Europese registratie van geneesmiddelen in juli 2008

Array

Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMEA), waarin het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is vertegenwoordigd, heeft in haar maandelijkse vergadering de onderstaande adviezen gegeven aan de Europese Commissie. De Europese Commissie besluit binnen drie maanden om al dan niet een handelsvergunning voor deze producten af te geven.

Positieve adviezen van de CHMP

Evicel (menselijk fibrinogeen/ trombine) is een weefselhechtmiddel dat wordt toegepast als hulpmiddel in de chirurgie wanneer standaard chirurgische technieken niet voldoen.

Xarelto (rivaroxaban) is ontwikkeld voor de preventie van veneuze trombo-embolie bij volwassen patiënten die een heup- of knievervangende operatie ondergaan. Het middel dient gedurende vijf weken te worden gebruikt. De indicatie en duur van de behandeling is enigszins ingeperkt vanwege de kans op bijwerkingen.

Het generieke geneesmiddel Olanzapine Mylan is aanvaardbaar voor de behandeling van schizofrenie en matige tot ernstige, manische episodes. Het referentieproduct was Zyprexa dat voor deze indicaties al eerder was toegelaten in de Europese Unie (EU).

Na herziening van het negatieve advies dat op 19 maart 2008 werd afgegeven, is de CHMP tot een positieve beoordeling gekomen voor Ceplene (histaminedihydrochloride). Ceplene is ontwikkeld voor het behouden van een eerste remissie, in combinatie met interleukine 2, bij volwassenen met acute myeloïde leukemie (AML); het middel is aanvaard op grond van ‘buitengewone omstandigheden’. Verdere onderzoeken zijn nodig om de werkzaamheid van de combinatie te bevestigen en het onderliggende werkingsmechanisme verder te onderbouwen. Ceplene is het 48ste weesgeneesmiddel dat een positief advies kreeg Een apart vraag-en-antwoorddocument met meer informatie is beschikbaar op: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/opinion/Q&A_Ceplene_39862808en.pdf.

Over Aclasta (zoledroninezuur) is positief geadviseerd voor uitbreiding van de indicatie met “behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen en bij mannen met een verhoogd risico op fracturen, waaronder patiënten met een recente niet-traumatische heupfractuur.” Aclasta was eerder geïndiceerd voor behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen die een verhoogd risico hebben op fracturen en bij de behandeling van de ziekte van Paget.

Voor Humira (adalimumab) gaf de CHMP het advies de volgende indicatie toe te voegen: ”behandeling van actieve polyarticulaire juveniele idiopathische artritis bij adolescenten van 13 tot 17 jaar die niet goed reageren op een of meer ‘disease-modifying anti-rheumatic medicines (DMARD’s).’ Humira is eerder goedgekeurd voor gebruik bij volwassenen voor de indicaties ‘reumatoïde artritis, artritis psoriatrica, psoriaris, de ziekte van Bechterew en de ziekte van Crohn.

Voor Velcade (bortezomib) werd eveneens een positief advies afgegeven voor een nieuwe indicatie: in combinatie met melphalan en prednison, gebruikt voor behandeling van patiënten met multipel myeloom die hiervoor nog niet behandeld werden en die niet in aanmerking komen voor een hoog gedoseerde chemotherapie en beenmergtransplantatie. Dit laatste vanwege de grotere toxiciteit van de combinatie. Velcade was eerder geïndiceerd als monotherapie voor behandeling van progressief multipel myeloom bij patiënten die vooraf ten minste één behandeling hebben ondergaan en eerder beenmergtransplantatie hebben gehad of hiervoor niet in aanmerking komen.

De CHMP gaf opnieuw een positief advies af voor Ratiograstim (filgrastim), Biograstim (filgrastim), Tevagrastim (filgrastim) en Filgrastim ratiopharm (filgrastim), nadat er in februari 2008 al een positief advies was uitgebracht. De Europese Commissie verzocht de CHMP vervolgens na te gaan of de gegevens van een soortgelijk product (Grasalva), dat in Litouwen op de markt wordt gebracht, relevant zijn voor de beoordeling van de aanvragen om een handelsvergunning voor bovenstaande producten. De CHMP kwam tot de conclusie dat de verhouding tussen de voordelen en het risico bij het gebruik van deze geneesmiddelen bij de behandeling van neutropenie nog steeds positief is.

Negatieve adviezen van de CHMP

De CHMP bracht een negatief advies over de toekenning van een handelsvergunning voor Sovrima (idebenone) een zogenoemd ‘weesgeneesmiddel’ voor de behandeling van Friedreich-ataxie, een erfelijke aandoening die progressieve schade aan het zenuwstelsel en hartaandoeningen veroorzaakt. In het enige klinische onderzoek werd geen significante verbetering gevonden ten opzichte van placebo in de belangrijkste uitkomstmaten. Een apart vraag-en-antwoorddocument met uitgebreide informatie over de redenen voor het negatieve advies is beschikbaar op de website van de EMEA: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/opinion/Q&A_Sovrima_35983908en.pdf.

De CHMP adviseerde negatief over de indicatie-uitbreiding bij Taxotere (docetaxel), ook geregistreerd onder de naam Docetaxel Winthrop. Er was een uitbreiding van de indicatie aangevraagd voor behandeling van operabele borstkanker waarbij de tumoren een overexpressie van HER2 vertonen. Naar verwachting zou Taxotere aanvullend toegepast kunnen worden, na het operatief verwijderen van de tumor in combinatie met trastuzumab na de behandeling met doxorubicine en cyclofosfamide, dan wel in combinatie met trastuzumab en carboplatine. De indicatie uitbreiding kon niet worden toegekend vanwege de opzet van het onderzoek, dat geen vergelijking van Taxotere met andere middelen toeliet. Taxotere is momenteel geïndiceerd voor de behandeling van voortgeschreden of gemetastaseerde borstkanker, in combinatie met andere middelen, bij patiënten die voorheen al dan niet een cytotoxische behandeling ondergingen en bij borstkanker die operatief kan worden behandeld. Bij deze patiënten wordt Taxotere toegepast na operatief verwijderen van de tumor, samen met doxorubicine en cyclofosfamide. Taxotere is ook geïndiceerd voor de behandeling van niet-kleincellig longkanker, prostaatkanker, adenocarcinoom van de maag en kanker aan hoofd en nek. Een apart vraag-en-antwoord document met uitgebreide informatie over het negatieve advies vindt u hier: http://www.emea.europa.eu/pdfs/human/opinion/Q&A_TaxotereDocetaxel_38475908en.pdf.

Verwijzingen[2] naar de CHMP

De CHMP heeft een procedure afgerond voor orale, moxifloxacine bevattende geneesmiddelen. Zie ook het CBG-nieuwsbericht van 24 juli 2008 (Beperking gebruik moxifloxacine). Bij het gebruik van antibiotica dient rekening te worden gehouden met de officiële richtlijnen en standaarden, onder meer van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

De CHMP rondde eveneens een procedure af voor orale norfloxacine bevattende geneesmiddelen. Zie het CBG-nieuwsbericht van 24 juli 2008 (Beperking gebruik norfloxacine). Bij het gebruik van antibiotica dient rekening te worden gehouden met de officiële richtlijnen en standaarden van ondermeer het NHG.

Ribavirine “iQur” (ribavirine) is geïndiceerd voor de behandeling van chronische hepatitis C in combinatie met peginterferon-α2a of interferon­α2a. Het product werd verwezen naar de CHMP door gebrek aan overeenstemming tussen de lidstaten over de redenen voor goedkeuring van dit geneesmiddel. Er waren twijfels over het 'well established use'-concept voor de registratie van dit ribavirine, vanwege de farmacologische eigenschappen van het middel. De CHMP was echter van mening dat de aanvrager onvoldoende bewijs had geleverd voor systematisch en gedocumenteerd gebruik van de stof buiten klinisch onderzoek, compassionate use programma’s en verstrekkingen op basis van ‘named patient’. Het Comité concludeerde dat er geen handelsvergunningen verleend mochten worden op basis van ‘well established use’.

Lisonorm, een vaste combinatie van amlodipine en lisinopril (twee bloeddrukverlagers) wordt gebruikt als behandeling van patiënten met te hoge bloeddruk . De procedure werd in gang gezet omdat de lidstaten geen overeenstemming konden bereiken over de basis voor goedkeuring van dit genericum. Het ging hierbij vooral over de bioequivalentie met het referentieproduct. De CHMP concludeerde dat bioequivalentie was aangetoond en dat de voordelen van Lisonorm opwegen tegen de risico's en adviseert een handelsvergunning te verlenen voor het product.

De CHMP rondde een aantal verwijzingsprocedures af om de productinformatie voor geneesmiddelen te harmoniseren die via een decentrale procedure in de lidstaten zijn toegelaten. De CHMP adviseerde een aanpassing van de samenvatting van de productkenmerken (SPC), de etikettering en de bijsluiter voor de volgende geneesmiddelen:

  • Ciflox, Uniflox (ciprofloxacine) gebruikt als antibioticum.
  • Efexor (venlafaxine) en Efexor Depot voor de behandeling van ernstig depressieve episoden en de preventie van hernieuwd optreden van ernstig depressieve episoden.
  • Risperdal (risperidon) voor de behandeling van schizofrenie, matige tot ernstige manische episoden in het kader van bipolaire stoornis, kortdurende behandeling bij persisterende agressie bij Alzheimer-patiënten en kortdurende behandeling bij persisterende agressie bij ‘conduct disorder’.
  • Risperdal Consta (risperidon) voor de onderhoudsbehandeling van schizofrenie bij patiënten die zijn gestabiliseerd met orale antipsychotica.

De CHMP bevestigde het eerder ingenomen negatieve standpunt voor Fentanyl-bevattende transdermale pleisters (Fentastad, Fentador, Fentrans, Matrigesic, Matripain). De CHMP bracht in november 2007 een negatief advies uit omdat geconcludeerd werd dat het product niet de juiste eigenschappen had, die bij pleisters van belang zijn om de balans van werkzaamheid en schadelijkheid te kunnen garanderen. In april 2008 verwees de Europese Commissie het advies terug naar de CHMP met het verzoek de redenen voor de weigering van de handelsvergunning voor de pleister met de laagste dosering te verduidelijken.

De CHMP startte op verzoek van de Europese Commissie een verwijzingsprocedure voor Losec (omeprazol) dat wordt toegepast bij de behandeling van maagdarmklachten. De verwijzing is bedoeld om de samenvatting van de productkenmerken te harmoniseren voor geneesmiddelen die via een decentrale procedure in de lidstaten werden toegelaten.

Bronnen:

Committee for Medicinal Products for Human Use is een comité van de EMEA, het Europese geneesmiddelenagentschap. Voor meer informatie over de genoemde geneesmiddelen verwijzen wij naar de website van de EMEA  

Producten kunnen om verschillende redenen naar de CHMP worden verwezen voor een definitieve Europese opinie.

 

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen