Unie KBO vreest grote problemen door overhaaste invoering Wtcg

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de vervanger van de huidige buitengewone uitgavenaftrek, gaat veel te snel van start. Dat vreest de Unie KBO, met 320.000 ouderen de grootste ouderenorganisatie van Nederland. De Wtcg, die al op 1 januari 2009 ingaat en afgelopen dinsdag geruisloos met een krappe meerderheid in de Tweede Kamer werd aangenomen, kent nog veel te veel open einden. De Unie KBO heeft grote twijfels over de uitvoerbaarheid van de inkomenstoeslagen door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Ook de indeling in categorieen chronisch zieken, die voor deze toeslag in aanmerking komen, is nog niet eens rond. Daardoor blijven de koopkrachteffecten ongewis. De Unie KBO heeft niet voor niets al meerdere malen krachtig op uitstel van de Wtcg aangedrongen.

Onder grote druk van ondermeer de Unie KBO heeft het Kabinet op een aantal punten de scherpe kanten van de Wtcg er al af gehaald. Zo komt er een extra verhoging van de AOW met eur 256. Daarnaast heeft het Kabinet ook toegezegd dat de eigen bijdragen op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die pas betaald kunnen worden in 2009 (als gevolg van mogelijk te laat afgekomen beschikkingen van het CAK), alsnog voor belastingaftrek in aanmerking komen. Een intensieve lobby van de Unie KBO heeft in een eerder stadium al voorkomen dat bepaalde onderdelen van de belastingaftrek naar de WMO overgeheveld zouden worden.

De Unie KBO dringt er met klem op aan om de beperkte fiscale aftrek voor specifieke en overige uitgaven, die nu als vangnet in de Wtcg is opgenomen, onverkort in stand te houden. Ook als de indeling in categorieen chronisch zieken wel sluitend zou zijn. Daarnaast hebben de laatste koopkrachtberekeningen van  Kabinet zelf ook duidelijk uitgewezen dat het verdwijnen van de aftrek voor begrafenis- en crematiekosten tot grote negatieve inkomenseffecten kan leiden. Dit vindt de Unie KBO onacceptabel.

De belastinginvullers van de gezamenlijke ouderenbonden, die het afgelopen jaar maar liefst 85.000 65-plussers hebben geholpen met hun belastingaangifte, ondervinden dagelijks hoe moeilijk sommige mensen het hebben om hun hoofd boven water te houden. Voorkomen moet worden dat kwetsbare ouderen de dupe worden van de Wtcg. De Unie KBO zal gericht actie blijven ondernemen in het belang van de ouderen en niet nalaten om het Kabinet kritisch te blijven volgen op deze punten!