Het pionieren met complementaire gezondverstandgeneeskunde in het Slotervaartziekenhuis

Array

slotervaart_ziekenhuisMinister Klink reageert op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over het pionieren met complementaire gezondverstandgeneeskunde in het Slotervaartziekenhuis.De technieken en behandelingen die het Slotervaartziekenhuis toepast ter bestrijding van pijn, angst en stress, zijn aanvullend op reguliere behandelwijzen. Zolang deze complementaire behandelwijzen en technieken worden toegepast onder de voorwaarden de inspectie hiervan op de hoogte is genoemd. Klink ziet geen probleem in het aanbieden van integrative medicine in het ziekenhuis. Van Gerven vraagt zich af of  de behandelingen die op de kinderafdeling worden toegepast gebaseerd zijn op betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek.

Waar het volgens Klink om gaat is of de betrokken beroepsgroep de behandelingen tot het aanvaarde arsenaal van medische onderzoeks- en behandelingsmethoden rekent. Daarbij zijn zowel de stand van de medische wetenschap als de mate van acceptatie in de medische praktijk belangrijke graadmeters. Bij dat laatste gaat het er volgens Klink om in welke mate de beroepsbeoefenaren dergelijke behandelingen als een professioneel juiste handelwijze beschouwen. De desbetreffende behandelingen zijn tot op heden niet in de behandelrichtlijnen van de representatieve beroepsgroep (in casu kinderartsen) opgenomen. Dat sluit toepassing buiten deze context echter niet geheel uit.

Aromaverneveling voor operaties en begeleide visualisatieoefeningen worden niet vergoed in het kader van de Zorgverzekeringswet Patienten dienen behandelingen die niet voor vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet in aanmerking komen zelf te betalen. Het is de verantwoordelijkheid van elke patient om zelf te bepalen welke zorg hij wenst. Uiteraard moet een patient vooraf goed geïnformeerd worden over de financiele consequenties van behandelingen die niet onder de Zorgverzekeringswet vallen.

Opmerkelijk genoeg vindt Klink geen bezwaar dat het Slotervaartziekenhuis ‘gezondverstandgeneeskunde’  aanbiedt aan bepaalde patienten. De Inspectie is op de hoogte van het feit dat in het Slotervaartziekenhuis een vorm van alternatieve geneeskunde wordt bedreven. Deze informatie is te vinden op hun website (link naar professionals). Het Slotervaartziekenhuis beschikt o.a. over een behandelcentrum voor integratieve geneeskunde. De Inspectie heeft hiervan kennis genomen.
Het oordeel van de Inspectie is dat het ziekenhuis, de artsen, de verpleegkundigen m.b.t. de medische zorg aan patienten (diagnostiek, behandeling en verpleging) zich houden aan wat wetenschappelijk aanvaard is. Daar waar de wetenschappelijke onderbouwing nog ontbreekt, verrichten zij de werkzaamheden op grond van hun deskundigheid en binnen de kaders die daarvoor binnen de beroepsgroep zijn gegeven.
De klachten van de patient moeten de diagnostiek en de behandeling rechtvaardigen. Hetgeen over informed consent wettelijk is vastgelegd moet worden uitgevoerd. Dat houdt in dat de patient wordt geïnformeerd en die informatie in het medisch dossier wordt vastgelegd. Voor BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren geldt dat zij hun patienten moeten voorlichten over de mogelijke reguliere (evidence-based) behandelmethoden en alternatieve behandelmogelijkheden. Hierbij dient duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen het reguliere aanbod – en wat daarbinnen de verschillende mogelijkheden en verwachtte resultaten zijn – en het alternatieve aanbod. Dit moet, met de toestemming van de patient/ouders met de aangeboden behandeling, ook goed in het dossier zijn vastgelegd. Het is aan de behandelaar om de patient volledig en juist te informeren, het is vervolgens aan de patient/ouder om een behandeling te kiezen
Vraag 8

De Inspectie beschikt over meerdere handhavingsinstrumenten, op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen (gericht tegen de instelling) als op grond van de Wet BIG (gericht tegen de individuele beroepsbeoefenaar). Bij de keuze van een handhavingsinstrument worden de feiten van een casus beoordeeld onder meer op ernst van de feiten, risico voor de patient en de gevolgen van het handelen.
In ernstige gevallen kan een bevel worden gegeven. Indien het een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar betreft is daarnaast ook tuchtrechtspraak mogelijk; indien geen sprake is van een BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar resteert het strafrecht.

Bron: VWS

Redactie Medicalfacts/ Janine Budding

Ik heb mij gespecialiseerd in interactief nieuws voor zorgverleners, zodat zorgverleners elke dag weer op de hoogte zijn van het nieuws wat voor hen relevant kan zijn. Zowel lekennieuws als nieuws specifiek voor zorgverleners en voorschrijvers. Social Media, Womens Health, Patient advocacy, patient empowerment, personalized medicine & Zorg 2.0 en het sociaal domein zijn voor mij speerpunten om extra aandacht aan te besteden.

Ik studeerde fysiotherapie en Health Care bedrijfskunde. Daarnaast ben ik geregistreerd Onafhankelijk cliëntondersteuner en mantelzorgmakelaar. Ik heb veel ervaring in diverse functies in de zorg, het sociaal domein en medische-, farmaceutische industrie, nationaal en internationaal. En heb brede medische kennis van de meeste specialismen in de zorg. En van de zorgwetten waaruit de zorg wordt geregeld en gefinancierd. Ik ga jaarlijks naar de meeste toonaangevende medisch congressen in Europa en Amerika om mijn kennis up-to-date te houden en bij te blijven op de laatste ontwikkelingen en innovaties. Momenteel ben doe ik een Master toegepaste psychologie.

De berichten van mij op deze weblog vormen geen afspiegeling van strategie, beleid of richting van een werkgever noch zijn het werkzaamheden van of voor een opdrachtgever of werkgever.

Recente artikelen