Goede ondersteuning jonge mantelzorgers voorkomt problemen

0
188

Jonge mantelzorgers behoren tot een risicogroep. Zij hebben onder meer een verhoogde kans op depressiviteit, hebben slechtere schoolprestaties en weinig tijd voor vrienden. Ook kunnen de ervaringen van jonge mantelzorgers doorwerken in hun volwassen leven. Jonge mantelzorgers moeten daarom in een vroeg stadium erkend en ondersteund worden. Dit komt naar voren uit een inventarisatie die het Nivel uitgevoerd heeft in opdracht van Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

Jonge mantelzorgers groeien op in een gezin waarin iemand chronisch ziek, gehandicapt of verslaafd is. Sommige jongeren bieden instrumentele zorg (helpen bij de huishouding, lichamelijke of medische zorg) Elke jonge mantelzorger is vooral bezig met het 'zorgen maken over'. Jonge mantelzorgers lopen tegen allerlei problemen aan als ze zelfstandig gaan wonen. Daarom is bij de inventarisatie uitgegaan van een leeftijdsgroep tot 25 jaar. Een voorzichtige schatting is dat ruim 28% van de jongeren opgroeit met een ziek of beperkt gezinslid. Dit komt naar voren uit de Jeugdmonitor van GGD Rotterdam.

Het blijkt dat jonge mantelzorgers hoger scoren op depressieschalen, omdat ze zich zorgen maken over het zieke gezinslid, de andere gezinsleden of zichzelf. Daarnaast hebben ze weinig tijd voor vrienden, sport en vrijetijdsactiviteiten. Ook worden slechtere schoolprestaties en lichamelijke gevolgen genoemd. Jongeren die opgegroeid zijn in een gezin met iemand met een ziekte of beperking kunnen daar in hun volwassen leven psychische problemen van ondervinden.

Erkenning en ondersteuning zijn belangrijk voor jonge mantelzorgers. Het ondersteuningsaanbod moet ingaan op ontlasting van de jonge mantelzorger (door het overnemen van concrete taken of door de ouders en het netwerk te versterken), het moet voorzien in de behoefte aan informatie en het moet ingaan op het ontmoeten van lotgenoten. Belangrijk is dat de ondersteuning gezinsgericht is.

Met gebruik van de resultaten uit het inventarisatieonderzoek van het Nivel ontwikkelt Mezzo momenteel een samenhangend ondersteuningsaanbod voor de regionale en lokale Steunpunten Mantelzorg, zodat zij jonge mantelzorgers kunnen ondersteunen.
Daarbij zal de nodige samenwerking worden gezocht met onder meer GGD, scholen en thuiszorginstellingen, die ook een rol hebben bij het signaleren en organiseren van steun. Op dit punt zal Mezzo samen met de AJN, Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland, het initiatief nemen voor de ontwikkeling van een landelijk werkkader, waarin gewenste en mogelijke bijdragen worden benoemd.
Beide acties komen tot stand met financiële steun van het ministerie van VWS.