Alarm bij crises ook op mobiele telefoon

0
216

Cell broadcast – de techniek waarmee via radiogolven tekstberichten naar mobiele telefoons in een specifiek gebied kunnen worden verzonden – wordt in Nederland ingezet bij burgeralarmering en het crisisinformatiesysteem. Dit schrijft minister Ter Horst vandaag aan de Tweede Kamer. Met cell broadcast is het mogelijk om mensen in een te selecteren gebied snel te alarmeren, informeren en instrueren over een ramp, crisis of gevaarlijke situatie. De minister streeft ernaar om in 2009 te beginnen met het geleidelijk invoeren van cell broadcast. En hiermee is er mogelijk een systeem waardoor lokale huisartsen ook snel op de hoogte worden gebracht van de aard van een ramp.


Het huidige sirenesysteem voldoet niet meer aan de eisen die de burgers op het gebied van alarmering en communicatie stellen aan de overheid. De sirene alarmeert alleen. Met de tekstberichten die via cell broadcast verzonden worden, kunnen mensen ook geïnformeerd worden over wát er aan de hand is en hoe zij moeten handelen. Cell broadcast is uitgebreid onderzocht op de technische toepassingen en de acceptatie van het systeem door burgers, bestuurders en operationele diensten. De onderzoeksresultaten hebben minister Ter Horst overtuigd van het nut van cell broadcast als aanvulling op het bestaande sirenesysteem. Op korte termijn start de minister daarom met een Europese aanbesteding voor het systeem. Ook maakt zij afspraken met de drie mobiele operators (KPN, T-Mobile en Vodafone), omdat de berichten via hun netwerken verspreid zullen worden. Mits beide trajecten goed verlopen, wordt in 2009 een begin gemaakt met het geleidelijk invoeren van cell broadcast. Het afschaffen van de sirene is de eerstkomende jaren niet aan de orde.

Cell broadcast is geen nieuwe techniek, maar het gebruik ervan in burgeralarmering en crisisinformatie wél. Door de technologische mogelijkheden die het biedt, is het een belangrijke aanvulling op en verbetering van het huidige waarschuwingssysteem. De techniek maakt het ook mogelijk om berichten te voorzien van een alarmtoon. Gespecialiseerde toestellen kunnen tekstberichten omzetten in spraakberichten. Dit biedt betere mogelijkheden voor blinden en slechtzienden.

Cell broadcast en SMS maken gebruik van verschillende technologieen. Het bereik van het cell broadcast bericht kan ingesteld worden naar een specifiek gebied binnen een wijk, gemeente, regio of naar alle toestellen in Nederland. Anders dan bij SMS, zijn telefoonnummers niet nodig en worden de cell broadcast berichten naar alle mobiele telefoons tegelijk verzonden. Hierdoor is het systeem heel snel. Ten slotte is het verschil met SMS dat cell broadcast ook gebruikt kan worden bij overbelasting van het mobiele netwerk.

De introductie van cell broadcast zal gepaard gaan met zorgvuldige voorlichting over wat mensen van cell broadcast mogen verwachten en wat zij zelf moeten doen om cell broadcast berichten te kunnen ontvangen. Nederland loopt wereldwijd voorop met de toepassing van cell broadcast voor het alarmeren en informeren van burgers in crisissituaties. Andere landen volgen de ontwikkelingen in Nederland met belangstelling.