Antwoorden kamervragen van Omtzigt en Smilde (beiden CDA) over de compensatie voor het eigen risico

0
152

Antwoorden van minister Klink op de vragen van de Kamerleden Omtzigt en Smilde (beiden CDA) over de compensatie voor het eigen risico (2070823100).

Vraag 1

Hoeveel verzekeringsmaatschappijen hebben voor 23 mei 2008 de gevraagde gegevens aangeleverd en hoeveel verzekeringsmaatschappijen hebben dat nog niet gedaan op 23 mei?

Antwoord 1

Van de 65 zorgverzekeraars en gemachtigden hadden 18 op 23 mei 2008 nog niet de gevraagde gegevens aan het CAK geleverd.
Inmiddels is dit aantal aanzienlijk kleiner geworden en hebben op 17 juni 2008 nog 2 van de eerder genoemde 65 de gegevens nog niet geleverd. Van die twee had een de gegevens wel naar het CAK gezonden, maar niet in het juiste bestandstype. Deze zorgverzekeraar heeft toegezegd de gegevens deze week alsnog op de juiste wijze te verstrekken.
De andere leverancier is gerappelleerd.

Vraag 2

Voor hoeveel mensen verwacht u de compensatie voor het eigen risico uit te betalen?
Voor hoeveel van deze mensen heeft u op dit moment de gegevens (naam, adres en rekeningnummer)?

Antwoord 2

Naar verwachting wordt de compensatie in 2008 aan tussen de 1,8 en 1,9 miljoen verzekerden uitbetaald. De laatst beschikbare gegevens duiden erop dat het aantal verzekerden dat zowel in 2006 als in 2007 in Farmaceutische Kostengroep (FKG) – met uitzondering van de FKG hoog cholesterol – was ingedeeld, iets hoger lijkt te zijn dan eerder geraamd.

Ruim 2 miljoen verzekerden waren in 2006 in een FKG (behalve de FKG hoog cholesterol) ingedeeld. Van dit aantal zijn op dit moment van circa 1,6 miljoen verzekerden de gegevens, inclusief het bankrekeningnummer, bij het CAK bekend. Samen met de verzekeraars is het CAK bezig deze gegevens te completeren.
Half juli ontvangt het CAK de bestanden met verzekerden die in 2007 in een FKG (behalve de FKG hoog cholesterol) waren ingedeeld. Door de FKG-bestanden 2006 en 2007 te combineren wordt de groep met de rechthebbende FKG-ers bepaald.

De planning van het CAK is dat medio september de gegevens van de verzekerden die op
1 juli 2008 langer dan een half jaar zonder onderbreking in een AWBZ-instelling verblijven, bekend zullen zijn. Hierbij is het CAK deels afhankelijk van de gegevens afkomstig van de AWBZ-instellingen.
Overigens heeft het CAK op dit moment van circa 150.000 mensen die in een AWBZ-instelling verblijven geen rekeningnummer. Het CAK zal in september aan degenen van wie het rekeningnummer dan nog niet bekend is, een brief zenden om het rekeningnummer bij hen op te vragen. De verwerking hiervan zal volledig geautomatiseerd en beveiligd tegen fraude plaatsvinden.

Vraag 3

Wanneer verwacht u van iedereen de juiste gegevens te hebben?

Antwoord 3

De planning is dat rond 1 oktober van alle rechthebbenden de gegevens beschikbaar zijn bij het CAK.

Vraag 4

Welk recht heeft iemand aan wie een brief verstuurd is die niet antwoordt en evenmin een bankrekeningnummer doorgeeft?

Antwoord 4

Het recht op compensatie voor het verplicht eigen risico is geregeld in het kader van de Zorgverzekeringswet. Indien een verzekerde niet reageert op het door het CAK verzonden bericht dat hij in aanmerking komt voor de compensatie, behoudt hij zijn recht op compensatie tot 5 jaar nadat het CAK hem daarover heeft bericht.
Overigens zal het CAK een verzekerde die geen bankrekeningnummer doorgeeft, rappelleren.

Vraag 5

Hoe gaat u ervoor zorg dragen dat iedereen op tijd de compensatie uitbetaald krijgt?

Antwoord 5

Het CAK heeft de uitvoering van de compensatieregeling in de vorm van een project georganiseerd. De uitvoering is ingedeeld in verschillende fasen waarvan de voortgang voortdurend strak bewaakt wordt. Ook heeft het CAK over de voortgang periodiek overleg met Zorgverzekeraars Nederland en met het departement. Met het oog hierop is een stuurgroep ingesteld onder leiding van een van mijn medewerkers.
De thans beschikbare informatie geeft mij er vertrouwen in dat het CAK de compensatie in het vierde kwartaal van dit jaar zal kunnen uitbetalen.

Vraag 6

Bij de parlementaire behandeling zegde de regering toe dat de farmaceutische kostengroepen (FKG’s) en de medicijnen die recht geven op de compensatie, on-line beschikbaar zouden zijn (op www.vektis.nl <http://www.vektis.nl/> ). Zijn de gegevens al voor iedereen beschikbaar en zo ja, waar?

Antwoord 6

Op de site www.vektis.nl is bij het onderdeel cijfers/”welke chronisch zieken worden gecompenseerd voor het verplichte eigen risico in 2008?” een overzicht te vinden van de groepen FKG-ers die compensatie zullen ontvangen. Daarin worden ook de FKG’s genoemd, behalve de voor de compensatie uitgesloten FKG hoog cholesterol.
Om in een kalenderjaar in een FKG te worden ingedeeld, moet een verzekerde minimaal 180 dagdoseringen van een medicijn voor de in de FKG opgenomen chronische ziekte voorgeschreven hebben gekregen.

Vraag 7

Bent u bereid on-line informatie te geven over de procedure rond de uitbetaling van de compensatie?

Antwoord 7

Op de websites van het CAK en van mijn ministerie staat reeds geruime tijd informatie over de compensatieregeling en over de procedure die daarbij van toepassing is.

Vraag 8

Kunt u deze vragen vóór 23 juni 2008 beantwoorden (in verband met de voorhang over het eigen risico en het algemeen overleg over de buitengewone uitgavenregeling)?

Antwoord 8

Ik heb deze vragen zo snel mogelijk na ontvangst beantwoord.