Klink bekijkt de mogelijkheiden Om de liquiditeitspositie van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten op peil te houden

Array

De minister hecht er aan dat het zorgaanbod gehandhaafd blijft en ik betreur het dan ook dat sommige vrijgestigde zorgaanbieders momenteel in financiële problemen raken. Partijen onderkennen dat de financiële problemen worden veroorzaakt door problemen in de uitvoering.
In overleg met partijen zijn verschillende opties verkend om voor de korte termijn financiële oplossingen te bieden zolang de uitvoeringsproblemen voortduren. De alternatieven worden samen met partijen verder uitgewerkt. Het staat nu overigens zorgverzekeraars al vrij om zorgaanbieders te bevoorschotten. Niet alle verzekeraars maken van die mogelijkheid gebruik.

Om de liquiditeitspositie van zorgaanbieders op peil te houden, zijn verschillende instrumenten voorhanden. Verzekeraars kunnen de zorgaanbieders bevoorschotten. Of verzekeraars bevoorschotten is aan partijen onderling. Wanneer niet wordt overgegaan tot bevoorschotten, kunnen aanbieders zich tot een kredietverstrekker wenden. Op basis van de beleidsregel renteheffing van de Nederlandse Zorgautoriteit kan de zorgaanbieder hiervoor compensatie voor de rente doorberekenen aan de zorgverzekeraar. Betrokken partijen erkennen dat er op het moment nijpende problemen zijn. Ik bekijk met partijen of het mogelijk is om een extra financiële voorziening te treffen om de periode waarin de uitvoeringsproblemen zich voor doen te overbruggen.

Vraag 3
Deelt u de mening dat het ongewenst is dat vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, doordat zij pas na sluiting van de Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) de declaratie vergoed krijgen, van hun cliënt vragen de rekening voor te schieten? Zo ja, welke maatregelen gaat u doen om dit tegen te gaan?

De minister bekijkt de situatie van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten. De definitieve resultaten van deze monitor zijn eind mei 2008 beschikbaar. Ik zal u hierover berichten. Omdat de toegezegde voortangsrapportage medio mei wordt verstuurd kan ik de resultaten hierin niet verwerken.

Recente artikelen