Abortuscijfers 2005 wijzen op noodzaak voorlichting allochtone vrouwen en meisjes

In 2005 zijn 32.982 abortussen uitgevoerd, dit komt neer op 8,6 op de 1.000 vrouwen tussen de 15 en de 45 jaar. Dit aantal is licht gedaald ten opzichte van 2004. Het aantal abortussen onder tieners is ook gedaald, maar bij zwangerschap kiezen zij steeds vaker voor een abortus in plaats van voor moederschap. Allochtone vrouwen laten vaker een zwangerschap afbreken dan autochtone vrouwen en onder Turkse en Marokkaanse vrouwen groeit dit aantal het sterkst. Dit blijkt uit onderzoek van de Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit.
Tieners kiezen vaker voor abortus dan voor moederschap
Het aantal abortussen onder tieners is licht gedaald en er raken ook minder tieners zwanger. Als een meisje eenmaal zwanger is, dan kiest zij steeds vaker voor een abortus (van 60% in 2001 naar 65% in 2005) in plaats van voor het moederschap (van 40% naar 35%). Met name onder Turkse en Marokkaanse tieners is het percentage dat kiest voor een abortus in plaats van het moederschap aanzienlijk gestegen: van 44% naar 53% onder Turkse en van 59% naar 67% onder Marokkaanse meiden.

Volgens onderzoeker Cecile Wijsen van de Rutgers Nisso Groep kunnen meer ongewenste tienerzwangerschappen en abortussen voorkomen worden door meisjes te emanciperen, voor te lichten over een goed gebruik van anticonceptiemiddelen en hen te leren vasthoudend te zijn als de jongen geen condoom wil gebruiken. Allochtone tienermeisjes hebben extra aandacht nodig, want zij worden vaak geconfronteerd met een dubbele boodschap vanuit twee culturen. Dat leidt ertoe dat zij niet voldoende zijn toegerust om een ongewenste zwangerschap te voorkomen.

Opvallende stijging onder Turkse en Marokkaanse vrouwen
Allochtone vrouwen laten veel vaker een abortus doen dan autochtone vrouwen; het abortuscijfer van allochtone vrouwen is in 2005 nog iets gestegen ten opzichte van 2004. Opvallend is dat Marokkaanse en Turkse vrouwen, die vergeleken met andere allochtone groepen een relatief laag abortuscijfer hebben, de sterkste stijging laten zien. De vier groepen met het hoogste abortuscijfer zijn afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika en Afrika.

Voorlichting aan allochtone vrouwen en meisjes vraagt extra aandacht
De cijfers maken duidelijk dat betere voorlichting aan allochtone vrouwen over het voorkomen van ongewenste zwangerschap noodzakelijk is. De Rutgers Nisso Groep rondde onlangs een onderzoek af naar de informatievoorziening aan allochtone vrouwen als ze komen voor een abortus. Twintig procent van de allochtone abortuscliëntes begrijpt de schriftelijk en mondeling geboden informatie in het Nederlands onvoldoende. Maar een goede informatieoverdracht aan allochtone abortuscliëntes blijkt niet alleen een kwestie van taal. ‘Behalve een gebrekkige taalvaardigheid zijn er ook cultuurgebonden belemmeringen in de informatieoverdracht, zoals de attitude ten opzichte van anticonceptie en de (interculturele) communicatievaardigheden van de hulpverlener. Deskundigheidsbevordering van de hulpverleners is op dat gebied gewenst,’ aldus onderzoeker Ineke Mouthaan, verbonden aan de Rutgers Nisso Groep. Zij beveelt bovendien aan om voor allochtone abortuscliëntes bestaand visueel voorlichtingsmateriaal aan te passen en uit te breiden en goede afspraken te maken over de inzet van tolken en voorlichters in de eigen taal. Om een eerste ongewenste zwangerschap te voorkomen zou volgens haar bovendien structureel seksuele voorlichting gegeven moeten worden in het eerste opvangonderwijs via asielzoekerscentra en bij inburgeringscursussen.

De Rutgers Nisso Groep begint nog dit jaar met trainingen voor eerstelijns hulpverleners op het gebied van zwangerschap en seksualiteit. De trainingen gaan over cultuursensitiviteit, interculturele communicatie en het geven van groepsvoorlichting.

De jaarlijkse abortuscijfers worden berekend op basis van de Landelijke Abortus Registratie door de Rutgers Nisso Groep, waarvoor 14 van de 16 abortusklinieken hun cijfers aanleveren, en de gegevens van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die jaarcijfers publiceert volgens de Wet Afbreking Zwangerschap.   

Recente artikelen