NVZ positief over aanvaarding Zorgverzekeringswet door Eerste Kamer

Array

De Eerste Kamer heeft op 14 juni de nieuwe Zorgverzekeringswet met algemene stemmen aangenomen. Die wet moet leiden tot de invoering van een basisverzekering vanaf 1 januari 2006. Daarbij zullen de huidige particuliere ziektekostenverzekering en de ziekenfondsverzekering in één basisverzekering worden ondergebracht. De NVZ is positief over de instemming door de Eerste Kamer.
Het wetsvoorstel realiseert één wettelijk verzekeringsregime voor alle ingezetenen van Nederland. Het nieuwe verzekeringsstelsel moet leiden tot waarborging van de betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg in de toekomst en moet alle betrokkenen tot een doelmatig gebruik van medische voorzieningen stimuleren. Het systeem van centrale overheidssturing maakt zoveel mogelijk plaats voor een decentraal georganiseerd stelsel van gereguleerde concurrentie, dat gekenmerkt wordt door risico- en inkomens-solidariteit, marktprikkels, keuzemogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid.

De nieuwe wet voorziet in een eenduidig en transparant verzekeringsstelsel, waarin verzekerden en verzekeraars onder gelijke condities participeren. Burgers krijgen meer financiële verantwoordelijkheden, invloed en reële keuzevrijheden bij het bepalen van hun zorgverzekering. Door de onderlinge concurrentie zullen zorgverzekeraars voor hun verzekerden een gunstige prijs-/prestatieverhouding bij zorgaanbieders gaan bedingen. Zorgaanbieders moeten meer prestatiegericht gaan werken en krijgen meer mogelijkheden om zorg te bieden die aansluit bij de behoeften en wensen van burgers. De Zorgverzekeringswet vervangt de Ziekenfondswet (Zfw), de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 (Wtz 1998) en de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden (Wet MOOZ).
Bron: NVZ

Recente artikelen