingscampagne Zorgverzekeringswet De voorlichtingscampagne voor de Zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag bestaat uit een aantal opeenvolgende fasen die verschillen in boodschap, doelgroep en ingezette communicatiemiddelen. Fase 1 Algemene informatie (4 juli – 15 augustus) Brede publiekscampagne met algemeen voorlichtende boodschap die voor iedereen gelijk is, namelijk iedereen krijgt een nieuwe zorgverzekering.
Fase 2 Nadere segmentatie (accenten) (15 augustus – 1 december) Op basis van resultaten uit onderzoek, actuele ontwikkelingen in de markt/pers en de groeiende informatiebehoefte van de burger kan behoefte ontstaan aan een nadere segmentatie met gerichte boodschappen voor diverse doelgroepen.
Fase 3 Oriëntatiefase (juiste keuze) (1 december – 1 maart 2006) Brede publiekscampagne gericht op bewustmaken individuele consequenties en maken van keuze voor een zorgverzekering.
Fase 4 Reminderfase (1 maart – 1 mei 2006) Op basis van resultaten uit onderzoek of actuele ontwikkelingen in de markt kan behoefte ontstaan aan een reminderfase waarin nogmaals gewezen wordt op de plicht om zich voor 1 mei te verzekeren (boete). Fase 4 is optioneel. Hieronder zijn de fasen 1-3 meer in detail beschreven. Fase 1 Algemene informatie (4 juli – 15 augustus)
• 4 juli: persconferentie (start campagne)
• 4 juli tot 13 augustus: spot op tv. Boodschap: op 1 januari 2006 verdwijnen ziekenfonds en particulier en krijgt iedereen een nieuwe zorgverzekering. In de aftiteling van de spot wordt voor meer informatie verwezen naar www.denieuwezorgverzekering.nl en de huis-aan-huisbladen.
• 6-9 juli: brief en brochure. Brief en brochure geven nadere uitleg over nut en noodzaak stelselherziening (brief) en veranderingen op hoofdlijnen en belangrijke data (brochure). Brief en brochure worden huis-aan-huis verspreid in een oplage van 2 miljoen stuks per week gedurende een periode van vier weken. Laatste brief wordt bezorgd op 29 juli.
• 6-7 juli: eerste artikel in huis-aan-huisbladen. (formaat A2; landelijk dekkend). Thema: wat gaan we doen, veranderingen op hoofdlijnen, belangrijke data. Daarna maandelijks één artikel. Thematiek sluit aan bij campagnemomenten van de VWS-campagne maar besteedt daarnaast in ruime mate aandacht aan belangrijke communicatiemomenten en boodschappen van de Belastingdienst (september en 1 november) en de zorgverzekeraars (individueel polisaanbod in november en eerste helft december). De inhoud van de huis-aan-huis-pagina’s wordt ook aangeboden aan lokale en regionale media en aan special interestbladen.
• Vanaf 4 juli tot einde campagneperiode: campagnesite Zorgverzekeringswet (www.denieuwezorgverzekering.nl) voor verdieping en achtergrond. Banners op andere sites (Google, Startpagina, MSN) genereren extra verkeer naar de campagnesite. Belangrijke onderdelen website: voorlichting op maat via scenario’s, FAQ-tool, die bestaat uit een in de loop van de campagne steeds groter wordende verzameling van veelgestelde vragen en antwoorden. In de FAQ-tool kan de burger zijn eigen vraag intikken. Zit het antwoord al in de verzameling, dan krijgt hij dit direct te zien. Nieuwe vragen worden van een antwoord voorzien en tevens toegevoegd aan de tool. De FAQtool wordt breed beschikbaar gesteld zodat deze, naast sites van VWS en Postbus 51, ook zichtbaar is op sites van zorgverzekeraars, patiënten/consumentenplatforms. Doel hiervan is om zoveel mogelijk vragen via het web afhandelen en weghouden bij de telefoon van Postbus 51.
• Vanaf 4 juli: opschaling van de afhandeling telefonische vragen, emails en burgervragen via Postbus 51. Bij Postbus 51 wordt een zorgteam geformeerd, met een uitgebreide capp center capaciteit. Dit team wordt speciaal opgeleid voor vragen over de nieuwe zorgverzekering.
• 18 juli
– 15 augustus: vijf radiospots. De spots gaan nader in op de volgende onderwerpen: voor iedereen hetzelfde pakket, acceptatieplicht, overgangsproces/brief van uw verzekeraar, zorgtoeslag, kinderen gratis verzekerd.
• 27 en 28 juli: tweede artikel in huis-aan-huiskranten. Thema: Veranderingen voor ziekenfonds, particulier en publiekrechtelijk verder uitgediept. Fase 2 Nadere segmentatie (accenten) (15 augustus – 1 december) In deze periode geen voorlichting van VWS via radio en televisie, wel via de doorlopende middelen (web, huis-aan-huiskranten en Postbus 51 (telefoon, email, burgervragen). In deze periode vooral aandacht voor specifieke informatie (bijzondere doelgroepen; bijzondere boodschappen) zoveel mogelijk via hun eigen intermediair te benaderen. In deze periode daarom ook veel aandacht voor free-publicity. Via de hierboven al genoemde FAQ-tool en via de vragen die gesteld worden aan Postbus 51, blijft VWS te allen tijde op de hoogte van de vragen waar de burger mee zit en kunnen wij daar ook nader aandacht aan besteden via de campagnewebsite, de huis-aan-huiskranten en zo nodig via kleine advertenties (IM’s), die specifiek kunnen worden gericht op specifieke onderwerpen of bijzondere doelgroepen. Er is daarmee sprake van voorlichting op maat, waarin de behoefte van de ontvanger centraal staan. Vanaf 15 augustus tot medio november voert de Belastingdienst/Toeslagen massamediaal campagne over de Zorgtoeslag. VWS ondersteunt via de hierboven genoemde doorlopende middelen. Belastingdienst/Toeslagen verwijst in haar uitingen naar VWS (m.n. naar de campagnesite). De campagne van de Belastingdienst wordt hieronder nader toegelicht.
• IM’s in dag-, week- en special interestbladen: Kleine compacte advertenties waarin via het vraag-antwoordprincipe een nadere uitleg wordt gegeven over bepaalde aspecten van de nieuwe zorgverzekering.
• 31 augustus en 1 september: derde artikel in huis-aan-huiskranten. Thema: u krijgt een aanvraagformulier zorgtoeslag van de BDT. 28 en 29 september: vierde artikel in huis-aan-huiskranten. Thema: zorgtoeslag, geen aanvraagformulier ontvangen, maar wel recht, Verdieping Zvw (casusgericht).
• 26 en 27 oktober: vijfde artikel in huis-aan-huiskranten. Thema: zorgtoeslag (let op, stuur terug voor 1 november, Verdieping Zvw (casusgericht).
• 16 en 17 november (of week later): zesde artikel in huis-aan-huiskranten. Thema: attenderen op polisaanbod verzekeraars, Verdieping Zvw (casusgericht). Fase 3 Oriëntatiefase (juiste keuze) (1 december – 1 maart 2006) In te zetten middelen zijn gelijk aan die in de eerste periode. Specifieke uitwerking van boodschappen op middelenniveau moet nog plaatsvinden en is mede afhankelijk van uitkomsten van onderzoek dat gedurende gehele periode plaatsvindt. Inzet van middelen is in deze periode identiek aan de eerste fase: radio en tv, campagnesite, huis-aan-huiskranten, telefonische vragen, emails en burgervragen via Postbus 51. Ook de website www.kiesbeter.nl wordt in deze periode nader gepositioneerd als plaats waar burgers polissen en prijzen van verschillende zorgverzekeraars kunnen vergelijken Campagne Belastingdienst/Toeslagen over de Zorgtoeslag (15 augustus – 28 oktober) Hieronder de hoofdlijnen van de communicatie van de Belastingdienst over de zorgtoeslag. Toezenden van aanvraagformulieren
• Vanaf de eerste week van september 2005 ontvangen ruim 6 miljoen huishoudens een brief met een aanvraagformulier huur- en/of zorgtoeslag.
• Huishoudens die in aanmerking komen voor een huurtoeslag (circa 1,2 miljoen) krijgen een gecombineerd aanvraagformulier voor huur- en zorgtoeslag. In 70% van de gevallen is dat aanvraagformulier volledig vooringevuld, dus inclusief een schatting van het inkomen.
• Aanvragers die alleen in aanmerking komen voor een zorgtoeslag (circa 5 mln) ontvangen een aanvraagformulier voor de zorgtoeslag. In 55% van de gevallen is dit formulier volledig vooringevuld.
• Naar schatting meer dan 90% van de beoogde doelgroep zal rechtstreeks een aanvraagformulier ontvangen. De resterende groep zal worden geïnformeerd via een massamediale campagne. Zij moeten vervolgens zelf een aanvraagformulier opvragen of via internet de aanvraag doen.
• Aanvullend zullen zij door intermediaire organisaties als verzekeraars, gemeenten, verhuurders, vakbonden en ouderenbonden worden geattendeerd op mogelijkheid een toeslag aan te vragen. Massamediale campagne Belastingdienst wordt in drie fases opgebouwd:
Fase 1: 15 augustus – 2 september boodschap 1: BDT wordt verantwoordelijk voor het uitkeren van de verschillende toeslagen boodschap 2: Doe nu niets. In september krijgt u bericht. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl. Versturen aanvraagformulier+toelichting: 5 – 22 sept.
Fase 2: 1 – 23 september boodschap 1: Iedereen die recht heeft op de (zorg)toeslag krijgt deze maand van de BDT het aanvraagformulier automatisch thuisgestuurd; boodschap 2 (1/9 – 1/10): invulinstructie formulier; boodschap 3 (23/9 t/m 7/10): geen aanvraagformulier ontvangen, maar denkt u daar wel recht op te hebben, neem dan contact op met Bd/Toeslagen.
Fase 3: 8 – 28 oktober: terugsturen voor 1 november boodschap: stuur het formulier voor 1 november retour. Dan loopt de uitbetaling geen vertraging op! Dienstverlening
• De Belastingdienst hanteert als uitgangspunt dat toeslaggerechtigden in staat moeten zijn zonder hulp van derden hun aanvragen te verzorgen.
• Brieven, formulieren en toelichtingen over Toeslagen worden zo begrijpelijk en eenvoudig mogelijk gehouden.
• Daarnaast zal duidelijke en vindbare informatie op internet worden gezet (www.toeslagen.nl). Eén van dingen daarbij is een interactieve module om het recht op toeslag te berekenen. Daarnaast komen ook verschillende brochures beschikbaar.
• Als mensen er toch niet uitkomen is er de BelastingTelefoon en eventueel nog persoonlijke hulp op Belastingdienstkantoren. Bij de regionale kantoren van Belastingdienst wordt de capaciteit van de balies vergroot. Daarnaast is de Belastingdienst vergevorderd met de opzet van een netwerk van steunpunten bij derden die bijstand kunnen verlenen aan burgers die daar behoefte aan hebben.

Bron: VWS

Recente artikelen