Mantelzorg is intensief en vaak langdurig

0
353

mantelzorgMantelzorg is intensief en duurt vaak lang. De verhuizing van de hulpbehoevende naar een tehuis of wooncomplex leidt niet automatisch tot tijdwinst. Dat blijkt uit de recent verschenen publicatie Mantelzorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het rapport is opgesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor dit onderzoek onder bijna 2.500 mantelzorgers in 2007 een enquête gehouden.

Enkele conclusies

3,5 miljoen mensen geven hulp aan zieken en gehandicapten; in 2007 helpen
1,7 miljoen mensen in relatief ernstige zorgsituaties;
vooral de mantelzorg aan een partner of een kind is zeer intensief en duurt vaak vele jaren;
één op de vijf mantelzorgers verzorgt twee of meer personen;
71% van de mantelzorgers onder 65 jaar combineert de zorgtaken met een betaalde baan;
werkende mantelzorgers leveren vooral eigen vrije tijd in; formeel verlof wordt alleen ingezet als laatste redmiddel;
in 2007 zijn tussen de 50.000 en 100.000 mantelzorgers (tijdelijk) gestopt met werken of zijn minder gaan werken vanwege het verlenen van mantelzorg;
17% is zwaar belast of overbelast door de mantelzorg; 15% ervaart een achteruitgang van de eigen gezondheid.
Verhuizing biedt geen tijdwinst
Een andere opvallende uitkomst is dat de tijd die aan informele zorg wordt besteed niet afneemt wanneer een hulpbehoevende verhuist naar een zorgorganisatie of wooncomplex. Mantelzorgers van mensen in een tehuis of wooncomplex bieden meer jaren hulp dan mantelzorgers van een zelfstandig wonende persoon.

Ondersteuning door thuiszorg
Het merendeel van de mantelzorgers deelt de zorg met andere informele helpers (28%), thuiszorg (12%) of via een combinatie van informele en professionele helpers (28%). Ongeveer één op de drie helpers staat er helemaal alleen voor.

De thuiszorg verricht vaak huishoudelijke taken, net zoals de mantelzorgers. Maar de thuiszorg doet specialistische taken, zoals verpleegkundige handelingen, alleen. Mantelzorgers zijn doorgaans tevreden over de afstemming met de thuiszorg.

Ook positieve ervaringen
Verder komt uit het onderzoek naar voren dat driekwart van de helpers de hulp die ze geven positief ervaren. Zo geven mantelzorgers aan dat de relatie met de hulpbehoevende intenser wordt en ze samen genieten van kleine dingen. Voor mantelzorgers is waardering en erkenning door de overheid van groot belang; zij hebben niet het gevoel dat zij dat voldoende krijgen.

Toch meer behoefte aan ondersteuning
Enkele honderdduizenden mantelzorgers (17%) voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast. Een bijna even grote groep, 15%, zegt dat de eigen gezondheid achteruit is gegaan door het bieden van mantelzorg. Nog eens 15% is somberder of neerslachtiger geworden. Veel mantelzorgers geven ook zelf aan behoefte te hebben aan ondersteuning of tijdelijke vervanging.

Quick-scan
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is bezig met een quickscan over mantelzorg en wonen waarbij zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken met woningcorporaties. De uitkomsten van de inventarisatie worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in juni 2009. Houd de nieuwsbrief en website van het kenniscentrum in de gaten!

Bron:KCWZ